Уведомления

 • Изходящ № 24-25295-13.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  Дo: СТЕФКО МИХОВ ЛУКАНОВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 54, ал. 4  от  ЗКИР  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-55345 / 08.02.2019 г. в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на  кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Гумощник, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-32/07.04.2009г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т.

 • Изходящ № 24-25256-12.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  СЕРГЕЙ СИМЕОНОВ МИХАЙЛОВ ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-259173-13.06.2018 г, с които е заявено „Нанасяне на настъпилипромени в кадастралната карта (КК)“ в  кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Гложене, общ. Тетевен че е издадено съответно Уведомление изх. № 24-23951-29.08.2019 г. за стартиране на производство по отразяване на влязло в сила съдебно решение № 20 от 28.02.2014 г.

 • Изходящ № 01-355831/13.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2019
  ДО МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”РОДОПСКА” № 37
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,  Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-355831/07.08.2019 г.  от Атанас Георгиев Пешев в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 01-350356/13.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2019
  ДО СТЕФАН БОРИСОВ ЙОСИФОВ ПЛОВДИВ УЛ.” КОМАТЕВСКО ШОСЕ” № 43 А ДО ВАСИЛ ИВАНОВ КАРАИЛАНСКИ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.” ЧЕРНИШЕВСКИ” № 11
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,  Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-350356/05.08.2019 г.  от ОБЩИНА - ПЛОВДИВ в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Пловдив общ.Пловдив  за ПИ с  ИД  56784.532.25, за които в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • Изходящ № 24-22433-14.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2019
  До: КАТЕРИНА ПЕТРОВА АНТОНОВА Адрес: град Пловдив, ул. „Мусала“ № 5, ет.1, ап.2
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-343236-31.7.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от РУМЯНА ВЛАДИМИРОВА ЧЕРКЕЗОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-22453-14.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2019
  До: АТАНАС ПЕТРОВ ЧАКАЛОВ Адрес: град Пловдив, ул. „Скопие“ № 60, ет.5, ап.17 До: ЕЛЕНА АТАНАСОВ ЧАКАЛОВ Адрес: град Пловдив, Ж.К. „Тракия“ бл.244, вх.В, ет.3, ап.7 До:ВАНЯ КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА Адрес: град София, ул. „Крум Попов“ № 69, ет.6, ап.21 До: ПЕТЯ КОСТАДИНОВА КАРАЯНЕВА Адрес: град София, ул. „Козяк“ № 21, ет.4, ап.13 До: ЧАВДАР ЦВЕТКОВ ГАГОВ Адрес: град София, ул. „20-ти април“ № 23, ет.1, ап.6 До: СВЕТЛОЗАР ЦВЕТКОВ ГЕГОВ Адрес: град София, Ж.К. „Стрелбище“ № 91, вх.В, ет.5, ап.74
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-339619-30.7.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от ОБЩИНА ПЛОВДИВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-24410-04.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2019
  До: адв. ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ДИШЛЯНОВА – пълномощник Адрес: град Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 1 До: СТАНИМИРА ПЕТКОВА ПРОДАНОВА-ДИМИТРОВА Адрес: град Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 37
  Публикация на:: 
  Пловдив

  УДОСТОВЕРЕНИЕ

  за НЕПРИЕМАНЕ на проект за изменение

  на кадастралната карта и кадастралните регистри

  с вх. № 01-248723-06.6.2019г.

  За отстраняване на грешки в нанесени схеми на самостоятелни обекти на етаж 1 в сграда 56784.522.676.1

   

 • Изх. № 20-62294-13.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2019
  О МАРИЯНА ПЕТЕВА ПОПОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПОПОВА,

  По повод на Ваше заявление с вх. № 01-367528-14.08.2019 год. Ви отговаряме следното:

 • Изх. № 24-24853-10.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2019
  Дo: БЛАГОВЕСТ СИМЕОНОВ ПЕТЕВ Собствениците на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.660.401.1 по КК на гр. Шумен
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-380855-22.08.2019 г., СГКК-гр. Шумен, започва производство по изменение на КККР, относно самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.660.401.1 по КК на гр. Шумен, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте регистриран като собственик или носител на друго вещно право. В срок от 7 дни от датата на получаване, заинтересованите страни могат да се запознаят с изменението на ККР. Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр.

 • Изх. № 22-229-12.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  Дo: СТАНИСЛАВ РАЙЧЕВ АТАНАСОВ чрез пълномощника му адв. ТОДОР СЛАВОВ СЛАВОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-141580-01.04.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  с административен акт № 17-274-03.07.2019 г. на Началника на СГКК Бургас е прекратено административното производство по преписка вх. № 01-141580-01.04.2019 г.

 • Изх. № 22-228-12.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  ДО: ХРИСТИЯН ПЕТРОВ ПОПОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-262086-14.06.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-8419-13.08.2019 г., засягащо имот с идентификатор 07079.609.23.1.11 по КККР на гр.

