Уведомления

 • изх. № 24-18415-04.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2020
  То: 
  Наследниците на ПЕЮ ТРЕНДАФИЛОВ ВЪГЛАРОВ - ПАВЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ ВЪГЛАРОВ
  Publish from: 
  Хасково

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 53, ал. 1, т.1, от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 56 ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 в сила от 13.01.2017г, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-326233-26.07.2020г.

 • Изходящ № 24-18944-10.08.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2020
  То: 
  До: КЪНЬО ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ гр. Варна, Район 2, Приморска месност, Банала чешма № 928 До: ДОНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА гр. Варна, Район 2, Приморска месност, Банала чешма № 928
  Publish from: 
  Ямбол

  Във връзка с подадено в В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпили Заявления с вх. № 01-291193-08.07.2020г. от ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА подадени на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на с. Чарган  на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, чл.52, ал.1, т. 7 и ал.

 • Изх. № 24-18877-07.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2020
  То: 
  МАЯ М. ПАМУКОВА ГР. СОФИЯ ДО: ГАНКА СТ. ЦАНЕВА ГР. СОФИЯ
  Publish from: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАМУКОВА,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАНЕВА,

 • Изх. № 24-18691-06.08.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  То: 
  ДИЯН МАРКОВ СТЕФАНОВ
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-83042-17.02.2020 г. от " РИЪЛ ИСТЕЙТ " ООД до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София и по проект на правоспособно лице по ЗКИР е заявено нанасяне на самостоятелни обекти -  /гараж № 6 и апартамент № 8/ в сграда с идентификатор 68134.801.1594.1, Столична община, район „Изгрев“, по отношение на което сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-18666-06.08.2020 г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  То: 
  ЕЛКА КРЪСТАНОВА КОСТАДИНОВА
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-380156-22.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5996-02.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-18852-07.08.2020г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  То: 
  МЛАДЕН ДИМИТРОВ МАНЕВ МАРИОЛА ЦВЕТАНОВА ЦОНКОВА-МАНЕВА ГАНЧО ДАНАИЛОВ ХАДЖИСТОЯНОВ КАРАМАЛАКОВ И СИН ООД
  publish from 7: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление  вх. № 07-15279-03.12.2019г. от Хаим Аладжем, чрез адв. Бистра Спасова, подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена Заповед № 18-13074-12.12.2019г. за поправка на Заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-9496-12.09.2019г.

 • Изх. № 24-18844-07.08.2020г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  То: 
  ГЕОРГИ ЕЛЕНКОВ ЕЛЕНКОВ
  publish from 7: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18-а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-63592-06.02.2020 г.

 • Изх. № 24-18955-10.08.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  То: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА АСАН ОСМАНОВ БАЛАБАНОВ
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-337569-31.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Плетена , общ. Сатовча за поземлен имот с идентификатор 56740.60.13, находящ се в землището на с. Плетена, общ. Сатовча.