Уведомления

 • Изходящ № 24-31054-12.11.2019г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2019
  ДО : ГИРГИНА БОГОМИЛОВА ВЪЛКОВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 18a, ал. 10  от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-98215-07.03.2019г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на гр.

 • Изх. № 24-31103-13.11.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2019
  ЕЛЕНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

   

 • Изходящ № 24-31114-13.11.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2019
  КЪДРИН РУЖИНОВ ШАРКОВ АДРИЯНА РОСИНОВА МОМЧИЛОВА С. ГЛОГОВО П.К. 5724
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Жалба вх. № 06-2267-08.04.2019 г, относно грешка в одобрената Заповед № РД-18-1790-30.10.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на АГКК град СОФИЯ кадастралната карта и кадастралния регистър за землището на с. Български извор, общ. Тетевен е издадено уведомление, с което СГКК град Ловеч ви уведомява, че сградата описана в горецитираната жалба не е предмет на кадастралната карта и кадастралните регистри и няма основание да бъде искано нейното нанасяне.

 • Изходящ № 24-31097-13.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2019
  ДО Г-Н АСЕН ЯСЕНОВ БАРГАНСКИ гр. София, ж.к.Красно село №182, ет.7, ап.26 Г-ЖА РУМЯНА ЯСЕНОВА БАРГАНСКА гр. София, ж.к. Красно село №182, ет.7, ап.26
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-330508-24.07.2019 г. от г-н Зефир Якомов Хаджийски и г-н Велин Якомов Хаджийски, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № № 18-10722-15.10.2019 г. засягащо нанасяне на поземлени имоти с проектни идентификатори 73105.501.610 и 73105.501.611, както и промяна в границата с поземлен имот с идентификатор 731056.501.288, съгласно проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

 • Изх.№ 24-31102-13.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2019
  Г-Н АСЕН СВЕТЛИНОВ МЛАДЕНОВ село Брезе, община Девин
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Смолян

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление вх.№ 01-347797-02.08.2019 г. от г-жа Стефка Манолова Узунова е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на село Брезе, община Девин, област Смолян.

 • Изх. №24-31106-13.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2019
  ДО Г-ЖА ИВАНКА НИКОЛОВА ХРИСТОЗОВА гр. Пловдив, ж.к. Тракия №2, вх.Б, ет.1, ап.1
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОЗОВА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК) на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№01-422617-19.09.2019 г. от г-н Петър Иванов Гюзелев е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на село Момчиловци община Смолян, област Смолян.

 • Изх.№ 24-31111-13.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2019
  ДО Г-Н РУСКО ГЕОРГИЕВ КАЦАРОВ гр.Смолян, ул.Перелик №15, вх.Б, ет. ап.19 Г-Н ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КАЦАРОВ гр.София, ул. Луи Айер №132, ет.2, ап.11 Г-Н РАФАЕЛ ТАШЕВ ТАШЕВ гр.Пловдив, ул. Ген. Данаил Николаев №24, ет.5, ап.17
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЦАРОВ,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЦАРОВ,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАШЕВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление вх.№ 01-435297-27.09.2019 г. от г-жа Рaдка Рускова Хаджихристева е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КККР) на село Дунево, община Смолян, област Смолян.

 • Изходящ № 24-31130-13.11.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2019
  СТЕФАН ДИМИТРОВ ЛУНГОВ ГР. СОФИЯ П.К. 1309
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-332543-25.07.2019 г, с което е заявено „Нанасяне на установени непълноти или грешки или ЯФГ в кадастраланата карта и кадастралния регистър (КККР)“ в  кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Терзийско, общ. Троян и на основание чл. 56, ал. 2  от Административнопроцесулания кодекс е издадена Заповед № 18-10733-15.10.2019 на Началник на СГКК град Ловеч, касаещи поземлен имот с идентификатор 72309.501.42 от одобрената със Заповед № РД-18-45/01.06.2009 г.