 • Изходящ № 20-62389-13.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2019
  Пенчо Иванов Пенев
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-409242/11.09.2019г. от  САЛИ ХЮСЕИНОВ АЛИХОДЖОВ  чрез БЕЙХАН СЕБАЙДИНОВ ХАСАНОВ подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по поправка границите на ПИ с идентификатори 17573.501.36  (Парцел /УПИ/  I от кв. 3 по плана на с.

 • Изх. № 24-22849-20.08.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2019
  До: Радослав Димитров Димитров
  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Пламен Димитров Димитров е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-358774-09.08.2019г. с което иска да бъде променена кадастралната карта (КК) на землище с.Войводово, общ.Хасково за сгради с идентификатор 11867.100.9.1 и 11867.100.9.3.

 • Изходящ № 24-25033-11.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  ДО БОЯНКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-235429-30.05.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8097-05.08.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.493.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25057-11.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  До ДОЛЯ ГАТЕВА АЛ-ДЖАБУРИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-194928-03.05.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7848-30.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2190.165, 02659.2190.166, 02659.2190.1117, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-25136-11.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2019
  ДО ИВАНКА ГЕОРГИЕВА РОМАНОВА РУМЕН ТРАЙКОВ РОМАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-310434-12.07.2019г. от  РОСЕН ИВАНОВ ПОПОВ И КИРИЛ ИВАНОВ ПОПОВ  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1892.808, 68134.1892.603 и 68134.1892.635, находящи се в  район Витоша, Столична община.

 • Изходящ № 24-25200-12.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  ДО ДИМИТЪР АТАНАСОВ КУТЛИНОВ АЛБЕНА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-273596-20.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-7945-31.07.2019 г., за  изменение на КККР на район  Витоша, Столична община, засягаща имоти с идентификатори 68134.2042.160 и 68134.2042.2666, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25187-12.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  ДО АТАНАС ТРИФОНОВ КАЗАКОВ ДО ИГНАТ ВЛАДИМИРОВ ИГНАТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-230211-28.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9482-12.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-25342-13.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2019
  До МАРИЙКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА гр. Червен бряг, ул.„Шипка“ №11 ВЪРБАН МИЛЕВ ВЪРБАНОВ гр. Червен бряг, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ №12
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-264023-17.06.2019 г., подадено от ВАЛЯ БАНОВА ИВАНОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, повторно Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг. Изменението се състои в нанасяне на самостоятелни обекти (отделни жилищни етажи) в сграда с идентификатор 80501.801.98.1.

 • Изходящ 24-24995-10.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.09.2019
  ДО: СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-278232-24.06.2019г. от Светослав Иванов до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Гурмазово, общ. Божурище за поземлен имот с идентификатор  18174.8.51, за който в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ 24-24985-10.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.09.2019
  До: ЙОАННА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 и  чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-319157-17.07.2019г. от Ясен Михайлов Абаджиев до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Алдомировци за поземлени имоти с идентификатор 00223.500.451, за който в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-24931-10.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.09.2019
  ДО : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ КАЛИНА ПЕТРОВА КЪНЧЕВА СТОЯНКА ЦОНЧЕВА КЪНЧЕВА КАТЯ НИКОЛОВА ПЕНЧЕВА НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДЖУНАКОВ ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,  Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-229852-27.05.2019г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на с. Антон за поземлени имоти 00504.105.25, 00504.114.5, 00504.105.65, 00504.105.56, 00504.115.212 и 00504.105.26,

 • Изходящ № 24-24961-10.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До: ДОНКА ГОЧЕВА ГОСПОДИНОВА гр, Нова Загора, ул. „Цар Освободител“ №11 До: ЙОРДАН ГОЧЕВ ИВАНОВ гр, Нова Загора, ул. „Димитър Благоев“ бл.18, вх.А, ет.1, ап.3 До: "КАПРИЗ 2004"ООД гр, Ямбол, кв. „Индустриална зона“
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-294999-04.07.2019г. и вх. № 01-295049-04.07.2019г. , подадена на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, ал.6, чл.52, ал.1, т.1 и чл.52, ал.2 от ЗКИР, засягащо поземлени имоти с идентификатори 30956.33.28 и 30956.211.9, находящи се в с.

 • Изх. № 24-22733-19.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.09.2019
  ДО КРАСИМИРА ЩЕРЕВА ДЯКОВА УЛ. М. СТАНЕВ №15, ВХ.Г ГР. РАДНЕВО
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че  Димитър Иванов Димитров, наследник на Иван Димитров Гочев е подал  пред СГКК – Стара Загора  заявление  вх. № 01-342976-31.07.2019 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри  на гр. Раднево.

