Уведомления

 • Изходящ № 24-29469-28.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2019
  До: ВАНЯ КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА До: ПЕТЯ КОСТАДИНОВА КАРАЯНЕВА До: ЧАВДАР ЦВЕТКОВ ГАГОВ До: СВЕТЛОЗАР ЦВЕТКОВ ГЕГОВ
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-339619-30.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11202-28.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за поземлен имот с идентификатор 56784.532.53, състоящо

 • Изходящ № 24-29580-10.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2019
  ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДОНЧЕВА
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-371016-16.08.2019 г., подадено на основание чл.51, ал.3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11245-28.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за сграда с идентификатор 56784.530.807.7.

 • Изходящ № 01-457375/10.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2019
  До: наследниците на РАФЕТ ХАСАН ЮСЕИН
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявления с вх. №01-457375-10.10.2019 г. от Калбие Хасан Мехмед, започва производство за изменение на КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, представляващо обединяване на сгради с идентификатори 99088.501.14.1 и 99088.501.14.2 и отразяване на самостоятелни обекти, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-434285/10.12.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2019
  До: АНГЕЛИНА ИВАНОВА МИЛЕВА До: ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ МИЛЕВ До: ИВАНКА КИРИЛОВА ДЖУРКОВА До: ВЕЛИЧКА ВАЛЕНТИНОВА ЯНКОВА До: ВИОЛЕТКА ВЕСЕЛИНОВА ЯНКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявления с вх. №01-434285-27.09.2019 г. от Валентин Йорданов Янков, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, представляващо коригиране на част от самостоятелните обекти в сграда с идентификатор 56784.522.602.1 на ет.5 и ет.6, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-390133/10.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2019
  СНЕЖАНА МИНЧЕВА ФУРНАДЖИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявления с вх. №01-390133-28.08.2019 г. от Олег Карелов, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, представляващо коригиране очертанията на самостоятелните обекти в сграда с идентификатор 56784.518.524.1 на ет.2, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-33007-03.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2019
  ИВАНЧО ИВАНОВ ШАРБАНОВ ФАНКА ИВАНОВА ШАРБАНОВА МИТКО ИВАНОВ ШАРБАНОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление № 01-478314-23.10.2019 г., е издадена заповед № 18-12738-03.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.

 • Изходящ № 25-276617-11.11.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.12.2019
  До: МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА До: ЙОРДАН АТАНАСОВ СТОЯНОВ До: ДИМИТЪР ДРАГАНОВ ДИМИТРОВ До: ПАНАЮ АТАНАСОВА КАЦАРОВА До: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА КАЦАРОВА До: ЯНКА ДИМИТРОВА КАЦАРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-499368-05.11.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.703.244.1.

 • Изх. № 24-33175-04.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.12.2019
  МАРИН ИВАНОВ ПОПОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  във връзка с чл. 18а, ал. 8/чл. 18а, ал. 10 от АПК (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-349471-05.08.2019 г. от заявител Ангелина Стоянова Конакчиева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за  коригиране на границата на поземлен имот, находящ се на адрес: гр. Златарица, ул. „Георги Димитров“ № 9.