Административният орган не може да ограничава гражданите да подават искания по ЗКИР