Уведомления

 • Изходящ № 24-17844-28.07.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2020
  До: 
  ЕМИЛ ЛОЗАНОВ ПЕТРУНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-485552-28.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4947-12.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-17808-28.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2020
  До: 
  ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег.№ 01-96384-24.02.2020г. от ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ДЖАРОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.3318, 68134.2046.2565, 68134.2046.28, 68134.2046.26, 68134.2046.25, 68134.2046.24, 68134.2046.23, гр.

 • Изх. No 24-17809-28.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2020
  До: 
  ГЕРГАНА ГАНЧЕВА ЖИВКОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК,  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-193224-15.05.2020г.

 • Изходящ № 24-18047-30.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2020
  До: 
  ЛИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА СИМЕОНОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1756
  Публикация на: 
  Ловеч

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Възражение вх. № 02-401-05.05.2020 г. и на основание чл. 54, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е започнато изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 72343.500.1586 и 72343.500.3239 с адрес: гр. (с.) Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-16 / 06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

 • Изходящ № 24-15508-06.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2020
  До: 
  ИВАН ТОНЕВ ИВАНОВ УЛ. „ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ“ № 28А ГР. КАЗАНЛЪК ДО ЖИВКА ТОНЕВА ИВАНОВА ЖК „ИЗТОК“ БЛ. 24, ВХ. А, ЕТ. 7, АП. 20 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-163886-21.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6108-06.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СТАРА ЗАГОРА, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Сулица.

 • Изх. № 24-17848-29.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.08.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ГЮРГА ИВАНОВА ПАНДЕВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-311456-17.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Огняново, общ. Гърмен за поземлени имоти с идентификатори 53326.3.82, 53326.7.20 и 53326.147.3, находящ се в землището на с. Огняново, общ. Гърмен.

 • Изх. № 24-17846-29.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.08.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ЕХАТ ИБРЯИМОВ ХАДЖИЕВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-307429-16.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Абланица, общ. Хаджидимово за поземлен имот с идентификатор 00014.167.94, находящ се в землището на с. Абланица, общ. Хаджидимово.

 • Изходящ № 24-17924-29.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.08.2020
  До: 
  ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ЛЮБЕНОВ
  Публикация на: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  на Административно процесуалния кодекс и  във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх.  № 01-311038-17.07.2020 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед № 18-6980-29.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр.