Премини към основното съдържание

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново

12 June 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9042757 от 12.06.2015 год. в регистъра на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и сключване на договор с предмет:

 

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново”, с параметри, съгласно техническото задание, в рамките на прогнозната стойност.  

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, деловодство, в срок до 15:00 ч. на 24.06.2015 г.

Пълната документация за участие е достъпна на интернет адрес http://www.cadastre.bg/public-contracts/ - „Профил на купувача”, раздел „Публични покани“.

Отварянето на офертите ще се състои на 25.06.2015 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в заседателната зала, находяща се на ет. 3 на АГКК. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
21.07.2015 kd-1-45-2015geoplanproektead.pdf Договор КД-1-45-20.07.2015 5.47 MB
13.07.2015 protokolocenkaoferti.pdf Протокол от оценка на оферти 2.31 MB
12.06.2015 prilogeniya-kilifarevo.rar Приложения 104.98 KB
12.06.2015 pril1techzadaniepoimspisuk.pdf Техническо задание , поименен списък 572.94 KB
12.06.2015 publichnapokanaagkk.pdf Публична покана АГКК 754.22 KB
12.06.2015 publichnapokanaaop.pdf Публична покана АОП 370.18 KB

slogan bg