 • Изх. № 24-22552-15.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.09.2019
  ДО: ИВАНКА ВЪЛКОВА ДИМИТРОВА ДО: СТОЙЧО ДИМИТРОВ РУСЕВ ДО: РУСИ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ ДО: МАРЛЕНА ИВЕЛИНОВА КАРАКАЧАНОВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.53 ал.3 от ЗКИР и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№ 01-281302-26.06.2019г., внесено на основание чл.51, ал.1.т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на кадастралния регистър на гр.Сливен, общ.Сливен засягащо сграда с идентификатор 67338.526.257.3 с административни адреси общ.Сливен, гр.Сливен, ул. "Пейо Яворов" №64.

 • Изходящ № 24-17332-25.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО Анета Янакиева
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Цветан Русков Добрев до Службата по геодезия, кар­то­графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-225284-23.04.2019 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлени имоти: три имота, съответно с площи 1578.00 кв.м, 2021,00 кв.м. и 1879.00 кв.м.

 • Изходящ № 24-17824-28.06.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Георги Колев
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Божил Славчев Божилов до Службата по геодезия, кар¬то¬графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-224348-22.05.2019 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлен имот: дворно място с площ от 940.00 кв.м., в землището на с.Зимевица, община Своге, Софийска област, в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Баталов дол“, одобрен със Заповед № РД-02-14-165/04.09.1991г.

 • Изходящ № 24-6696-07.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Иван Георгиев Вешев
  Публикация на:: 
  Софийска област

  Във връзка с искане № 01-61122-12.02.2019г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че със Заповед № 18-2500-07.03.2019г. на Началника на  СГКК - Софийска област е открито производство по   създаване на кадастрална карта  и кадастрални регистри на обект: дворно място с пространство от 560 кв.м. в землището на село Владо Тричков, община Своге, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон „Падината“, одобрен с Решение № 84/11.08.1987г.

 • Изходящ № 24-29388-19.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Г-н Христо Христов Тошев
  Публикация на:: 
  София - град

  Във връзка с искане № 01-476245-30.11.2018г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че със Заповед № 18-11090-19.12.2018г. на Началника на СГКК - Софийска област е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект: поземлен имот от 1200 кв.м., находящ се в землището на с. Редина, община Своге, Софийска област, се в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Зимница“, одобрен с Решение № 87/11.08.1987г. на ОНС гр.

 • Изходящ № 24-12790-09.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Светла Донева Горянка Драганова
  Публикация на:: 
  Софийска област

  Във връзка с искане № 01-183704-23.04.2019 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че със Заповед № 18-4775-08.05.2019 г. на Началника на СГКК - Софийска област е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект: дворно място с пространство от 4 020 кв.м. в землището на село Батулия, община Своге, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Голямо равнище, Сврака“, одобрен с Решение № 84/11.08.1987г.

 • Изходящ № 24-18184-03.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО Александър Димитров Димитър Димитров Евгени Димитров Валентин Димитров
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Анатолия Атанасова Дакова до Службата по геодезия, кар­то­графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-131758-26.03.2019 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлен имот с площ 557 кв.м. в землището на село Реброво, община Своге, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Брестово“, одобрен с Решение №8/09.02.1982г.

 • Изходящ № 24-17353-25.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО Лили Костова Янка Йосифова
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Вася Димитрова Симеонова до Службата по геодезия, кар¬то-графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-152045-05 .04.2019 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлени имоти: един имот с площ 2250 кв.м. в землището на село Шума, община Годеч, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Странето-Джункинци“, одобрен със Заповед №РД-02-14-205/22.10.1991 г.

 • Изходящ № 24-18510-05.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО „СТЕБО 1“ ООД
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на „СТЕБО I „ ЕООД, представлявано от Лиляна Любчова Иванова до Службата по геодезия, кар­то­графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-288576-01.07.2019 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлен имот с площ 2000 кв.м.

 • Изходящ № 24-23495-19.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До: Асен Панайотов Костадин Илиев Колев Кирил Виденов Иванов
  Публикация на:: 
  Софийска област

  Във връзка с искане  № 01-270522-18.07.2018г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че със заповед № 18-8847-19.10.2018г. е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект: : дворно място от 1145 кв.м., находящо се в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Найденова“, одобрена с Решение № 180 от 07.07.1964г. на Окръжен народен съвет – София, в землището на гр.

 • Изходящ № 24-20289-24.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Илиан Попов
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Цветанка Димитрова Пешева до Службата по геодезия, кар¬то-графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-273672-20.06.2019 г.

 • Изходящ № 24-25174-12.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До: ПЛАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ ПЕЙЧЕВ гр. Ямбол, ул. „Г. БЕНКОВСКИ“ бл.7, вх.В, ет.4, ап.16
  Публикация на:: 
  Ямбол

   В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-365657-14.08.2019 г., подадена на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, ал.6, чл.52, ал.1, т.1 и чл.52, ал.2 от ЗКИР, засягащо поземлен имот с идентификатор 05863.170.35, находящ се в с. Ботево, общ.

