Уведомления

 • Изх. № 24-19172-12.08.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.08.2020
  То: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА КАДИФЕЯ ИВАНОВА ШАРКОВА
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-341678-08.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Блатска, общ. Хаджидимово за поземлени имоти с идентификатори 04399.43.23, 04399.5.2 и 04399.15.36 и 04399.43.85, находящи се в землището на с. Блатска, общ. Хаджидимово.

 • Изх. № 24-19242-12.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.08.2020
  То: 
  НИКОЛАЙ КОЙЧЕВ ЧОРЛОВ област Пазарджик община Велинград п.к. 4600 гр. Велинград
  Publish from: 
  Ямбол

            На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-65052/19.05.2020г. по писмо с изх. №2801-10779/15.05.2020г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР   е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.435, с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 24-19246-12.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.08.2020
  То: 
  ГЕОРГИ БОЯНОВ ИЛИЕВ п.к. 8600 гр. Ямбол
  Publish from: 
  Ямбол

            На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-83953/09.07.2020г. по писмо с изх. №2801-14423/06.07.2020г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР   е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.542,113, с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 24-18979-11.08.2020 г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.08.2020
  То: 
  МАРГАРИТКА КОСТАДИНОВА ЯНАКИЕВА
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал.10 от АПК Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-94922-21.02.2020г. от Трифон Лъчезаров Ганчев до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1895.17 и 68134.1895.18, адрес гр. София, район „Витоша“, Столична община.

 • Изх. No 24-19113-11.08.2020г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.08.2020
  То: 
  ВЕРКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АНДРЕЕВ РУМЕН ГРИГОРОВ МАРКОВ
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-247537-16.06.2020г. от ГРИГОР МИХАЙЛОВ МИЛЕВ, ВЕРА МИХАЙЛОВА КОНСТАНТИНОВА, ЛИЛИЯ СТОЯНОВА ЗЛАТАНОВА и ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА АТАНАСОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имоти с идентификатори 68134.2815.113, 68134.2815.114, 68134.2815.248 и 68134.2815.249, находящи се в гр.

 • Изходящ № 24-18978-11.08.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.08.2020
  То: 
  РАДОСЛАВА ВАСИЛЕВА ЗИКУЛОВА ДО: ВАСИЛ АРБЕНОВ ЗОГРАФОВ
  Publish from: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-58006-04.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5746-26.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-19262-12.08.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.08.2020
  То: 
  БОЙКО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
  Publish from: 
  Плевен

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 • Изходящ № 24-19256-12.08.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.08.2020
  То: 
  „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“АДСИЦ ГР. СОФИЯ, П.К. 1303
  publish from 7: 
  Ловеч

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-306945-15.07.2020 г. и на основание чл. 54, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е започнато изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за сграда с идентификатор 43952.514.71.4 с адрес: гр. (с.) Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-10 / 17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Издадена е Заповед № 18-6984-29.07.2020 г.