Премини към основното съдържание

Извършване на реконструкции на приемната и заседателната зала в Служба по геодезия, картография и кадастър град Шумен

30 June 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9043307/30.06.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Извършване на реконструкции на приемната и заседателната зала в Служба по геодезия, картография и кадастър град Шумен“, съгласно техническото задание, приложено към условията за участие към публичната покана, в  рамките на прогнозната стойност. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, етаж. 5, в срок до 15:00 ч. на 10.07.2015 г.

 

Отварянето на офертите ще се състои на 13.07.2015 г. от 15.30 ч. в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, етаж 5. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
13.08.2015 dd-77-2015zhsp-stilood.pdf Договор ДД-77/2015 10.92 MB
15.07.2015 protokolkomisiqsmrshumen2015.pdf Протокол от оценка на оферти-15.07.2015 252.77 KB
30.06.2015 pril12.pdf Приложение- разпределение 147.19 KB
30.06.2015 prilojeniqsmrshumen.docx Приложения 49.02 KB
30.06.2015 tehzadikssmrshumen.pdf Техническо задание 337.96 KB
30.06.2015 publpokanashumen.pdf Публична покана АГКК 480.63 KB
30.06.2015 publpokanaaopfed.pdf публична покана АОП 171.68 KB

slogan bg