Уведомления

 • Изх. № 24-19250-12.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  КРЕМЕНА ГОСПОДИНОВА КАМБУРОВА ЖК. „МАЛИНОВА ДОЛИНА“ № 27, ВХ. Е, АП. 111 ГР. СОФИЯ
  Публикация на: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че със Заявление с вх. № 01-352575-10.08.2020г. на СГКК - Стара Загора, подадено от Кирил Руменов Ненчев чрез пълномощник инж. Надка Цанова Пиперова, са предоставени материали и данни за изпълнение на чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР.

 • Изх. № 24-21783-11.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  ГЕРГАНА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА ЛОРА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА ИВАН КИРИЛОВ ТИЛОЕВ ИЛИЯ ЮРИЕВ ГЕРОВ ДИМИТЪР ИЛИЕВ ТИЛОЕВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 70, ал. 5 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., Ви уведомявам, че е издадена Заповед № 17-160-16.07.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която се ОТКАЗВА изменение в кадастралата карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, общ. Гоце Делчев по заявление рег. № 01-446862-02.10.2019г. на СГКК Благоевград, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР. 

 • Изх. № 24-21784-11.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯН АТ. И ВЕЛИКА СТ. КАРАКИЕВИ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.   № 01-160892-15.04.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8522-10.09.2020 г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Скребатно, общ.

 • Изходящ № 24-21847-11.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  ОБЩИНА ШУМЕН До: КРАСА ПЕТКОВА НЕДЕВА До: н-ци на МАРИН РАДЕВ МАРИНОВ
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-386125-26.08.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8568-11.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.