Skip to main content

УВЕДОМЛЕНИЯ


Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Подразделения
Изх. № 24-29087 – 30.09.2022 г. ДО ЙОРДАН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ ДО МАРИЙКА МАНОЛОВА ИВАНОВА ДО МИЛЕНА СИМЕНОВА ПЕТРОВА ДО ОГНЯН ТОДОРОВ… 03.10.2022 Добрич
Изх. № 24-29134-03.10.2022 ИВАН БЛАГОЕВ ЖЕКОВ МАРИАНА БЛАГОВА ЖЕКОВА БЛАГОРОДНА КОСТАДИНОВА БРЕСКОВА 03.10.2022 Благоевград
Изх. № 24-29114-03.10.2022 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ БОРЯНА ЦАНКОВА ЗАЕЧКА РАЯ ЦАНКОВА ДИМИТРОВА 03.10.2022 Благоевград
Изх. № 24-26301-05.09.2022г. ИРИНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА 03.10.2022 Търговище
Изходящ № 24-23728-10.08.2022 г. ВАСИЛ АТАНАСОВ БИЧЕВ 03.10.2022 Русе
Изх. № 24-26113-02.09.2022 г. До: Атанас Димов Павлов Сали Мюмюн Реджеб Тенчо Желев Жеков Зина Асенова Жекова Богдана Руменова… 03.10.2022 Хасково
Изходящ № 24-29017-30.09.2022г. До: собственици на имот 77195.727.353 АЙРИЕ МЕХМЕДОВА ЕДАЛА АЙШЕ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД АЛБЕНА АНТОНОВА… 03.10.2022 Хасково
Изх. № 24-29203-03.10.2022 ДИМА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА с. Черногорово , п.к. 4455 03.10.2022 Пазарджик
Изх. №24-29170-03.10.2022 г. Г-ЖА РОЗА ИВАНОВА КИРОВА 03.10.2022 Смолян
Изх. № 24-28967-30.09.2022г. РОБЕРТО ИВАНОВ БАЛЕВСКИ МАРИО ГЕОРГИЕВ КАМИШЕВ 03.10.2022 София - град
Изходящ № 24-28761-28.09.2022 г. ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА 03.10.2022 София - град
Изходящ № 24-28756-28.09.2022 г. ДО ПЕТКО ЛУКОВ КРЪСТЕВ 03.10.2022 София - град
Изх№ 24-23912-11.08.2022г. ДО:ЗЕФЕР ХАСАН МЕХМЕДАЛИ ДО:ЕНВЕР РАМАДАН МЕХМЕДАЛИ ДО:МИЛАН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ ДО:МАРТИН… 03.10.2022 Кърджали
Изходящ № 24-21199-19.07.2022 г. ДО РАМАДАН ЮСЕЙНОВ МЕХМЕДОВ ДО ЕРДИНЧ НАЛИН ТАХИР 03.10.2022 Кърджали
Изходящ № 24-28709-28.09.2022 г. ''ПАДИМАКС 2017'' ООД чрез Дарън Джефри Джонсън 30.09.2022 Видин
Изх. № 24-28838-29.09.2022 ДО МАРИАНА КОЙЧЕВА ПЕТРОВА ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 5000 ВИЧКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА С.ВЪРБИЦА, 5128 СТАНЧО… 30.09.2022 Велико Търново
Изх. № 24-23745-10.08.2022 г. До: Н-ци на РАДКА АНДОНОВА ХРИСТОВА: ЛОЗЕНКА ГЕОРГИЕВА ЛЬОНДЕВА СИЛВИЯ ИВАНОВ ВЕЛИНОВА ЗДРАВКА… 30.09.2022 Кюстендил
Изходящ № 24-28968-30.09.2022 г. ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ЕМИЛ ХРИСТОВ КИРИЛ БАРОВСКИ 30.09.2022 Ловеч
Изх. № 24-28859 -29.09.2022г. КРАСИМИРА НИКОЛОВА ДИАМАНДИЕВА гр. Варна, ПК 9000 30.09.2022 Добрич
Изх. № 24-28977-30.09.2022 г. ВЛАДИМИР ВЛАДКОВ 30.09.2022 Ловеч
