Уведомления

 • Изх. № 24-10759-15.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2020
  До: 
  МИЛЕНА СТАНЧЕВА ЦОЛЕВА СТЕФКА ИЛИЯНОВА ЦОЛЕВА ЦВЕТОМИРА ИЛИЯНОВА ЦОЛЕВА ГЕРГИНА ГРИГОРОВА ФЕРРИ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Таня Тричкова  заявление с рег. № 01-52499-31.01.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-17531-22.01.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Белица , общ. Белица , одобрени със Заповед РД-18-53/01.04.2008г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-10758-15.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2020
  До: 
  СТОЯН ИЛИЕВ МАРКОВ ЗОЯ АСЕНОВА КАПЛАНСКА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Кирилка Кукова с пълномощник „БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР” заявление с рег. № 01-26179-17.01.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-437-02.01.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Джигурово, общ. Сандански, одобрени със Заповед РД-18-607/01.11.2017г. на ИД на АГКК.

 • вх. 94-589/28.11.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2020
  До: 
  ДО ИНЖ. ИВА ЯНЕВА Ж.К. „ОВЧА КУПЕЛ 1”, БЛ. 401 А, ВХ. А, ЕТ. 7, АП. 25 ГР. СОФИЯ, 1632 Iva.yankova24@gmail.com НА № 94-589/28.11.2019 г.
  Публикация на: 
  Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНЕВА,

   

 • Изходящ № 20-29113-13.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2020
  До: 
  ДО Г-Н СВЕТОСЛАВ ПЕТКОВ РАЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н РАЕВ,

 • Изходящ № 20-29117-13.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2020
  До: 
  ДО Г-Н ПЕНКО МАРИНОВ КОЛЕВСКИ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н КОЛЕВСКИ,

 • Изходящ № 20-21583-20.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2020
  До: 
  ДО: ЗЮЛКАЙДЕ ЧЕТИН ДО: АСИЙЕ ШЕНТЮРК ДО: АСЯ МИНЧЕВА АЯНОВА Адрес: Област Кърджали, община Джебел, гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 25 ДО: НЕВЕН МИНЧЕВ ХРИСТОВ Адрес: Област Кърджали, община Джебел, гр. Джебел, ул. „Захари Стоянов“ № 16 ДО: СИЛВИЯ МИНЧЕВА МИЛАНОВА Адрес: Област Кърджали, община Кирково, с. Старово, ул. „Извън регулацията“ № 22 ДО: ХАЛИЛ ШЕНТЮРК Адрес: Област Кърджали, община Джебел, с. Душинково, ул. „Трета“ № 7 ДО: СУНАЙ ШЕНТЮРК Адрес: Област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ж.к. Баделема № 17, вх. А, ет. 4, ап. 8
  Документи: 
  Публикация на: 
  Кърджали

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   

 • Изх. № 24-3548-07.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2020
  До: 
  ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ШОПСКИ ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ШОПСКА СТЕФАН СЛАВЕВ ШОПСКИ ГРОЗДАН ПЕТРОВ ГРОЗДАНОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-57917/04.02.2020 г. от Вероника Грозданова Грозданова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Дупница, за сграда с идентификатор 68789.608.332.1, с административен адрес: гр. Дупница,    ул. „Тютюнева  долина” № 18.

 • Изходящ № 24-5385-27.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2020
  До: 
  ЕКАТЕРИНА ЯНКОВ ФУРНАДЖИЕВА ГЕОРГИ СТАМЕНКОВ ВУЧЕЛИЙСКИ ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДЕЯНОВ КОСТАДИН ВИКТОРОВ ФУРНАДЖИЕВ ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЙСКИ ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
  Публикация на: 
  Кюстендил

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕКАТЕРИНА ЯНКОВА ФУРНАДЖИЕВА, ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИ СТАМЕНКОВ ВУЧЕЛИЙСКИ, ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДЕЯНОВ, КОСТАДИН ВИКТОРОВ ФУРНАДЖИЕВ,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,