Публични покани

Сист. № Заглавие Дата на публ. Статус
26792 Доставка на очила за корекция на зрението и/или за работа с видеодисплеи за нуждите на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър 26.11.2019 Отворена
26902 Събиране на оферти с обява с предмет: „Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” 03.12.2019 Отворена
26510 Доставка на 1 (един) брой сървър за предоставяне на услуга Web Map Service (WMS) за потребителите на АГКК 31.10.2019 Отворена
25915 Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на седми етаж на административната сграда на Службата по геодезия картография и кадастър, находяща се в гр. Разград 20.09.2019 Затворена
25433 Извършване на оценка на съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на АГКК по 3 (три) обособени позиции 21.08.2019 Затворена