Изх. № 24-28983-30.09.2022 г. ЕВТИМ ЦВЕТКОВ 30.09.2022 Ловеч
Изходящ № 24-25229-30.09.2022 г. ДО ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ЙОТОВА ДО ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМЧЕВА 30.09.2022 Пловдив
Изходящ № 24-26194/30.09.2022 г. ДО БОГДАН АНДОНОВ УЗУНОВ ДО ЕЛЕНА ПЕТРОВА УЗУНОВА ДО ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА СТОИЛОВА 30.09.2022 Пловдив
Изх. № 24-29026-30.09.2022 г. ДО МАРИАНА ТОДОРОВА КАЧАУНОВА ГР. КАЗАНЛЪК 30.09.2022 Стара Загора
Изх. № 24-26177-02.09.2022 г. НЕВЯНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА 30.09.2022 Търговище
Изходящ № 24-29034-30.09.2022 г. До: собствениците на поземлен имот с идентификатор 55292.501.737 30.09.2022 Шумен
Изх. № 24-28963-30.09.2022 НАСЛЕДНИЦИ НА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ 30.09.2022 Благоевград
Изх. № 24-28961-30.09.2022 ЕКАТЕРИНА ЕМИЛОВА БОРИСОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА КРАСИМИР СТАНКЕВ ПАНЧАРЕВСКИ ИВАЙЛО… 30.09.2022 Благоевград
Изх. № 24-28849-29.09.2022 г. ПЛАМЕН СТОИМЕНОВ АНДОНОВ ИСКРА ЧЕКОВА ЦВЕТКОВА ВИКТОРИЯ ЧЕКОВА ЙЕНСЕН 30.09.2022 София - град
Изходящ № 24-29069-30.09.2022г. МАРИЯ КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА 30.09.2022 Плевен
Изходящ № 24-28744-28.09.2022 г. ЕВГЕНИЯ ВЪЛЧЕВА КОПЧЕВА

30.09.2022 София - град
Изходящ № 24-28750-28.09.2022 г. ВАСИЛКА КИРИЛОВА СТАНЕВА ВИОЛИНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА 30.09.2022 София - град
Изходящ № 24-28475-27.09.2022 г. АЛБЕНА ЕВДОКИМОВА ВИДЕНОВА Италия 29.09.2022 Видин
Изходящ № 20-40552-26.07.2022 До: ВЕРГИНКА ХРИСТОВА КОЛЕВА 29.09.2022 Перник
Изходящ № 24-28604-28.09.2022 г. ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ АНЕТА ИВАНОВА АВРАМОВА НИКОЛАЙ МИТКОВ СТАНЧЕВ СТАНИСЛАВ МИТКОВ СТАНЧЕВ ЕЛЕНА… 29.09.2022 Софийска област
Изх. № 24-28805-29.09.2022 СОБСТВЕНИКА/ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАНТОР 65334.300.1212.1.3 29.09.2022 Благоевград
Изх. № 24-28783-29.09.2022 СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65334.300.3203.1.1 И 65334.300.… 29.09.2022 Благоевград
Изходящ № 24-25446-26.08.2022 г. До: СТОЙНА ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА Адрес: град Пловдив 29.09.2022 Пловдив
Изходящ № 24-23728-10.08.2022 г. АНГЕЛ АТАНАСОВ БИЧЕВ 29.09.2022 Русе
Изходящ № 24-28869-29.09.2022 г. РУМЯНКА ХРИСТОВА ИЛЧЕВА ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ ЧОБАНОВ 29.09.2022 Плевен
Изх. 24-28836-29.09.2022г. До: Собствениците на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510. 674.19.5 с… 29.09.2022 Шумен