 • Изходящ № 24-25228-12.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До ОБЩИНА КАОЛИНОВО ДО: ХАСАН МИХМЕД АХМЕД Дo: Н-ци на МУСТАФА АЛИЕВ СОЛАК (собствениците и/или носителите на други вещни права за поземлени имоти, съответстващи на УПИ /парцели/ I-141, II-141, III-141, кв.9 по плана на с.Загориче)
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-325676-22.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9491-12.09.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР.

 • Изходящ № 24-24899-10.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ПОПОВ ЛИАНА АНГЕЛОВА ПОПОВА ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ГЕЦКОВСКА ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ЗЛАТИН чрез ИВАН ЙОВНОВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-299778-06.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-24906-10.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ПОПОВ ЛИАНА АНГЕЛОВА ПОПОВА ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ГЕЦКОВСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег.  №  01-168245-15.04.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-7734-25.07.2019 г., за  изменение на КККР на  район  Витоша, Столична община, засягаща имот с идентификатор 68134.1937.410, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-25006-10.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.09.2019
  До БРАНКО НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

    На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-296777-04.07.2019 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сграда с идентификатор 68134.4359.248.3, район Люлин, ж.к. Люлин, бл. 148, ет. 2, засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.4359.248.3.3 и 68134.4359.248.3.4, за които сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-25016-10.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.09.2019
  ДО ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ДИЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-279849-25.06.2019 г. от АНТОАНЕТА КРАСИМИРОВА ЛАЗАРОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1944.304, 68134.1944.1085, район „Витоша“, област София.

 • Изходящ № 24-24992-10.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До СВЕТЛА ИВАНОВА КОВАЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-306634-10.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8017-02.08.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 46721.3851.192, 46721.3851.193, 46721.3851.194, 46721.3851.195, 46721.3851.914, 46721.3851.957, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-25009-10.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.09.2019
  ДО ЛУКА ВЛАДИМИРОВ ЧИЧОВ СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  07-6856-30.05.2018г. и  вх. №  09-45429-08.08.2018г.  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и приложените към него документи и материали за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастрални регистри(КККР) за територията на район „Изгрев“ съгласно гаранционните клаузи на Договор № КД-1-55/18.08.2014г.

 • Изходящ № 24-25141-11.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  Дo: ДЕТЕЛИНА ГОРАНОВА ВЕЛИКОВА До: ЛЮСИЕН АНДРЕ ГОДЕН До: ВАСКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-250518-07.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-25095-11.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.09.2019
  ДО ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ ИНДЖЕВ СНЕЖА ЛЮБОМИРОВА ПОМАКОВА ЗДРАВКА ЦВЕТКОВА ЗАХАРИЕВА ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ЗАХАРИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-294375-03.07.2019г. от БАЛКАН ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП-2011 ЕООД до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено изменение на сграда, находяща се в имот с идентификатор 68134.702.422, ул. Братя Пешеви №5-5-А, район „Слатина“, Столична община, по отношение на която сте заинтересовани лица.

 • Изходящ № 24-25099-11.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО Собствениците и носителите на други вещни права на част от имот с идентификатор 83510.677.307 ДО: ОБЩИНА ШУМЕН ДО Марияна Добринова Братоева-Аврамова
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-318182-17.07.2019 г., е издадена заповед № 18-9443-11.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Шумен за поземлен имот с идентификатор 83510.677.307, сграда с идентификатор 83510.677.307.1.

 • Изходящ № 20-62060-12.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.09.2019
  Дo: Н-ци на Райчо Станоев Костов Дo: Н-ци на Росен Райчев Станоев Дo: Атанас Жеков Пенков До: Ралица Росенова Гогова До: Саид Ахмедов Османов
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-323866 / 19.07.2019 г. подадено от Васил Димитров Пенков, СГКК-гр.Шумен започва производство по изменение на КККР на гр.Шумен, общ.Шумен, съгласно решение по Протокол №2 от 10.09.2019г.

 • Изх. № 24-25106-11.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ЗАЙДЕ МУСТАФОВА КАДИЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-393737/30.08.2019г. на СГКК – Благоевград, представен Нотариален акт № 57 от 23.08.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр. Гоце Делчев и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 20-61792-11.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2019
  До: собствениците на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.674.356.1 - административен адрес гр. Шумен, ул. Ивайло № 29
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-406560/10.09.2019 г. от  ДИМИТРИЧКА РУСЕВА МАНОВА подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по нанасяне на самостоятелен обект с идентификатор 83510.674.356.1.18  (Ателие за творческа дейност)

 • Изх. №24-24843-09.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2019
  ДО „ВАКУУММЕТ“ АД
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-313796-15.07.2019г. от КОНСТАНТИН СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ, чрез СВЕТОЗАР НИКОЛАЕВ ТОШЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено изменение на сграда в имот с идентификатор 00357.5350.16.1, район „Нови Искър“, Столична община, по отношение на която сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-24829-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2019
  ДО СЛАВКА СТАНЧЕВА КОЦЕВА ДО МАРИКА СТОИЛОВА ПЕТРУШЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-190546-30.04.2019г. от ГЕОРГИ БЛАГОВЕСТОВ ШУЛЕКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор  04234.6921.1563 и 04234.6921.771 с адрес: с.Бистрица, район „Панчарево“.

