ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО КАДАСТЪР

Наредби по кадастрална карта и кадастрални регистри 

Наредби по специализирани карти и регистри

Тарифи

Условни знаци

Формати

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

Наредби

Инструкции

Условни знаци

УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА ЕДРОМАЩАБНИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ В МАЩАБ 1:5 000, 1:10 000- 12.12.2014

ОТМЕНЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