Изходящ № 24-28770-28.09.2022 г. ДИЛЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ БЕЧЕВ 29.09.2022 София - град
Изх. № 24-28680-28.09.2022г. МАГДА МИТРОВА СТОЯНОВА АНТОН СТЕФАНОВ ГЬОРЕВ АНА АНТОНОВА ГЕОРЕВА 29.09.2022 София - град
Изх. № 24-28448-27.09.2022 ДО ЕСТЕР ХЕСКИЯ АЛАДЖЕМ СИЛЯ ХЕСКИЯ АЛАДЖЕМ ХРИСТО ВАСИЛЕВ ТОПАЛСКИ ИВАЙЛО ЮЛИ КАСАБОВ САБИНЕ… 29.09.2022 София - град
Изходящ № 24-28862-29.09.2022 г. „РЕСТЛЕНД“ ООД 29.09.2022 Ловеч
Изходящ № 24-28317-26.09.2022 г. ДО АНАСТАСИЯ МАНОЛОВА КОСТАДИНОВА, чрез пълномощник адв.ВАНЯ ЖЕЛЕВА МАРИНОВА ДО СТЕФКО ИВАНОВ… 29.09.2022 Силистра
Изходящ №24-24962-23.08.2022 г. ДО РАЙНА КРАСИМИРОВА МАРИНОВА, ГР. СОФИЯ, ОБЩ.СТОЛИЧНА ОБЛ. СОФИЯ 29.09.2022 Враца
Изходящ № 24-24928-23.08.2022г. ДО МАЯ КРАСИМИРОВА МАРИНОВА, ГР. БЯЛА СЛАТИНА ОБЛ. ВРАЦА 29.09.2022 Враца
Изходящ № 24-24805-22.08.2022 г. ДО АНГЕЛ КРАСИМИРОВ МАРИНОВ ГР. БЯЛА СЛАТИНА ОБЛ. ВРАЦА 29.09.2022 Враца
Изходящ № 24-24960-23.08.2022г. ДО МАРИН КРАСИМИРОВ МАРИНОВ, ГР. БЯЛА СЛАТИНА ОБЛ. ВРАЦА 29.09.2022 Враца
Изх. № 24-25840-31.08.2022г. ОЛЯ РАЙЧЕВА ОБРЕШКОВВА 28.09.2022 Търговище
Изх. № 24-28673-28.09.2022 г. До: ВАСИЛ СЛАВОВ КОСТОВ 28.09.2022 Ямбол
РПЛ-ЮЛ-26/27.06.2022 г. Г-ЖА ЩЕРЯНА ДАРДАНОВА УПРАВИТЕЛ НА „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ“ ЕООД ГР. СОФИЯ НА № РПЛ-ЮЛ-26/27.06.… 28.09.2022 Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР
Изходящ №.24-28456-27.09.2022 До:КАРЛА ГЕНЧЕВА РУСИНОВА-СЪБЕВА 28.09.2022 Ямбол
Изх. № 24-28464-27.09.2022 г. До: СТЕФАН АТАНАСОВ ЛАМБОВ До: ЯНКА АТАНАСОВА ЙОВЧЕВА До: МАРА АТАНАСОВА ЛАМБОВА До: АНАСТАСИЯ… 28.09.2022 Ямбол
Изх. № 24-25624/29.08.2022 г. НАСЛЕДНИЦИТЕ НА КРУМ АТАНАСОВ БЛИЗНАКОВ ГР. ПАЗАРДЖИК ОБЩ. ПАЗАРДЖИК ОБЛ. ПАЗАРДЖИК 28.09.2022 Пазарджик
Изходящ № 24-28453-27.09.2022 НАДЕЖДА ГОРЯНОВА МИХАЙЛОВА 28.09.2022 Софийска област
Изх. № 24-28599-28.09.2022 КМЕТ НА С. ТЕШОВО ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО 28.09.2022 Благоевград
Изх. № 24-28595-27.09.2022 АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ МАРИЯ АНГЕЛОВА АТАНАСОВА ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 28.09.2022 Велико Търново
Служебна бележка 22-253-27.09.2022 ДО: АНТОНИЯ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА 28.09.2022 Бургас
Служебна бележка 22-252-27.09.2022 НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ МИРИНЧЕВ 28.09.2022 Бургас
Служебна бележка 22-251-27.09.2022 ДИМИТЪР СТОЯНОВ АРНАУДОВ САНТА СТОЯНОВА СТОЯНОВА 28.09.2022 Бургас