 • Изходящ № 24-24724-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  Дo: ЕЛИНА ДИМИТРОВА КЪНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-20505-26.01.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за отказ на изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-7862-30.07.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  12084.2700.607, 12084.2700.2667 и 12084.2700.257, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-25088-11.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До: ОБЩИНА ШУМЕН ДО: БОРИС РАДОСЛАВОВ ЧАНКОВ ДО: ЙОРДАНКА РАДОСЛАВОВА ДЕЧЕВА ДО: СВЕТЛАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ ДО: „ЕЗИКОВА ШКОЛА-ЛИЕБМАН“ЕООД ДО: Заинтересованите собственици на ПИ 44032.501.73 по КК на с. Лозево, находящ се в с. Лозево, ул. „Цар освободител“ № 4
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-291419-02.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9437-11.09.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Шумен, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Лозево, общ.

 • Изх. № 24-24768-09.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2019
  ДО ПЕТЪР СТОИЛОВ ПАШАЛИЙСКИ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-175189-18.04.2019г. от ТОШКА ХРИСТОВА ЯНЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.1124, 68134.1007.1133 и 68134.1007.1395 с адрес: гр. София, район „Триадица“.

 • Изх. No 24-24795-09.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2019
  ПЛАМЕН ЛАЗОВ МЛАДЕНОВ ПАВЛИНКА ЛАЗОВА МЛАДЕНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-296073-04.07.2019 г. от ФИП ИНВЕСТ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 32216.2292.216, 32216.2292.215, 32216.2292.487, 32216.2292.219 и 32216.2292.218, находящи се в с.

 • Изходящ № 24-24841-09.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  МАРИ-ЛУИЗ ЖУМЕЛ ИВАНЧЕВА САВА ОГЮСТ ИВАНЧЕВ РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-242530-04.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7213-10.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.103.9.1.19, 68134.103.9.1.20, 68134.103.9.1.21, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-24819-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕНЕВ чрез ВАЛЕРИЙ МИЧЕВ МИЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-280842-26.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7722-25.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4333.2969, 68134.4333.9579, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх.№ 22-226-10.09.2019 г. По преписка: 01-171345-16.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2019
  ДО ДОЙЧИН КИРИЛОВ ВОЙНОВ СТАНИМИРА БОГОЕВА ВОЙНОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас е постъпило заявление вх. № 01–171345-16.04.2019 г., подадено от ЯНИ ИВАНОВ МИТЕВ и ДАЯНА ЯНЕВА МИТЕВА и двамата чрез пълномощник Ваня Георгиева Радиева, с което заявителите желаят да се стартира процедура за изменение с цел поддържане в актуално състояние на одобрената със заповед № РД-18-301/05.09.2017г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясна Поляна, ЕКАТТЕ 87655, общ. Приморско, обл. Бургас.

 • Изходящ № 24-24793-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО КАЛИНКА ХРИСТОВА МАРКОВА
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-97510-06.03.2019 г., подадено на основание  чл. 58, ал.

 • Изх. № 24-24953-10.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До: "ПИВОИМПЕКС" гр. Ямбол, ул. Обходен път „Запад“ №33 ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" №
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-70562/14.08.2019г. по писмо с изх. № 2801-15085/12.08.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.513.44 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Индустриална”.

 • Изх.№ 22-225-10.09.2019 г. По преписка: 01-174849-18.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2019
  ДО АНГЕЛ ДИМОВ ДАПЧЕВ ТОНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА РОСЕН АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-174849-18.04.2019г. /наш/, подадено от ЗЛАТКА НИКОЛОВА КАСЪРОВА-СТОЯНОВА, с което желае да бъдат променени границите на имоти с идентификатори 07079.608.146, 07079.608.147, 07079.608.148 и 07079.608.305, гр. Бургас, обл. Бургас. Предвижданията са да се коригират границите между имотите на основание данни за УПИ XVIII-18, кв.100 и приложените документи за собственост и съгласно Скица – проект № 15-523278-12.06.2019 г. на СГКК Бургас.

