Компоненти на проекта и резултати

Версия за печатВерсия за печат

Основните компоненти на проекта, свързаните с тях индикатори за изпълнение и окончателните резултати са представени в таблицата по-долу.

Проектът се реализира чрез изпълнение на дейности, обхванати в компоненти:
A. Развитие на системата на кадастъра
B. Развитие на системата на имотния регистър
C. Дейности по създаване на кадастъра и имотния регистър
D. Развитие на политики и правна рамка

Компонент A – Развитие на системата на кадастъра. Този компонент оказва подкрепа за обновяване на службите (ремонтни дейности на централния офис на АГКК и всички 28 регионални офиси), закупуване на оборудване (компютри, софтуер, мебели, автомобили, материали), техническа помощ за институционално развитие и консултантска помощ (чуждестранна и местна). В процеса на прехвърлянето на документация и карти, които понастоящем се намират в общинските технически служби (ОТС) и поземлените комисии към новите областни служби по кадастъра, проектът оказа подкрепа с хардуер и софтуер, който поддържа данните в актуално състояние в своите бази данни до интегрирането на общата информационна система. Разработване на бизнес план на АК.

Компонент B – Развитие на системата на имотната регистрация. Този компонент оказва подкрепа за изграждане на институционален капацитет в службите по вписвания при районните съдилища и Министерството на правосъдието, с въвеждане на новата поимотна система на регистрация в 112-те районни съдилища, и помага за изграждане на надзора на системата в Министерството на правосъдието. Компонентът финансира ремонтите на съществуващите 112 офиса на регионалните служби и оборудване (хардуер, софтуер, офис оборудване и мебели). През първата година на проекта  районните съдилища започнаха първоначално въвеждане на съществуващите данни в стандартен софтуерен пакет. Разработване на бизнес план на АВп. Проектът финансира консултантска помощ (чуждестранна и местна).

Компонент C – Дейности по кадастъра и имотната регистрация. В този компонент се определят и извършват съвместните дейности на системите на кадастъра и имотната регистрация за 28-те областни служби по кадастъра и 112-те служби по вписвания.
Тук бяха фокусирани основните дейности по проекта по създаване на нови кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид; създаване на имотен регистър в електронен вид; създаване на информационната система на кадастъра и  имотния  регистър.
Работата включи сгъстяване на геодезическата мрежа (около 430 опорни точки, с което  се постигна плътност от една точка на всеки 250 кв. км., т.е. около 16 км х 16 км). Оцифряване и анализ на съществуващия картен материал. В населените места и урбанизираните територии се извърши оценка на актуалността и качеството на съществуващата кадастрална информация, за да се установят районите, в които е необходимо да се направи актуализация и повторно заснемане, за разлика от онези, в които данните са задоволителни. Работата включи оцифряване на съществуващите кадастрални планове.
Проверка, изчистване и конвертиране на данните от документацията на поземлените комисии. Разходите за конвертиране на данните от поземлените комисии и въвеждането им в новата система бяха извършени по този проект.
Кадастрални карти и регистри. Беше възлагано изработването на кадастрална карта и регистри. Отделно от това беше възлаган качествен контрол, с цел наблюдение на работата на изпълнителите и проверка / оценка на готовия продукт.
Информационна система. Проектирането и реализирането на общата информационна и управленска система на кадастъра и имотния регистър се възложиха чрез международен търг. След като новият софтуер бе инсталиран в АГКК и регионалните служби, както и в АВ, те работят и обслужват единствено с новата информационна система. Информационната система се състои от две централни бази данни – една на АГКК за кадастрална карта и кадастрални регистри и една на АВ за имотен регистър.
­Унифицираната информационна система бе въведена в експлоатация във всичките 28 служби по геодезия, картография и кадастър и 113 служби по вписванията в края на 2008 и началото на 2009 г., като осигури на персонала по-ефективни и сигурни инструменти за работата им и по – добро обслужване на потребителите. Информационната система осигурява автоматичен ежедневен обмен на данни в реално врене на промените, извършени в съответния регистър на АГКК и на АВ.

