НАЙ-ТЪРСЕНИ УСЛУГИ, СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ТАКСИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Версия за печатВерсия за печат

 

 

 

 

!  СРОКЪТ ЗАПОЧВА ДА СЕ БРОИ ОТ ДЕНЯ, СЛЕДВАЩ ДЕНЯ НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ИЗТИЧА В КРАЯ НА РАБОТНИЯ ДЕН НА ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ СРОКА.

 

!  РЕГИСТРИРАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗА КОИТО ЛИПСВАТ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИТЕ, НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ.

 

Наредба № РД – 02 – 20 – 4/11.10.2016 г. за предоставяне на данни от кадастралната карта и кадастралните регистри (в сила от 22.11.2016 г.) и раздел VI на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (в сила от 15.11.2016 г.)

 

Наименование на  услугата

Обикновена  услуга -

срок за изпълнение и такса

Бърза  услуга -

срок за изпълнение и такса

Необходими документи

1. Скица на поземлен имот

в неурбанизирана територия

7 работни дни

 

Документ на хартиен носител

5 лв.

 

Електронен документ в PDF формат

3,50 лв.

3 работни дни

 

Документ на хартиен носител

10 лв.

 

Електронен документ в PDF формат

7 лв.

1. Заявление от заинтересовано лице или пълномощник;

 (при заявяване на услуга на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление);

2. Документ за собственост или друго вещно право или документ, удостоверяващ наличието на правен интерес (удостоверение за наследници; съдебно решение; документ, предоставящ право на управление  или др.);

3. Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

4. Копие от скица за имота от архивен кадастрален и/или регулационен план (при наличие);

5. Копие от архитектурен план (при наличие и невъзможно еднозначно индивидуализиране на обекта) .

Забележка: Документът по т. 5 се изисква САМО при заявяване на Услуга № 4: Схема на самостоятелен обект в сграда.

2. Скица на поземлен имот

в урбанизирана територия

7 работни дни

 

Документ на хартиен носител

20 лв.

 

Електронен документ

в PDF формат

14 лв.

3 работни дни

 

Документ на хартиен носител

40 лв.

 

Електронен документ

в PDF формат

 28лв.

3. Скица на сграда

4. Схема на самостоятелен обект в сграда

5. Удостоверение за наличие или липса на данни

·  съдържа данни за заявените обекти (местоположение, произход, точност, вид, формат, източник, съдържание) или липса на данни  за тях; характеристики за заявените обекти.

·  издава се за: удостоверяване на данни, съдържащи се в КККР; за попълване на данни за данъчна декларация и други.

 

7 работни дни

 

Документ на хартиен носител

20 лв.

 

3 работни дни

 

Документ на хартиен носител

40 лв.

Заявление от заинтересовано лице или пълномощник

(при заявяване на услуга на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление)

7. Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Документът е валиден 6 месеца от датата на приемане на проекта, освен в случаите на постъпване на данни за наличие на съдебен спор или административно производство пред друг административен орган.

10 работни дни

 

Документ на хартиен носител

50 лв.

5 работни дни

 

Документ на хартиен носител

100 лв.

1. Заявление от заинтересовано лице или пълномощник

(при заявяване на услуга на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление);

2. Проект за изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри, изработен от лице, правоспособно да извършва дейности по кадастър, със следното съдържание:

а) материали и данни от геодезическите измервания;
б) документ за собственост или друго вещно право;
в) копие на документ/данни за правоспособност на лицето, извършило геодезическите дейности;

г) копие на/данни за застрахователна полица на правоспособното лице;

3. Други документи, удостоверяващи основанието за изменение, отразено в проекта (напр. протокол за приемане на ПУП и проект на ПУП; инвестиционен проект; протокол за делба; документи по т. 4а или т.4б от услуга № 6 и др.)

ЗАБЕЛЕЖКА: Таксата се събира на брой обекти - нови или обекти за изменение (поземлен имот, сграда, самостоятелен обект в сграда или в съоръжение, зона на ограничение, обект на специализирана карта)