Уведомления

 • Изходящ № 24-11905-29.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  До: 
  ЕЛЕНА ТОНЕВА АНДОНОВА ВАЛЕНТИН АНДОНОВ АНДОНОВ ТОНКА АНДОНОВА АНДОНОВА ЦОНКА ДИНЕВА КОЛЕВА
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-139781-20.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4540-29.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-14324-24.06.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЗАЙКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-244356-15.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Осиково, общ. Гърмен за поземлени имоти с идентификатори 54184.63.74, 54184.66.48, 54184.66.70 и 54184.14.89, находящи се в землището на с. Осиково, общ. Гърмен.

 • Изх. № 24-14293-23.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  До: 
  СТАНИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ п.к. 8600 гр. Ямбол НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ п.к. 8600 гр. Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

            На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-65089/19.05.2020г. по писмо с изх. №2801-10779/15.05.2020г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР   е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.431, с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 24-14292-23.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  До: 
  ЗЮМБЮЛА САЛИЕВА МУСТАФОВА п.к. 8600 гр. Ямбол МЕХМЕД АХМЕДОВ МУСТАФОВ п.к. 8600 гр. Ямбол ФЕТИЕ МЕХМЕДОВА САЛИЕВА п.к. 8600 гр. Ямбол АЛИ ЮСЕИНОВ САЛИЕВ п.к. 8600 гр. Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

            На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-65101/19.05.2020г. по писмо с изх. №2801-10779/15.05.2020г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР   е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.429, с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 24-14368-24.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  До: 
  ХАКА ХАСАНОВ АЛИЕВ п.к. 8600 гр. Ямбол ЕЛЕНКА ИЛИЕВА ВЪЛЧЕВА п.к. 8600 гр. Ямбол ФЕРДЕС МАХМУД АЛИЕВА п.к. 8600 гр. Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

  На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-65083/19.05.2020г. по писмо с изх. №2801-10779/15.05.2020г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР   е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.432, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Драва“ №30-32 състоящо се във вписване на Община Ямбол като собственик на имота с нов документ-АЧОС, вх. рег.

 • Изх. № 24-14371-24.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  До: 
  ТОДОРКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА п.к. 8600 гр. Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

            На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-65069/19.05.2020г. по писмо с изх. №2801-10779/15.05.2020г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР   е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.433, с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изходящ № 24-13990-22.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  До: 
  ОБЩИНА ХИТРИНО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ШУМЕН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ АВТОМАГИСТРАЛИ „ЧЕРНО МОРЕ“ АД Собствениците на поземлен имот с идентификатор 67238.64.1 по КК на с. Сливак
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-43355-27.01.2020 г., е издадена заповед № 18-5477-22.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-11072-19.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.07.2020
  До: 
  ДО МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА УЛ. НАДЕЖДА № 4 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО ЙОРДАН МИТКОВ ЙОРДАНОВ БУЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 23, ЕТ.4, АП.10 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО ВАЛЕНТИН ГАНЧЕВ ТОТЕВ УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 7, ЕТ.2, АП.4 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното: