Счетоводство и одити

Версия за печатВерсия за печат

Звеното за изпълнение на проекта води счетоводството в съответствие с международните стандарти, което е напълно удовлетворително за Световна банка.

Счетоводството на проекта се водеше в съответствие с международните стандарти, удовлетворителни за Световна банка от една страна и съгласно българското законодателство – от друга.
Отчитане на разходите - проекта работи с два счетоводни продукта за отчитане на полученото финансиране и извършените разходи:

1.     Сателит – продукт за нуждите на бюджетното счетоводство;

2.     PAIS – продукт за нуждите на отчетността към Световна банка.

3.     Всяка операция се регистрира и отчита в двата продукта независимо.

4.     Класификация на разходите:

5.     По категории – съгласно Приложение 1 към Заемното споразумение. Документа определя категориите на Проекта и коя категория в какво процентно съотношение се финансира от Банката и от българска страна.

6.     По подкомпоненти – съгласно Плана за поръчки и таблиците за разходи. Компонентите на Проекта са описани в Приложение 2 към Заемното споразумение. Разходите по подкомпоненти са изчислени по такъв начин, че общите суми съвпадат с разчетите по категории съгл. Приложение 1 към Заемното споразумение.

7.     По бюджетни параграфи – съгласно ЕБК.

Надзорните мисии на Световната банка: Съгласно Заемното споразумение, Световната Банка осъществяваше постоянен контрол по законосъобразността и целесъобразността на изразходваните по Проекта средства. Надзорните мисии на Банката се провеждаха на всеки шест месеца с цел контрол, наблюдение и оценка както на изпълнението на Проекта като цяло, на разработването на нормативната база, на институционалното развитие, така и осъществяването на контрол по цялостното провеждане на процедурите (спазването на правилата на Банката) и финансовата отчетност и организация по Проекта. Контрола обхваща цялостно работата по Проекта за всяко предходно шестмесечие.

Всички договори, сключени по Проект “Кадастър и имотен регистър”, са за изпълнение на дейности, предвидени в Плана за изпълнение на поръчки (PIP) и в Документа за оценка на Проекта (PAD). И двата цитирани документа са основополагащи за изпълнението на Проекта и са одобрени както от РБългария, така и от Световна банка. На база на тези документи е подписано Заемно споразумение 46190-BUL. В тях са разписани и времевите графици за изпълнение, които могат да бъдат изменяни само след предварително съгласие от страна на Световна банка. Всяка една последваща промяна в Плана за изпълнение на поръчките (ако има такава) също се съгласува предварително със Световна Банка, като се представят и причините за исканата промяна. Поради това изготвяните технически задания и спецификации, както и тръжни процедури подлежат на контрол на Световна банка съгласно нейните правила за провеждане на тръжни процедури.

В допълнение всяка година се провежда одит от независима оторизирана финансова компания (по Проекта това е KPMG), избора на която бе условие за влизане в сила на Заемното споразумение. Становищата на одита са винаги положителни, без забележки и дори с референции за работата по проекта. KPMG е одитирало не само провеждането на процедурите (включително и международни търгове), но и последващото изпълнение на договорите. Становищата са: “без забележки”.

Проектът  успешно извърши изграждането на информационната система на кадастъра и имотния регистър, създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри на населените места, включително и самостоятелните обекти в тях, изграждането на имотния регистър и поддържането и експлоатация на информационните системи за обслужване на гражданите. Със средствата от Световната банка бяха приведени в съответствие с нуждите на кадастъра плановете, създадени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, т.е. до момента направените от поземлените комисии карти ще бъдат обработени и качени на съответен електронен носител. Законът за кадастъра и имотния регистър има за цел да създаде адекватна на европейските изисквания среда за събиране, съхранение и поддържане на информация за имотите и собствеността върху тях. Информационната система съхранява данните както от кадастъра, така и от имотния регистър, като едновременно с това поддържа връзка в реално време между двете. Това ще позволява на гражданите от едно място да получат цялата налична информация за интересуващия ги имот.