Премини към основното съдържание

НАЙ-ТЪРСЕНИ УСЛУГИ, СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ТАКСИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Посочените в таблицата такси са за Документ на хартиен носител

Всички услуги могат да се заявяват и получават по електронен начин

В този случай цената на услугата се намалява с 30% - https://kais.cadastre.bg/

 

!  РЕГИСТРИРАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗА КОИТО ЛИПСВАТ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИТЕ, НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ.

 Всички услуги са описани в следните подзаконови нормативни актове:

 

Наименование на  услугата

Обикновена 

услуга -

Бърза  услуга -

Необходими документи

срок за изпълнение и такса

срок за изпълнение и такса

1. Скица на поземлен имот

7 работни дни

3 работни дни

1. Заявление

 (при заявяване на услуга на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление);

 2. Документ за самоличност (при заявяване на място) или квалифициран електронен подпис - при заявяване и получаване  чрез Кадастрално-административната информационна система - КАИС;

 3. Документ или данни за платена такса (при заявяване на услуга на гише, таксата може да бъде заплатена по банков път или чрез ПОС терминал) 

-  в неурбанизирана територия

7 работни дни

5 лв.

3 работни дни

10 лв.

-  в урбанизирана територия

7 работни дни

20 лв.

3 работни дни

 40 лв.

3. Скица на сграда

7 работни дни

20 лв.

3 работни дни

40 лв.

4. Схема на самостоятелен обект в сграда

7 работни дни

20 лв.

3 работни дни

40 лв.

5. Удостоверение за наличие или липса на данни

 

7 работни дни

20 лв.

 

3 работни дни

40 лв.

1. Заявление;

(при заявяване на услуга на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление)

2. Документ или данни за платена такса (при заявяване на услуга на гише, таксата може да бъде заплатена по банков път или чрез ПОС терминал)

Удостоверението за наличие или липса на данни съдържа данни за заявените обекти (местоположение, произход, точност, вид, формат, източник, съдържание) или липса на данни  за тях; характеристики за заявените обекти.

  • издава се за: удостоверяване на данни, съдържащи се в КККР; за попълване на данни за данъчна декларация и други.

6. Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

 

10 работни дни

50 лв.

 

5 работни дни

100 лв.

1. Заявление - подава се в цифров вид по електронен път, чрез Кадастрално-административната информационна система - КАИС;

2. Проект за изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри, изработен от лице, правоспособно да извършва дейности по кадастър. Проектът, материалите и документите, изработени от правоспособното лице се подписват от него с квалифициран електронен подпис. Проектът е със следното съдържание:

а) материали и данни от геодезическите измервания;

б) документи, удостоверяващи собствеността или друго вещно право на възложителя на изменението;

в) данни за правоспособност на лицето, извършило геодезическите дейности и изработило проекта;

г) други документи, удостоверяващи основанието за изменение, отразено в проекта (напр. инвестиционен проект, проект на ПУП и др.);

д) копие на/данни за застрахователна полица на правоспособното лице;

3. Документ/данни за платена такса.

ЗАБЕЛЕЖКА: Таксата се събира на брой обекти - нови или обекти за изменение (поземлен имот, сграда, самостоятелен обект в сграда или в съоръжение, зона на ограничение, обект на специализирана карта)

ЗАБЕЛЕЖКА: Документът е валиден 6 месеца от датата на приемане на проекта, освен в случаите на постъпване на данни за наличие на съдебен спор или административно производство пред друг административен орган. 

slogan bg