Уведомления

 • Изходящ № 24-4095-13.02.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.03.2020
  До: 
  КИРИЛ КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-336090-26.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-215-07.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-4122-13.02.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.02.2020
  До: 
  РИЛКА ЕВСТАТИЕВА СТОЯНОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал.10 от  Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-579294-19.12.2019 г. от ПЕТЯ ЛЕОНИДОВА ЙОНЧЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1896.444 и 68134.1896.685, находящи се в гр. София, район Витоша, Столична община.

 • Изх. № 24-4136-14.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.02.2020
  До: 
  РУМЯНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА ТАТЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА ВАСИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-493990-31.10.2019 г. от РИНАЛДИ САВОВ ШИШКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1932.942, 68134.1932.2048, район „Витоша“, област София.

 • Изходящ № 24-4133-14.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.03.2020
  До: 
  СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ДИМОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-558840-09.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-438-13.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-4215-14.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.03.2020
  До: 
  РОСИЦА СЕРАФИМОВА ГЕОРГИЕВА ДО: СТОЯН МАРИНОВ МАРИНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-476901-22.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-244-08.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-4213-14.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.03.2020
  До: 
  ТАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА ПЕТЪР БЛАГОЕВ САВОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-398503-03.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11386-31.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх.№ 22-31-14.02.2020 г. Включен в преписки: 01-534260-25.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.02.2020
  До: 
  СУЛТАНА ХРИСТОВА МАРИНЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-534260-25.11.2019г. /наш/, подадено от ДЕНКА НИКОЛОВА АНДОНОВА, с което желае да бъдат променени границите на имоти с идентификатори 10731.501.275, 10731.501.276, 10731.501.277 и 10731.501.279, с. Веселие, обл. Бургас. Предвижданията са да се променят границите между имотите на основание данни за УПИ II-19, кв.7 и приложените документи за собственост и  Скица – проект № 15-1161245-20.12.2019 г.

 • Изх. № 22-32-14.02.2020 г. Включен в преписка: 01-516462-14.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.02.2020
  До: 
  СЪБКА АТАНАСОВА ЯНАКИЕВА ЯНА ЖЕЙНОВА МАТЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление с вх.№ 01-59568-12.02.2019 г. в СГКК-Бургас, подадено от Йохана Иванова Костадинова, в качеството й на пълномощник на Хелене Николаева Костадинова, с искане за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на кв.Банево, гр.Бургас, по отношение на имоти с идентификатори 07079.705.171, 07079.705.172, 07079.705.177 и 07079.705.3009, с цел отстраняване на непълнота и грешка, допуснати в КККР.