Цели и ключови индикатори на проекта

Версия за печатВерсия за печат

Генералната цел на проекта, договорена със Световна банка, беше:

Подобряване на покритието, целостта, точността и възможностите за реакция на системите на кадастъра и на имотната регистрация с цел увеличаване на сигурността на собствеността, а оттам и подкрепа на пазара на жилища, селското стопанство, търговията, производството и услугите, както и подкрепа за един ефективен пазар на недвижими имоти, чрез:

1.     Създаване на нови цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на България, частично от ново заснемане и частично от конвертиране на съществуващи данни

2.     Създаване на имотен регистър в електронен вид за част от България,  посредством конвертиране на съществуващите актове и съответните индексни регистри от районните съдилища и обвързване на данните от актовете към новите имотни идентификатори, създадени на базата на споменатите по-горе кадастрални проекти

3.     Създаване на модерна информационна система за кадастър и за имотен регистър

Tези цели са изпълнени в цялата страна за службите по вписвания и службите по кадастъра в областите, където са изготвени одобрени кадастрални карти за около 4,6 милиона имота, покриващи около 80% от активния пазар на земята в България.  

Това се постигна чрез създаване на нови цифрови кадастрални карти и регистри, чрез ремонт на всички офиси и доставка на оборудване, чрез внедряване на съвременна информационна система, чрез усъвършенстване на законодателството и наредбите и накрая чрез подобряване на уменията на персонала в двете организации.

Проекта като модел е един от най – трудните и комплексни проекти на Световната Банка при реализирането им в света изобщо, тъй като за петгодишен период трябва да се направят множество реформи, като:

1.     промяна в нормативната база, която да трансформира поименната система на регистрация – в поимотна;

2.     институционална промяна – като кадастъра се изгради и поддържа актуален не от няколко институции (общини, поземлени комисии), а само от Агенция по кадастъра, която да се създаде и утвърди; беше създадена и утвърдена и Агенцията по вписвания – отговорна институция за вписванията на документи за собственост;

3.     да се разгърнат и техническите дейности по същността на Проекта (изработване на кадастрална карта, сканиране на нотариални актове, изработването на специализирани софтуери, изработването на единна информационна система и др.); да се подпомогне институционалното развитие на АГКК и АВ.

В края на проекта службите по вписванията трябваше да могат да вписват продажбите и ипотеките за 1 ден и да предоставят информацията от системата по вписванията до 3 часа. Съответно регионалните служби на кадастъра трябваше да могат да издават скици на имотите до 3 дни.
Тези цели са изпълнени в цялата страна за службите по вписвания и службите по кадастъра в областите, където са изготвени одобрени кадастрални карти за около 4 милиона имота, покриващи около 80% от активния пазар на земята в България.

Това се постигна чрез създаване на нови цифрови кадастрални карти и регистри, чрез ремонт на всички офиси и доставка на оборудване, чрез внедряване на съвременна информационна система, чрез усъвършенстване на законодателството и наредбите и накрая чрез подобряване на уменията на персонала в двете организации.

Състоянието на договорените ключови индикатори за изпълнение към края на проекта е както следва:

Индикатори

Базова стойност

Прогрес към момента

Целева стойност към края на проекта

Описание

Дата

Описание

Дата

Описание

Дата

1. Увеличен брой извършени услуги от Агенция по геодезия, картография и кадастър и Агенция по вписванията

Двете агенции не съществуват и не извършват услуги. Впоследствие АГКК извършва 28 основни услуги, като се наблюдават най-важните осем. Относно АВ – наблюдават се само услугите, свързани с имотната регистрация.

01.12.2000

За АГКК – за 2008 година са извършени 564 808 наблюдавани услуги (почти 100% увеличение годишно).
За АВ - за 2008 година са извършени 769 777 наблюдавани услуги (съществуват колебания в резултат на промяна на условията на пазара на недвижими имоти).

31.12.2008

АГКК почти удвоява броя на услугите си всяка година, което се дължи на увеличаване на регионите с одобрена кадастрална карта. Услугите на АВ зависят изключително от ситуацията на пазара на недвижими имоти и проекта допринася основно за сигурността на услугите и улеснява тяхното осигуряване.

31.12.2008

2. Съкращаване на времето за транзакция за службите по вписвания и предоставянето на информация за службите по кадастъра.

Двете агенции не съществуват и не извършват услуги.

01.12.2000

В случай на неоспорима собственост службите по вписвания регистрират продажби и ипотеки за един ден и предоставят информация за три часа. Службите по кадастъра извършват обикновена услуга за три дена и експресна за един ден.

04.07.2007

Извършване на услуги в рамките на един ден за службите по кадастъра и службите по вписвания.

01.03.2009

Междинни индикатори

 

 

 

 

 

 

1. 28 служби по геодезия, картография и кадастър ремонтирани, с обучен персонал, осигурено оборудване, ИТ подкрепа осигурена.

Няма обновени и оборудвани офиси.

01.12.2000

28 служби са обновени и оборудвани.

18.01.2008

28 служби са обновени и оборудвани.

01.03.2009

2. Предприемане на действие за създаване на одобрена кадастрална карта за 3 милиона имота в общинските центрове с активен пазар на земята, покриващи приблизително 20% от страната.

Няма предприети действия.

01.12.2000

4.3 милиона имоти покрити с кадастрална карта.

31.12.2008

3 милиона имоти покрити с кадастрална карта.

01.03.2009