Премини към основното съдържание

Имат ли срок скиците , схемите и има ли презаверка

6 March 2015

<--break->

АГКК/СГКК не извършва услуга „Презаверка на скица или схема“

Разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от отменената Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ. бр. 41 от 2005 г., посл. изм. ДВ. бр. 82 от 2011г.) регламентираше възможността за презаверяване на скици и схеми, след изтичане на шест месеца от издаването им, ако в този период не е настъпила промяна в данните за имота.

Необходимо ли е при изменение на КККР за обект, върху който правото на собственост принадлежи на повече от един собственик, заявлението за изменение да се подава от всички собственици

8 September 2014
Subscribe to Административно обслужване

slogan bg