Уведомления

 • Изходящ № 01-179347-15.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.09.2020
  До: 
  „СТРОЙМАКС НН“ ООД ул. „Райчо Кирков“ № 55 гр. Пловдив
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-179347-05.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7569-14.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 01-204892/15.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.09.2020
  До: 
  Йорданка Петрова Аризанова
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-204892-22.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7817-21.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-21785-11.09.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2020
  До: 
  САНИМПЕКС ЕООД
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка със заявление рег. № 01-371357-18.08.2020г.

 • Изходящ № 24-21921-14.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2020
  До: 
  ПЕТЪР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ ГР. ПЕРНИК, П.К. 2304
  Публикация на: 
  Ловеч

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Жалба 06-1182-14.05.2020 г. подадена от Цочо Иванов Маринов и на основание чл. 54, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е започнато изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за границите на поземлен имот с идентификатор 56099.700.181 с адрес: гр. (с.) Петревене, община Луковит, област Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-858 / 11.12.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

 • Изх. № 24-21638-09.09.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2020
  До: 
  РОСИЦА БОРИСОВА ПЕТРОВА ДАНИЕЛ БОРИСОВ ДИМОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-164168-21.04.2020г. от ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от документи за собственост, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4334.1514.2.31, находящи се в гр. София, район „Овча купел“, Столична община, ж. к.

 • Изх. No 24-21764-10.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2020
  До: 
  АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ НОНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
  Публикация на: 
  София - град

           На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-284621-06.07.2020 г. от ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.3950.26, находящ се в район Овча купел, Столична община.

 • Изх. № 24-21671-10.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2020
  До: 
  ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА МИХОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-273887-29.06.2020 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.901.291, 68134.901.292, район „Лозенец“, област София.          

 • Изх. № 24-21871-11.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2020
  До: 
  НИКОЛАЙ НЕДКОВ ТОДОРОВ ПЕНКА ЗАХАРИЕВА ХРИСТОСКОВА ИРЕНА ПЕТРОВА ХРИСТОСКОВА БОРИС ВАСИЛЕВ ЕЛМАЗОВ ЯНКО ВАСИЛЕВ ЕЛМАЗОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-36484-23.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6536-17.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.