Уведомления

 • Изх. № 24-17619-27.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17395.501.3017
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.    № 01-107027-27.02.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6821-24.07.2020 г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Гоце Делчев, общ.

 • изх. №24-14847-29.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2020
  До: 
  Делю Желязков Желязков Делка Петкова Делева Тошко Митев Иванов
  Публикация на: 
  Хасково

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 53, ал. 1, т.1, от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 56 ал. 6 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-247034-16.06.2020г. в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ), относно поземлен имот с идентификатор 22561.115.41, находящ се в землището на с. Долно Белево, общ. Димитровград.

 • Изходящ № 24-2286-24.01.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2020
  До: 
  ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ДО МАРТИН АЯНОВ СЕРБЕЗОВ ДО АСЯ ЮЛИЯНОВА СЕРБЕЗОВА
  Публикация на: 
  Кърджали

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕДЖМИ АЛИ–КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРТИН АЯНОВ СЕРБЕЗОВ,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСЯ ЮЛИЯНОВА СЕРБЕЗОВА,

   

 • Изх. № 24-17694-27.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.08.2020
  До: 
  СТОИМЕН НАЙДЕНОВ СТОЯНОВСКИ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.  № 01-579738-19.12.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4620-01.06.2020 г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Полена , общ.