 • Изх.№ 22-224-10.09.2019 г. По преписка: 01-346917-02.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2019
  ДО ДИМО СТОЙКОВ КЕХАЙОВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  Постъпило е заявление с вх. №01-346917 от 02.08.2019 г. в СГКК-Бургас, подадено от Областе управител на област Бургас, с което се иска изменение на КККР на кв.Рудник, гр.Бургас по отношение на ПИ 07079.17.1691, 07079.17.1689 и 07079.17.301,  м.“Бадемите“, така както е показано на скица-проект №15-801915-02.09.2019 г. на СГКК-Бургас. Изменението е за отстраняване на явна фактическа грешка, във връзка с изработване на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ и помощен план на СО „Бадемите“, кв.Рудник, гр.Бургас.

 • Изх. № 24-25073-11.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА АТАНАС КОСТАДИНОВ ТОКМАКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-390766/29.08.2019г. на СГКК – Благоевград, представен Нотариален акт № 164 от 13.08.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр. Гоце Делчев и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 20-61542-10.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2019
  ДО ЦВЕТОМИРА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА-СТОЙНОВА гр.Ловеч, бул.”България” №51, вх.Б, ет.2, ап.6
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖО СТЕФАНОВА-СТОЙНОВА,

   

 • Изходящ № 01-373028/11.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2019
  ДО АНГЕЛ АНТОНОВ ТОМОВ ГР.КАРЛОВО УЛ.” ДЪБЕНСКО ШОСЕ” № 41 ЕТ.1 АП.3
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,  Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-373028/19.08.2019 г.  от Анка Антонова Томова в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Карлово общ.Карлово  нанасяне на нов сам.обект в сграда с  ИД  36498.502.498.1, за които в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • Изходящ № 01-343996/11.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2019
  ДО ИВАНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА ГР.СОФИЯ Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК $ 125 ВХ.А ЕТ.3 АП.11
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,  Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-343996/31.78.2019 г.  от Цвети Симеонова Велева в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Сопот общ.Сопот за делба на  ПИ с  ИД  68080.56.191, за които в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • Изходящ № 24-22139-11.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  Дo: "СРЕДНА ГОРА" АД ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” № 93
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри”  и Заповед за отчуждаване № 18ОА929/04.05.2018 г., с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-331613-24.07.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-25017-11.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО МИХАИЛ КОЧЕВ ПОПОВ МАЛИНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА КРИСТИНА БОРИСЛАВОВА ПОПОВА-ПЕЛТЕКОВА ВИОЛИНА БОРИСЛАВОВА ПОПОВА КРЪСТИНКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА КРАСИМИРА АНДОНОВА ДОБРЕВА ЕЛЕНА ХРИСТОВА СНЕВЧЕЛИЕВА-ДИМИТРОВА ГЕРАКИНА ХРИСТОВА СНЕВЧЕЛИЕВА-БЕЛЧЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-315905/16.07.2019г. на СГКК – Благоевград, представен Нотариален акт № 22 от 04.07.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр. Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. № 24-25017-11.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИНГАЧЕВА ДИНЧО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ИЗГОРЕНКОВА ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА ИВАНКА КОСТАДИНОВА ТРАЙКОВА ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА КОНДЕВА ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЧЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТАМЧЕВ ЕВДОКИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА ТРАЯНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА КОСТАДИН СТОЯНОВ ИВАНОВ СТЕФАН СТОЯНОВ ИВАНОВ ТАНЯ СЛАВОВА ХРИСТОВА ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА ЕМИЛИЯ АСЕНОВА МАТЕЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-315905/16.07.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 22 том 5 дело 650 дв. вх. рег. № 1236 от 04.07.2019г., издаден от Служба по вписванията –Гоце Делчев и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. № 24-25017-11.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО ИВАН ВАСИЛЕВ ПОПИВАНОВ ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ТОМОВА ДРАГА ХРИСТОВА БРЪЧКОВА ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ПОПОВ НЕЗАБРАВКА ИЛИЕВА ДАЧЕВА АНЕТА ИВАНОВА ДИНЕВА ВАНГЕЛИЯ ТОДОРОВА МИЦЕВА ЛЮБКА КИРИЛОВА ЯЧЕВА ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ТЕТИМОВА ТИНКА ЦЖЕТКОВА АНГОВА ХРИСТО ИВАНОВ АНГОВ СНЕЖАНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА НАДКА АТАНАСОВА КАНДЖИКОВА ЕЛЕОНОРАДИМИТРОВА КАНДЖИКОВА ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА МАРА МЕТОДИЕВА АНГОВА БЛАГОЙ ИВАНОВ АНГОВ ЙОРДАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА ЦВЕТАН ИВАНОВ АНГОВ АЛЕКСАНДРА БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА МАРИЯ БЛАГОЕВА ХРИСТОВА ЧУДОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-315905/16.07.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 22 том 5 дело 650 дв. вх. рег. № 1236 от 04.07.2019г., издаден от Служба по вписванията –Гоце Делчев и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-19894-19.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  Дo: ОБЩИНА РУСЕ пл. Свобода № 6 гр. Русе До: МАРИНКА ЯКИМОВА ПЕТКОВА ул. Йоаким Груев № 4, вх. 1, ет. 4 гр. Русе До: РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА АСЕНОВА-ХРИСТОВА ул. Църковна независимост № 11 гр. Русе ПЪЛНОМОЩНИК НА ПРОФИ-С ООД
  Публикация на:: 
  Русе

