Уведомления

 • Изх. № 22-142-29.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  ВАСИЛ МАРИНОВ ЙОРДАНОВ КОЛЬО МАРИНОВ ЙОРДАНОВ ДОРА МАРИНОВА СТАНЧЕВА
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-475698-22.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-936-27.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-12276-30.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  Г- Н ИВАН АСПАРУХОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА УЛ. ХР. БОТЕВ 27, ГР. МЕЗДРА, П.К. 3100, ОБЛ. ВРАЦА ДО АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ХИНОВА Ж. К. ЛЕВСКИ ЗОНА В №1, ЕТ. 13, АП. 82 ГР. СОФИЯ, РАЙОН 06 ПОДУЯНЕ ОБЛ. СОФИЯ ДО: ДИЛЯНА ИВАНОВА МИЧЕВА УЛ. ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ № 1, ВХ. Б, ЕТ. 8, АП. 42 ГР. СОФИЯ, ОБЛ. СОФИЯ ДО: ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ БАШМАКИН УЛ. "СТАНКЕ ДИМИТРОВ" №44 С. ЛЮТИБРОД, ОБЛ. ВРАЦА ДО: ЛЮБОВ ГРИГОРОВА МИНЧЕВА УЛ. АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ № 51, ЕТ. 3 ГР. СОФИЯ, П.К. 1000 ОБЛ. СОФИЯ ДО: ГРИГОР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ Ж-К"ЛЮЛИН" № 230, ВХ. Б, ЕТ. 6, АП. 60 ГР. СОФИЯ, П.К. 1000 ОБЛ. СОФИЯ
  Публикация на: 
  Враца

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АСПАРУХОВ,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХИНОВА,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИЧЕВА

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАШМАКИН,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНЧЕВА,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

 • Изх. № 01-203316-30.06.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  До: 
  ДО: ВЕСЕЛА ХРИСТОВА КАРАДЖОВА Адрес: бул. „Свобода“ № 42, гр. Пловдив
  Публикация на: 
  Пловдив

  Относно: Заявление с вх.№01-203316-21.05.2020 г. в СГКК-Пловдив, подадено от Весела Христова Караджова е поискано да се промени трайното предназначение на територията, като от „земеделска“ стане „урбанизирана“ за ПИ с ИД – 03304.12.1958, 03304.12.1957 и 03304.12.1960 по КККР на неурбанизираната територия на землище с. Белащица, Община „Родопи“.

   

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАДЖОВА,

 • Изх. № 24-12731-09.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.07.2020
  До: 
  ЖИВОМИР СТЕФАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ До: СТЕФАН ЖЕЛЯЗКОВ ТОДОРОВ До: ПЕТЯ СТЕФАНОВА СТАМАТОВА До: ПЛАМЕН БОРИСОВ АНГЕЛОВ До: ЛИЛЯНА ДРАГАНОВА АНДОНОВА До: ОБЩИНА НЕВЕСТИНО
  Публикация на: 
  Кюстендил

  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ,

  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

  УВАЖАЕМ  ГОСПОЖО СТАМАТОВА,

  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

  УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО АНДОНОВА,

  УВАЖАЕНМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

 • Изх. № 24-14606-26.06.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.07.2020
  До: 
  САШО САВОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 8/ чл. 18а, ал. 10  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-196442-18.05.2020 г. от заявителел Венета Гатева Цонева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-105558-11.05.2020 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне верния контур на сгради в поземлен имот, на адрес: гр. Елена, ул. „Хаджи Юрдан Брадата“ №67.

 • Изх. № 24-14704-29.06.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.07.2020
  До: 
  ЕМИНЕ БИЛЯЛ ВЕХО МЕХМЕД УСАИНОВ ЦИРИН САБИЕ МУСА ПРЪТЕВА АЛИ МУСОВ ПРЪТЕВ ДОБРИ АНТОНОВ ВЕХОВ БИНКО АЛЬОШЕВ ПРЪТЕВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Салих Болутов заявление с рег. № 01-515610-13.11.2019г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-294240-27.11.2019г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Черешово, общ. Белица, одобрени със Заповед РД-18-69/23.12.2014г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-14708-29.06.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.07.2020
  До: 
  ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА ДО МАРИАНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-117995-05.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Бистрица, общ. Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04217.730.2, находящ се в землището на с. Бистрица, общ. Благоевград.

 • Изх. № 24-14715-29.06.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.07.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА КРЪСТЬО ИЛИЕВ ОПРЕНОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-267188-25.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 56126.9.6, находящ се в землището на гр. Петрич, общ. Петрич.