Изх. № 24-28612-28.09.2022 СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СХЕМА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.2600.1.1 28.09.2022 Благоевград
Изходящ № 24-28640-28.09.2022г. РПК "НАРКООП"- НИКОПОЛ 28.09.2022 Плевен
Изх. № 24-28465-27.09.2022 ШАФИЕ МЕХМЕДОВА АЛИОСМАНОВА АДЕМ АХМЕДОВ АЛИОСМАНОВ 28.09.2022 Велико Търново
Изходящ № 24-28371-26.09.2022 г. ВАСИЛКА АНТОНОВА ХРИСТОВА МАЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА ПЛАМЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 28.09.2022 София - град
Изх. № 24 – 28413 - 26.09.2022г. ЗДРАВКА ИЛИЕВА ДРЪНДОВА – КРУШКИНА ИЛИЯ НИКОЛАЕВ ГРИГОРОВ ЖАНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА 28.09.2022 София - град
Изх. № 24-28364-26.09.2022г. ТИХОМИРА ГЕОРГИЕВА ГЬОНДРОВА РАДОСЛАВ БИСЕРОВ ГЬОНДРОВ ТРАЯНА ТЕОДОРОВА КОВАЧЕВА 28.09.2022 София - град
Изходящ № 24-28323-26.09.2022 г. БОГДАН КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ АННАМАРИЯ БОГДАНОВА БАЛКАНСКА БОГДАН ОРЛИНОВ БАЛКАНСКИ ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА… 28.09.2022 София - град
Изходящ № 24-28326-26.09.2022 г. СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ПРОКОПЕНКО 28.09.2022 София - град
№ 24-28437-27.09.2022г. СТОЯН ЙОРДАНОВ ПАУНСКИ МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ 28.09.2022 София - град
Изх. № 24-28444-27.09.2022 г. МАНОЛ ТОДОРИНОВ ТОДОРОВ 28.09.2022 София - град
Изх. № 24-28416-26.09.2022г. ГЕОРГИ БОРИСОВ ВАСИЛЕВ ТЕМЕНУЖКА КОСТАДИНОВА БОНЕВА ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ЖИВКОВА 28.09.2022 София - град
Изх. № 24-28329-26.09.2022г. ПЕНКА НИКОЛОВА БОЖИЛОВА БОЖИЛ ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ 28.09.2022 София - град
Изх. № 24-28667-28.09.2022г. До:Наследници на Паскал Желев Паскалев: МИТКО ВАСИЛЕВ МАРЧЕВ с. Зимница КРАСИМИР СОТИРОВ ПАСКАЛЕВ… 28.09.2022 Ямбол
Изх. № 24-25559-29.08.2022 ТОДОР ЙОРДАНОВ МАРКОВ 28.09.2022 Търговище
Изходящ № 24-28192-23.09.2022 г. ГЕЛЛЕРТ ДИМИТРИ 27.09.2022 Видин
Изх. № 24-28418-27.09.2022 ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ВЕЛЯЧКИ 27.09.2022 Благоевград
Изходящ № 24-25911-31.08.2022 г. До: ТОДОР БОГДАНОВ БОГДАНОВ Адрес: град Асеновград 27.09.2022 Пловдив
Изходящ № 24-25908-31.08.2022 г. До: ДИАНА СПАСОВА КОТЕВА Адрес: град Пловдив 27.09.2022 Пловдив
Изходящ № 24-25902-31.08.2022 г. До: РУМЯНА БОРИСОВА БАЕВА-ДИМИТРОВА Адрес: град Пловдив До: БОРИС ПЕТРОВ БАЕВ Адрес: град Пловдив 27.09.2022 Пловдив
Изходящ № 24-17540-15.06.2022 г. До: АННА ХРИСТЕВА ПЕЕВА-ТАУШАНОВА Адрес: град София 27.09.2022 Пловдив
Изходящ № 24-26281/27.09.2022 г. АНТОН ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ 27.09.2022 Пловдив