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-221781-21.05.2019 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-24859-10.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  До: СЕВДАЛИНА ЛУИЗОВА СТОЯНОВА гр. Ямбол, к-с "Зорница" 1-В-54 До: КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ЛУИЗОВ гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ бл.60, вх.А, ет.4, ап.9 До: МИГЛЕНА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА гр. Варна, ж.к. „Младост” бл.129, вх.7, ет.6, ап.163 До: МИРОСЛАВ КОСТОВ КИРОВ гр. Ямбол, ул. “Черно море” № 20 А До: КАЛИН КОСТОВ КИРОВ гр. Габрово, ул. „Бачо Киро” № 3, ет.3, ап.5
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба с вх. № 01-290832-02.07.2019 г., подадена от СЕВДАЛИНА ЛУИЗОВА СТОЯНОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и допълнително внесени материали с вх. № 05-10578-18.07.2019 г. е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.1, т.1, във връзка с чл.53а, т.3 от ЗКИР в поземлен имот с идентификатор 87374.555.403, находящ се в гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 22-223-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО: АНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-182901-23.04.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 22-222-09.09.2019 г. По преписка: 01-68525-18.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.09.2019
  ДО ВАЛЕНТИНА АДАМОВНА ЛИ-БИН-ЧИН АЛЛА АНАТОЛИЕВА ОГАЙ ТАТЯНА АНАТОЛИЕВНА ЗАМЯТИНА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  Относно: СОС с идентификатор  61056.56.55.1.59

   

 • Изх.№ 22-221-09.09.2019 г. По преписка: 01-68525-18.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.09.2019
  ДО КЕРЪН ТЕРЕЗА КОРТ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  Относно: СОС с идентификатор  61056.56.55.1.58

   

 • Изх. № 24-24577-05.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.09.2019
  ДО ЖАНА МИЛКОВА ДЖАМБАЗОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-256481-11.06.2019г. от Дарья Юрьевна Панина чрез пълномощник Николай Борисов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.204.164.1.2, гр. София, район „Красно село“, за които се установи, че сте заинтересовани лица.

 • Изходящ № 24-24723-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО РАДКА ТОТЕВА ИЛИЕВА, чрез пълномощник Ирина Йорданова-Стойчева
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег.  № 01-263224-14.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-7724-25.07.2019 г., за  изменение на КККР на  район  Витоша, Столична община, засягаща имоти с идентификатори 68134.1944.118 и 68134.1944.2752, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-24687-05.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.09.2019
  ДО ЦВЕТАНКА МАКСИМОВА БРЕСТНИЧКА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-341789-30.07.2019 г. от ВЕСЕЛКА ИЛИЕВА ГЕНЧЕВА-ТРУКЕНМЮЛЕР и ЛЮБОМИР СТАНИСЛАВОВ БРЕСТНИЧКИ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 04234.6906.619, 04234.6906.2022, 04234.6906.1927, 04234.6906.1912, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община.

 • Изх. № 24-24893-10.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ ПЛАМЕНКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА ИЛИЯ СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДЪР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-288102/01.07.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 177 том 3 дело 471 дв. вх. рег. № 891 от 21.05.2019г., издаден от Служба по вписванията – Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. № 24-24971-10.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО АТАНАС КОСТАДИНОВ ЯНЧЕВ ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ЯНЧЕВ КОНСТАНТИН АТАНАСОВ ЯНЧЕВ ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ РАЙЧЕВ СЛАВЧО ВАНГЕЛОВ РАЙЧЕВ ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ РАЙЧЕВ АЛЕКСАНДЪР ВАНГЕЛОВ РАЙЧЕВ БЛАГОЙКА МАРЯНОВА РАЙЧЕВА ИЛИЯН БОРИСОВ РАЙЧЕВ Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-402729/05.09.2019г. на СГКК – Благоевград, представен Нотариален акт № 9 от 10.12.2018г., издаден от Служба по вписванията - гр. Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г. е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на ВАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ и вписване на ТОДОРКА ВАНГЕЛОВА ИВАНОВА и ВЕЛИЧКА ВАНГЕЛОВА РАЙЧЕВА като собственици на поземлен имот с идентификатор 66901.2.12. Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК. Дата на поставяне на таблото: 10.09.2019г. Дата на сваляне от таблото: 25.09.2019г. Изготвил: Г. Григорова ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ Началник на Служба по геодезия картография и кадастър-Благоевград
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-402729/05.09.2019г. на СГКК – Благоевград, представен Нотариален акт № 9 от 10.12.2018г., издаден от Служба по вписванията - гр. Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-24527-04.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ ДИЛЯН СТАМАТОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-316853-16.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9229-04.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-24558-04.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО ЙОРДАНКА МИЛАДИНОВА ГЕОРГИЕВА МАРИАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА Собствениците на поземлен имот с идентификатор 46053.501.696 по КК на с. Мадара
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-284044-27.06.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9243-04.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Мадара за поземлени имоти с идентификатори 46053.501.696 и 46053.501.698.