Компонент D – Управление на проекта и разработване на политика и правна рамка. Чрез този компонент ще се финансират разходите за: Звено за изпълнение на проекта (ЗИП), отговарящо за изпълнение на дейностите по проекта, Обучение и Техническа помощ за (i) завършване на правната рамка на системите на кадастъра и имотния регистър, като по-специално се търсят пропуски и застъпвания в нормативните актове, и подобрения на нормативните разпоредби за етажната собственост и уредбата на ипотечното право; (ii) формулиране и реализиране на стратегия за информационните технологии и управление на информацията; (iii) провеждане на кампания за популяризиране на системите на кадастъра и имотния регистър сред обществеността, включително правата и задълженията на собствениците на недвижими имоти; (v) осигуряване на правна помощ за лицата в най-неравностойно положение с оглед на вещните права; и (vi) проектиране и създаване на система за наблюдение на въздействието на предлагания проект върху бенефициентите, включително и проучвания на клиентите.

След подписването на заемното споразумение В подкрепа на изпълнението на проекта Правителството на Нидерландия предостави безвъзмездна помощ за правителството на България, която се управлява от Банката и се разглеждат като неразделна част от Проекта. Общата сума на дарението е 2 000 000 щатски долара (СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДАРЕНИЕ НОМЕР TF05Q265).

Дарението финансира дейностите, заложени в компонент D, като по този начин освободи заемните средства, заложени за тези дейности.
Дарението подкрепи проект „Кадастър и имотна регистрация” чрез осигуряване на финансиране на по – голямата част от компонент D за развитие на политики и правна рамка на проекта, като следните договори бяха успешно изпълнени по компонент D на проекта, финансиран от нидерландското дарение:
Стратегия за информационни технологии и информационно управление
Законова рамка
Комасация на земята
Обучение екип на МП
Обучение екип на АГКК
Обучение екип на АВ
Кампания за повишаване на обществената информираност
Наблюдение и оценка, АГКК
Наблюдение и оценка, МП
Правна помощ на хората в неравностойно положение в 28 области
Анкета сред потребителите
Проучване на пазара на земята
Местни и международни индивидуални консултанти

Дарението има устойчиви резултати: АГКК продължава дейности като наблюдение и оценка, юридическа помощ и др., чрез финансиране от държавния бюджет, което доказва значението и ползата от тези дейности.

Основни договорени индикатори за изпълнение и резултати

Договорени индикатори за изпълнение

Резултат

Коментар

Компонент А: Разработване на кадастрална система, 7,36 милиона EUR    

Седалище на Агенция по геодезия, картография и кадастър и всички 28 регионални служби осъвременени с подходящо офис пространство, ремонт, оборудване и обучение за ефективно обслужване на потребителите

Завършено

Агенция по геодезия, картография и кадастър е собственик на всички помещения

Разработка на бизнес план на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Завършено

 

Компонент В: Разработване на система на недвижимите имоти, 7,88 милиона EUR

Усъвършенствана система за вписвания, внедрена във всички служби по вписванията

Завършено

Софтуер за използване до въвеждането на окончателната информационна система

Всички служби по вписванията са осигурени с информационно оборудване за ефективна работа

Завършено

 

Ремонтирани офиси

Завършено

Основен ремонт на офисите на местните съдилища

Компонент C: Кадастрални операции и операции по вписване на недвижими имоти, 20,52 милиона EUR   

Одобрени кадастрални карти и регистри за 3 милиона имоти

Завършено

Одобрени карти за 4,3 милиона имоти, представляващи 17% от територията на страната.

Систематично изготвени 2 милиона партиди в службите по вписванията

Отменено

 

Всички 28 регионални кадастрални служби и 113 служби по вписванията, свързани към унифицирана и интегрирана информационна система

Завършено

Деловодства, работещи директно с централна база данни
Кадастрални служби, работещи с локални сървъри, осъвременяване на централните бази данни веднъж дневно

Компонент D:  Управление на проекта и разработване на политика и законова рамка, 2,46 милиона EUR

Екип за изпълнение на проекта създаден и функциониращ ефективно

Завършено

Много ефективен екип за изпълнение на проекта

Преразглеждане на закони и наредби в съответствие с потребността от ефикасни кадастрални операции и операции по вписване на недвижими имоти

Завършено

Поправки в закона за ипотеките и новия закон за етажната собственост отменени

Предприета кампания за повишаване на обществената информираност

Завършено

 

Персоналът на всички регионални кадастрални служби обучен

Завършено

 

Персоналът на всички служби по вписванията обучен

Завършено

 

Юридическа помощ за групите в неравностойно положение

Завършено

 

Система за наблюдение и оценка налична и прилагана.

Завършено

 

Проучване на пазара на земята

Завършено