Ползи и бенефициенти

Версия за печатВерсия за печат

Целевата група от населението са настоящите и бъдещите собственици на недвижими имоти, частните инвеститори в земеделието, жилищното строителство и промишлеността, търговските банки и други потребители на поземлена информация. Присъединяването към Европейския съюз допълнително подчерта необходимостта от осъвременени регистри и карти с цел ефективно обслужване. Директивата “INSPIRE” за хармонизираната и интегрирана географска информация през националните граници разпорежда, освен всичко останало, държавите членки да изготвят кадастрални карти за цялата си територия. Увеличаването на чуждестранните инвестиции в земя и недвижими имоти, както и откриването на ипотечните пазари за международната конкуренция, неизбежно ще принудят държавите членки за хармонизират услугите си по вписванията.

България преживя бум на пазара за времето на Проекта, включително значителни чуждестранни инвестиции в жилищни и търговски имоти, сред които ваканционни домове по Черноморието и в зимните курорти.

Проектът създаде капацитет за ефективно обслужване на бързо нарастващия пазар на недвижими имоти. Времето за регистрация на документи за продажби и ипотеки в службите по вписванията беше намалено от седем дни на един ден.  Съответно службите на кадастъра могат да издават необходимите за транзакцията скици за един ден. В зоните, покрити от одобрени кадастрални карти, през последните две години инвеститорите получават големи ползи от осъвременените данни и точните карти.

Обществеността като цяло и професионалните потребители в цялата страна се възползват от подобрените приемни, особено в 28-те регионални кадастрални служби, осъвременени и с модерни и добре оборудвани офиси.

Проектът създаде солидна платформа за изготвяне на осъвременени, пълни и хармонизирани регистри и карти за цялата страна преди 2015 г., както е очертано в Дългосрочната програма за двете агенции. Проектът осигури необходимите за това законодателство, работни процедури, обновени офиси, оборудване и съвременна информационна система. Не на последно място персоналът на двете агенции повиши уменията и знанията си с цел разработка и внедряване на поземлена административна инфраструктура в България в крак с най-добрите практики в Европа, както се изисква за европейската интеграция.

Инструментите и методологиите са налице за свързване на изискваната от закона информация между службите по вписванията и кадастралните данни като в двата регистъра се използват едни и същи идентификатори на имотите. След изготвяне на одобрена карта за по-голям район или за индивидуален имот имотните партиди могат да се изготвят с едни и същи кадастрални идентификатори, като по този начин се улеснява автоматичният достъп до комбинираната информация.

Унифицирана информационна система, въведена в експлоатация във всичките 28 служби и 113 служби по вписванията в края на 2008 и началото на 2009 г. осигури на персонала по-ефективни и сигурни инструменти за работата им. Системата позволява на нотариусите и другите специалисти да поръчват, плащат и получават скици и друга информация през Интернет на едно гише, което опростява и ускорява транзакциите. Системата е проектирана така, че нотариусите и лицензираните геодезисти в бъдеще да изпращат актовете и заявленията си в електронна форма по Интернет, но са необходими поправки в закона за пълно преминаване от хартиени архиви само към електронни записи. 

Информационната система постепенно ще даде достъп до повече информация, в процеса на генериране на данни от Агенция по геодезия, картография и кадастър и Агенция по вписванията. Значително количество данни вече е въведено в информационната система като резултат от Проекта:

1.     Осъвременени и одобрени кадастрални карти и регистри за около 4 милиона имоти, покриващи всички големи градски райони и територии с приблизително 80 % от активния пазар на земя в България;

2.     8 милиона страници нотариални актове в службите по вписванията са сканирани и индексирани за автоматично търсене и улесняване на изготвянето на партиди; 

3.     Съществуващите структурирани данни за собствениците, ипотеките и сервитутите в цифров вид в службите по вписванията за около 1,2 милиона имоти бяха пренесени в новата система и е възможно търсенето им. 

Информационната система осигурява автоматичен ежедневен трансфер на промените, извършени в съответния регистър, което например означава, че кадастралният регистър автоматично се осъвременява с имената на собствениците и другата информация, записана в службите по вписванията. Това значително намалява работното натоварване на персонала и елиминира възможността от извършване на грешки при ръчното въвеждане на данни.

Описание: 5
Приемна на службата по геодезия, картография и кадастър в Ловеч

 

 Описание: 7 
Инженерът геодезист Николай Митев в ловешката служба казва, че е много доволен от използването на новата информационна система за осъвременяване на кадастралната карта.

Описание: 9

 Г-жа Йолита Дочева в троянската служба по вписванията е много доволна от използването на новата информационна система. Преди това тя е трябвало всеки ден да работи извънредно, за да впише всички входящи заявления. 

Информационната система също така се състои от централни бази данни, съдържащи данни за цялата страна, които повишават сигурността и осигуряват достъп до данни и услуги през административните граници. В съчетание с издаването на скици и подаването на заявления по Интернет това съответно трябва да осигури повече конкуренция между нотариусите и лицензираните геодезисти. Базите данни с национално покритие са много подобрена платформа за изготвяне на статистики на цените на земята и ипотеките. Информацията, достъпна по Интернет е мощен инструмент за откриване и предотвратяване на незаконни и корумпирани транзакции със земя и имоти.