Служебна бележка 22-247-26.09.2022 ЕХИС МАРДИК ЛАВРЕНЦ 27.09.2022 Бургас
Служебна бележка 22-249-26.09.2022 ДОБРИН КУЗМАНОВ ЯНАКИЕВ 27.09.2022 Бургас
Служебна бележка 22-248-26.09.2022 СТОЙКА АТАНАСОВА ИХЧИЕВА 27.09.2022 Бургас
Изходящ № 24-28424-27.09.2022 г. ДО ИВАНКА БОРИСОВА АСЕНОВА РЕНИ ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА ЗЛАТКО БОРИСОВ АСЕНОВ БОРИС ДИМИТРОВ КОСТОВ 27.09.2022 Плевен
Изх. № 24-28430-27.09.2022 НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕОРГИ СТАВРЕВ ЧАВКОВ 27.09.2022 Благоевград
Изх. № 24-28434-27.09.2022 НАСЛЕДНИЦИ НА АЛИЛ АЗИЗОВ АМЗОВ 27.09.2022 Благоевград
Изх. № 24-28429-27.09.2022 НАСЛЕДНИЦИ НА ИЛИНКА КОСТАДИНОВА СЛАЕВА 27.09.2022 Благоевград
Изх. № 24-28427-27.09.2022 НАСЛЕДНИЦИ НА ПАНДЕ СТОЯНОВ ИЛИЕВ 27.09.2022 Благоевград
Изх. № 24-28396/26.09.2022 г. ХРИСТИНА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА ДО СТОЙЧО КОЛЕВ МИХАЙЛОВ 27.09.2022 Добрич
Изх. № 24-24711-22.08.2022г. АТАНАС ТОДОРОВ ТОДОРОВ 27.09.2022 Търговище
Изх. № 24-24726-22.08.2022г. МИЛЕН ХРИСТОВ ХАРИЗАНОВ КАТЯ ПАВЛОВА ЛЕССИС 27.09.2022 Търговище
Изх. № 24-24457-18.08.2022г. СТОЙНА СТАНИМИРОВА ВЬЛКОВА ЙОРДАНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА 27.09.2022 Търговище
Изходящ № 24-25379-26.08.2022 г. КРЪСТИНКА ГЕОРГИЕВА АНТОНОВА РУМЕН СТАВРЕВ СТАМЕНОВ ГЕОРГИ МАРИНОВ БОРИСОВ ДИАНА САВОВА ИВАНОВА 27.09.2022 Търговище
Изходящ № 24-24733-22.08.2022 г. САБИН АСЕНОВ ПЕТРОВ 27.09.2022 Търговище
Изх. № 24-24887-23.08.2022г. ДИМЧО СПАСОВ МИРЧЕВ 27.09.2022 Търговище
Изх. № 24-25096-24.08.2022г. ИВО ИВАНОВ ЦОНЕВ 27.09.2022 Търговище
Изх. № 24-25195-25.08.2022 АСЕН ПАРИШЕВ ЦАНЕВ 27.09.2022 Търговище
Изходящ № 24-24997-24.08.2022 г. ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА 27.09.2022 Търговище
Изх. № 24-24394-17.08.2022 г. ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ ВАСИЛЕВ 27.09.2022 Търговище
Изходящ № 24-25393-26.08.2022г. СНЕЖАНА ЗДРАВКОВА СОЛОВЕЙЧИК 27.09.2022 Търговище
Изх. № 24-25427-26.08.2022 НЕВИН ФИКРЕТ ХЮСМЕНОВА ХЮСЕИН АЛИИБРЯМОВ КЕРИМОВ 27.09.2022 Търговище
Изх. № 24-25545-29.08.2022 г. ДАНИЕЛА ИВАНОВА МИЛАНОВА 27.09.2022 Търговище
Изх. № 24-25683-30.08.2022 г. ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ АЙШЕ ХАДЖИАЛИЕВА САЛИЕВА МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ХАДЖИИБРЯМОВ 27.09.2022 Търговище
Изходящ № 24-28162-23.09.2022 г. ЛУКА КИРИЛОВ
ПЕТКОВ
27.09.2022 София - град
Изходящ № 24-28175-23.09.2022 г. ДО ЙОНКА МАРИНОВА БИЛЕВА НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ РУЖИН ТОТЮ АСЕНОВ БАЕВ ВАНЯ НИКОЛОВА КРУМОВА КАМЕЛИЯ… 27.09.2022 София - град
