Уведомления

 • Изх. № 22-12-16.01.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2020
  То: 
  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ
  Publish from: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-111416-14.03.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12065-18.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 22-13-16.01.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2020
  То: 
  ЯНКО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА - ДАФОВА ТОДОР РУМЕНОВ ДАФОВ ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ЖЕЧЕВА ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГРОШЧЕВА СНЕЖАНА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА ДИЛЯН ДИМОВ КАЛЪЧЕВ РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ТАТЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
  Publish from: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-409070-11.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-13072-12.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-1423-16.01.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2020
  То: 
  ПЕТЯ ЕМИЛОВА ЛЕСИЧКОВА
  Publish from: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-517306-14.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-13373-19.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 22-14-16.01.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2020
  То: 
  ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГРАДЕВ
  Publish from: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-559440-09.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-13241-17.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 22-15-16.01.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2020
  То: 
  АЛЕКСАНДРА АНАТОЛИЕВНА КОСТЮК ГЕОРГИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА ДИМИТЪР КОЙЧЕВ ПЕНЧЕВ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
  Publish from: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-422234-18.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-13047-11.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх.№ 22-10-16.01.2020 г. Включен в преписки: 01-503994-07.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2020
  То: 
  НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ТЮЛЕВ МАЙСЕР АСЕНОВ ОГНЯНОВ ЮЛИЯ ХРИСТОВА ТЮЛЕВА
  Documents: 
  publish from 7: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-503994-07.11.2019г. /наш/, подадено от РАДКА ИВАНОВА МОМЧЕВА, с което желае да бъдат променени границите на имоти с идентификатори 07079.661.84, 07079.661.606, 07079.661.546 и 07079.661.554, гр. Бургас, обл. Бургас. Предвижданията са да се променят границите между имотите на основание данни за УПИ XIX-374, кв.17 и приложените документи за собственост и Скица – проект № 15-1140143-13.12.2019 г. на СГКК Бургас.

 • Изх.№ 22-11-16.01.2020 г. Включен в преписки: 01-430992-25.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2020
  То: 
  ТАТЯНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА ЯНКА ВЪЛКОВА КОЛЕВА
  Documents: 
  publish from 7: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-430992-25.09.2019г. /наш/, подадено от ДЕНКА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА, с което желае да бъдат променени границите на имоти с идентификатори 47202.501.86, 47202.501.875, 47202.501.1345, с. Маринка, обл. Бургас. Предвижданията са да се променят границите между имотите на основание данни за УПИ VІІІ-82, кв.8 и приложените документи за собственост и Скица – проект № 15-1064612-22.11.2019 г. на СГКК Бургас.

 • Изх. № 24-34654-20.12.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2020
  То: 
  НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЕПИСКОП СОФРОНИЙ“ №15 ВХ.А ЕТ.2 АП.18
  Documents: 
  publish from 7: 
  Търговище

    На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-566933-12.12.2019г. от Николай Георгиев Георгиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.139.2.4, адрес гр. Търговище, ул. „Родопи“ №14 ет.1.