Изпълнение на Проекта

Версия за печатВерсия за печат

Първоначално планираната продължителност на проекта беше 6 години. В неговия ход стана ясно, че за изпълнението на всички задачи ще е необходимо повече време. По-сложни и отнемащи повече време от предвиденото се оказаха най-вече разработката и внедряването на Унифицираната информационна система. Затова Банката договори удължаване на проекта с 2 години и установи дата за завършването му 1-ви март 2009 г.

През 2006 г. бе договорено да се отменят някои дейности и размерът на заема бе намален с 4,72 милиона €.  Беше отменено планираното изготвяне на 2 милиона имотни партиди. Службите по вписванията вместо това се концентрираха върху спорадичното изготвяне на партиди за индивидуални имоти, засегнати от транзакции. Разходите за изготвяне на кадастралните карти се оказаха значително по-ниски от предвижданите и целите можаха да бъдат изпълнени без да се усвояват всички средства от заема. Правителството също предостави допълнителни средства от държавния бюджет за кадастралното картографиране, като намали значението на използването на пари от заема.

Дейностите по проекта и съответното усвояване на средства от заема изостана от графика с няколко години, основно поради ограничения капацитет и опит на двете агенции в изпълнението на този много голям проект. През 2007 и 2008 г. тези проблеми в по-голямата си част бяха отстранени и накрая проектът беше завършен в предвидената времева рамка и с резултатите, договорени със Световна банка. Последният компонент на проекта, който трябваше да бъде завършен, беше пълното внедряване на Унифицираната информационна система във всички служби на двете агенции, което беше изпълнено през периода октомври 2008 - февруари 2009.  Създаването на Агенция по вписванията през 2004 г., което отдели имотния регистър и службите по вписванията от ежедневния надзор на Министерството на правосъдието, подобри значително капацитета за изпълнение.      

Беше внедрена и редовно осъвременявана система за постоянно наблюдение на напредъка и работата на службите на агенциите. Освен това беше извършено проучване на пазара на земя, което показа, че 70 % от потребителите са доволни от услугите, предоставяни от кадастралните служби и службите по вписванията. Очаква се нивото на удовлетворение да се повиши, когато персоналът придобие повече опит с новата информационна система и свързаните с нея работни процедури.