Уведомления

 • Изх. № 22-160-07.08.2020 г. По преписка № 01-184018-09.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2020
  То: 
  „МЕСЕМБРИЯ 77“ ЕООД
  publish from 7: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-184018-09.05.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – Бургас, подадено от Павел Иванов Масов, е предприето административно производство по нанасяне на промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, по отношение сграда с идентификатор 51500.501.163.2 и самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор 51500.501.163.2.1, на основание влязло в сила Решение №3/01.02.2019 г.

 • Изходящ № 24-7171-18.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2020
  То: 
  АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ЙОВЧЕВ ГР. ЕЛЕНА УЛ. „КИЛЪЖЕВЦИ“ №10
  Publish from: 
  Търговище

  Във връзка с искане  № 01-117294-05.03.2020г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-2918-18.03.2020г. на Началника на СГКК-Търговище е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на  поземлен имот с идентификатор 69136.207.5, находящ се в землището на с. Старчише, общ. Антоново, обл. Търговище. 

 • Изходящ № 24-15809-08.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2020
  То: 
  СНЕЖАНА СОЛОВЕЙЧИК ГР. СОФИЯ УЛ. „ПЕРНИК“ БЛ.119 ЕТ.4 АП.24
  Publish from: 
  Търговище

  Във връзка с искане  № 01-274462-30.06.2020г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-6216-08.07.2020г. на Началника на СГКК-Търговище е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на  поземлен имот с идентификатор 46735.14.42, находящ се в землището на с. Малоградец, общ. Антоново, обл. Търговище. 

 • Изходящ № 24-15815-08.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2020
  То: 
  ЦОНКА ИЛИЕВА ДЖАМБАЗОВА ИВАНКА ИЛИЕВА КОЗАРОВА РУСЛАН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
  Publish from: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-232198-08.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6220-08.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-16198-13.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2020
  То: 
  . МЕТОДИ ЛАЗАРОВ КЛАТУРОВ ЦОНКА ИВАНОВА КЛАТУРОВА ВЕНКО ГЕНОВ ИВАНЧЕВ ДЕНКА ТОДОРОВА ИВАНЧЕВА ЖЕЧКО ХРИСТОВ СТОЙКОВ СТОЯНКА СТОЯНОВА СТОЙКОВА ДИАНА БОЖИЛОВА ОНЧЕВА НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ОНЧЕВ
  Publish from: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-189146-13.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6349-13.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-18798-07.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2020
  То: 
  ЖИВКО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
  publish from 7: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-252230-17.06.2020г., подадено от  Стефан Георгиев Марков   в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Ви уведомяваме повторно, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен.

 • Изходящ № 24-18627-06.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2020
  То: 
  ЕМИЛ САМУИЛОВ ЧЕЛЕБИЕВ
  Publish from: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-35079-22.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4244-18.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-18633-06.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2020
  То: 
  ДИМИТЪР БОРИСОВ ТОЦЕВ ДО: ЕМИЛИЯНА ИВАНОВА КИТАНОВА
  Publish from: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-56413-03.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6044-03.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.