 • Изходящ № 24-24475-04.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО ОБЩИНА КАСПИЧАН ТИНКО ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ВИЧЕВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-190631-30.04.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9209-04.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-22287-13.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.09.2019
  ДО ТЕОДОРА ГАНЧЕВА СТОЙНОВА УЛ. ИВАН МИЛЕВ № 14, ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че  Пламен Димитров Генов е подал  пред СГКК – Стара Загора  заявление  вх. № 01-333376-25.07.2019г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри  на гр. Казанлък.

 • Изходящ № 01-378619-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Наследниците на Илия Пантелеев Иванов
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-378619-21.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9254-05.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за поземлен имот с идентификатор 56784.18.23

 • Изх. № 01-367421-2/09.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.09.2019
  До: Хедвиг Терезе Ауфенберг До: Гюнтер Фридрих Ауфенберг До: Наследници на Пенка Николова Козарева
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 24-24716-09.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.09.2019
  ДО ДЕЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

   

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-351741-06.08.2019 г. от заявител Александър Иванов Иванов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на поземлени имоти, на адрес: гр. Велико Търново, м. „Дервеня”.

 • Изходящ № 20-61019-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДЕНА СТ. КЪДРЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-693-09.08.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 40035.450.18 в с. Крумчевци, з-ще Константин, община Елена с неустановен собственик /по искане на Иван Рашев Саров/.

              Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

 • Изх. № 24-24344-03.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.09.2019
  ДО ПЕТКО ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ МАРИЕТА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-285150-27.06.2019г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  и издаване на схема за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1386.2570.2.7, гр.София, район „Надежда”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 20-60792-05.09.2019-

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.09.2019
  ДО ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-207695-13.05.2019г. от Татяна Цветанова Иванова, до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, и допълнително представеното удостоверение за идентичност с вх. №05-8664-18.06.2019 поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема за самостоятелен обект  с идентификатор 68134.1001.477.1.11, гр. София, Столична община, на район „Триадица”, ул.

 • Изходящ № 24-24689-05.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Дo: "ПРИМОТИСА" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-98185-19.03.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-24335-03.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.09.2019
  ДО ЕМИЛ ТОНЧЕВ МИЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-295184-04.07.2019г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1386.2570.2.8, гр.София, район „Надежда”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-24334-03.09.2019г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.09.2019
  ДО МАРИЕЛА ВАСИЛЕВА ИНКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-177041-18.04.2019г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  и издаване на схема за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1932.917.1.35, гр.София, район „Витоша”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24- 24-24411-04.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.09.2019
  ДО РУМЯНА ХРИСТОВА ВИТВЕР
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-313032-15.07.2019г. от Недю Христов Лютов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.107.223.1.11 и 68134.107.223.1.12 с адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Добромир Хриз“ №41, ет. 4.

 • Изх. No 24-24593-05.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.09.2019
  ДО "ЗСК - КРЕМИКОВЦИ" АД
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-350578-05.08.2019 г.

 • Изходящ № 24-24044-30.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО ВАЛЕРИ ЮРИЕВ ПЧЕЛИНЦЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-142733-01.04.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7567-22.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.8700.1530, 68134.8700.1530.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24047-30.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО БОРИС ИГНАТОВ ИВАНОВ ЛИДИЯ СТАНИМИРОВА ИВАНОВА ВАСИЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ СТЕФАН ИЛИЕВ НЕНКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ХИНДАЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-366469-20.09.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-24048-30.08.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО САШКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-405641-17.10.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-24144-02.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.09.2019
  ДО АНАСТАСИЯ ЛАТИНОВА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНА БОЯНОВА КИРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-283202-27.06.2019 г. от ЮЛИАНА ПЕТРОВА ПОПГЕОРГИЕВА-НИКОЛЧЕВА и ТАНЯ НИКОЛОВА ДЮЛГЕРОВА  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 21662.4821.141 и 21662.4821.146, находящи се в с. Доброславци, район Нови Искър, Столична община.

 • Изх. № 24-24388-03.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.09.2019
  ДО СЛАВ ЙОРДАНОВ МОНОВ ГАЛЯ КРАДИМИРОВА ФАНДЪКОВА - МОНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-308633-11.07.2019г.