Уведомления

 • Изходящ № 24-32387-26.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.12.2019
  До БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ ДО: ЕЛИНОРА НИКОЛОВА МИЛАНОВА ДО: АФРОДИТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА ДО: Собствениците и/или носителите на други вещни права на ПИ, сгради и самостоятелни обекти в сгради находящи се в поземлен имот с идентификатор 83510.681.253 (адм. адрес: гр.Шумен, ул.”Генчо Панайотов” №42)
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка c чл.18а, ал.8 и ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-520119-15.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12420-26.11.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР.

 • Изх. № 24-32071-22.11.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.12.2019
  НАСЛЕДНИЦИ НА ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ СИДЕРОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-516965-14.11.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Самуилово, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 65293.26.58, находящ се в землището на с. Самуилово, общ. Петрич.

 • Изх. № 24-32048-22.11.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.12.2019
  НАСЛЕДНИЦИ НА ХРИСТО НИКОЛОВ ПАРТЕНОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-514752-13.11.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Самуилово, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 65293.26.57, находящ се в землището на с. Самуилово, общ. Петрич.

 • Изх. № 24-32094-22.11.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.12.2019
  НАСЛЕДНИЦИ НА АКИЯ МЕХМЕДОВ СВИРЬОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-456856/10.10.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Краище, общ. Белица за поземлен имот с идентификатор 39270.9.28, находящ се в землището на с. Краище, общ. Белица.

 • Изходящ № 24-31497-18.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.12.2019
  ДО: СЛАВ АНГЕЛОВ ИВАНОВ ДО: СТЕФАН МИНЧЕВ МИНЧЕВ ДО: ЗЮМБЮЛА АТАНАСОВА ПАНЧЕВА ДО: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПАНЧЕВ ДО: АСЕН АНГЕЛОВ ПАНЧЕВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-476700-22.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12072-18.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-32156-25.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.12.2019
  Г-ЖА КРЕМЕНА ДАМЯНОВА САРИЕВА гр. Варна, бул. Сливница №95, вх.А, ет.7, ап.105
  Публикация на:: 
  Смолян

              УВАЖАЕМA ГОСПОЖO САРИЕВА,         

 • Относно вх. 01-373659-19.08.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.12.2019
  ДО СЪБИН ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, КАТО ПЪЛНОМОЩНИК НА „ТРАНЕКС“ АД ГР. СОФИЯ, УЛ. „ШАНДОР ПЕТЬОФИ”, N 13-15
  Публикация на:: 
  Варна

  По Вашо предходно искание с вх. рег. 99-1988/21.01.2014г. с приложени същите документи, сме Ви уведомили с изх. № 20-6171/07.03.2014г., че е необходимо да се представи проект за изменение на ККР за отразяване на правилната конфигурация на Вашия обект, отразен в нотариален акт № 152 от 17.12.2013г. и в съответствие с одобрени архитектурни проекти, и съгласно чл.124 от АПК, по искане с вх. 01-373659-19.08.2019г. СГКК-Варна няма да се произнася повторно по изменение на кадастрални данни в КРНИ и издаване на схеми на обекти. 

   

   

 • Изх. № 24-31978-21.11.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.12.2019
  САШКА ВАЛЕНТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (Изм. ДВ бр. 49/2014 г.) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-362432/12.08.2019г. от Веселин Емилов Руменов, до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 68134.1111.109 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. София, район „Красна поляна”, Столична община.