Изх. № 24-28169-23.09.2022г. МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 27.09.2022 София - град
Изходящ № 24-28520-27.09.2022г. До: собствениците на поземлен имот с идентификатор 83510.569.25 27.09.2022 Шумен
Изх. № 24-28542-27.09.2022 г. КИРИЛ ВЕСЕЛИНОВ УЗУНОВ 27.09.2022 Ямбол
Изх. № 24-28558-27.09.2022 БОРИС ГЕОРГИЕВ КОСТОВ РУМЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА ЗЛАТКА ПЕТРОВА ТРАЙКОВА 27.09.2022 Благоевград
Изх. № 24-25535-29.08.2022г. ДО ГЕОРГИ БОГОМИЛОВ НИКОЛОВ ИВАН КОЛЕВ НЕДЕВ БОРИС НЕДЕВ НЕДЕВ 27.09.2022 Търговище
Изх. № 24-28253-26.09.2022 ВОЛОДИЯ РОМЕОВ МИТОВ МАРИО РОМЕЕВ МИТОВ БОРИС ГЕОРГИЕВ КОСТОВ 26.09.2022 Благоевград
Изх. № 24-28252-26.09.2022 ПАВЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА 26.09.2022 Благоевград
Изх. № 24-28261-26.09.2022 г. ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ КИРОВ ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 5100 26.09.2022 Велико Търново
Изх. № 24-28257-26.09.2022 г. ИВАЙЛО САВОВ СЪБЕВ ГР. СОФИЯ 1000 26.09.2022 Велико Търново
Изх. № 24-28303-26.09.2022 До: ЦВЕТАНКА ЗАПРИНОВА МИТЕВА с. ДРАГОР, п.к. 4406 До: НИКОЛАЙ ЗАПРИНОВ ДИМИТРОВ с. ДРАГОР, п.к.… 26.09.2022 Пазарджик
Изходящ № 24-28295-26.09.2022 г. До: ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАВЛОВ 26.09.2022 Ямбол
изх. № 24-26008-01.09.2022г. До: СЕВДА СОКОЛОВА гр. Разград, п.к. 7200,  МУСТАФА МУСТАФОВ 26.09.2022 Разград
Изх. № 24-28263-26.09.2022 ЕМИНЕ МЕХМЕД ТАБАК САМУИЛ ДИМИТРОВ СЕИРСКИ ВЛАДИМИР АСЕНОВ КУНГЬОВ ХАТИДЖЕ АХМЕД ГЮВЕН МУСА САЙФИ… 26.09.2022 Благоевград
Изх. № 24-28265-26.09.2022 ЕМИЛ АНДРЕЕВ АНАЧКОВ 26.09.2022 Благоевград
Изх. № 24-28259-26.09.2022 г. ШЕРИФ ШЕВКЕТОВА ЮСЕИНОВА 26.09.2022 Ямбол
Изх. № 24-28121-23.09.2022г. ЕЛИН ТРАЯНОВ ПАВЛОВ 26.09.2022 София - град
Изходящ № 24-28171-23.09.2022 г. ПЕТЯ ИВАЙЛОВА СТОИМЕНОВА 26.09.2022 София - град
Изх. № 24-28173-23.09.2022 г. ДО ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЕВЛОГИЕВА МАРИЯ НАЙДЕНОВА КУЗЕВА ИВАН БОГДАНОВ МИТРЕВ ТРАЯНКА ТОДОРОВА МИТОВА… 26.09.2022 София - град
Изходящ № 24-27874-20.09.2022г. ДО РУМЕНА ЗВЕЗДЕЛИНОВА КИРОВА ЕЛЕНА ЗВЕЗДЕЛИНОВА ИВАНОВА МИХАЕЛА КОНСТАНТИНОВА ДОБРЕВА 26.09.2022 София - град
Изходящ № 24-27950-20.09.2022 г. ДО НИКОЛИНКА ЗАРКОВА ПЕЕВА АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ ЮЛИАН НИКОЛАЕВ СТЕФАНОВ 26.09.2022 София - град
Изходящ №24-28262-26.09.2022 г. Г-ЖА БИНКА РАДИНОВА ГОЛЕМЕЧЕВА 26.09.2022 Смолян
Изх. № 24-28260-26.09.2022 г Г-ЖА СВЕТЛА ЯСЕНОВА БОЯРОВА 26.09.2022 Смолян

slogan bg