Премини към основното съдържание

НАЙ-ТЪРСЕНИ УСЛУГИ, СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ТАКСИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Услуги

Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри

Посочените в таблицата такси са за Документ на хартиен носител

В случай, че услугата се заявява и получава по електронен път, таксата за услугата се намалява с 30%.- https://kais.cadastre.bg/

 

!  РЕГИСТРИРАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗА КОИТО ЛИПСВАТ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИТЕ, НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ.

 Всички услуги са описани в следните подзаконови нормативни актове:

 

№ в АР

Наименование на  услугата

Срок за изпълнение и такса

Необходими документи / електронна идентификация

Обикновена 

услуга

Бърза  услуга

 

1683

Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия

7 работни дни

5 лв.

3 работни дни

10 лв.

1. Заявление

 1.1. При заявяване на услугите на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление;

 1.2. Заявяване на услугите по ЕЛЕКТОНЕН ПЪТ:

       1.2.1.  Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

Възможни са два начина на електронно заявяване за регистрираните потребители в КАИС:

   - БЕЗ електронен подпис, като крайния резултат може да бъде получен на гише или чрез куриерска услуга за сметка на заявителя;

  - С квалифициран електронен подпис - ако заявлението се подпише с електронен подпис е възможно крайният резултат да бъде получен под формата на електронен документ в личния профил.

    1.2.2.  Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 2. Документ за самоличност - при заявяване на място

 3. Документ или данни за платена такса (при заявяване на услуга на гише, таксата може да бъде заплатена по банков път или чрез ПОС терминал) 

360

Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия

7 работни дни

20 лв.

3 работни дни

 40 лв.

2690

Издаване на скица на сграда

7 работни дни

20 лв.

3 работни дни

40 лв.

1449

Издаване на схема на самостоятелен обект

7 работни дни

20 лв.

3 работни дни

40 лв.

589

Издаване на удостоверение за наличие или липса на данни

 

7 работни дни

20 лв.

 

3 работни дни

40 лв.

1. Заявление

 1.1. При заявяване на услугата на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление;

 1.2. Заявяване на услугата по ЕЛЕКТОНЕН ПЪТ:

         1.2.1. Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

Възможни са два начина на електронно заявяване за регистрираните потребители в КАИС:

   - БЕЗ електронен подпис, като крайния резултат може да бъде получен на гише или чрез куриерска услуга за сметка на заявителя;

  - С квалифициран електронен подпис - ако заявлението се подпише с електронен подпис е възможно крайният резултат да бъде получен под формата на електронен документ в личния профил.

    1.2.2.  Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

2. Документ или данни за платена такса (при заявяване на услуга на гише, таксата може да бъде заплатена по банков път или чрез ПОС терминал)

Удостоверението за наличие или липса на данни съдържа данни за заявените обекти (местоположение, произход, точност, вид, формат, източник, съдържание) или липса на данни  за тях; характеристики за заявените обекти.

Издава се за: удостоверяване на данни, съдържащи се в КККР; за попълване на данни за данъчна декларация и други.

1186

Издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

ЗАБЕЛЕЖКА: Документът е валиден 6 месеца от датата на приемане на проекта, освен в случаите на постъпване на данни за наличие на съдебен спор или административно производство пред друг административен орган. 

 

10 работни дни

50 лв.

 

5 работни дни

100 лв.

1. Заявление – услугата се заявява само по електронен път:

       1.1 Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

Възможни са два начина на електронно заявяване за регистрираните потребители в КАИС:

   - БЕЗ електронен подпис, като крайния резултат може да бъде получен на гише или чрез куриерска услуга за сметка на заявителя;

  - С квалифициран електронен подпис - ако заявлението се подпише с електронен подпис е възможно крайният резултат да бъде получен под формата на електронен документ в личния профил.

      1.2.  Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 2. Проект за изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри, изработен от лице, правоспособно да извършва дейности по кадастър. Проектът, материалите и документите, изработени от правоспособното лице се подписват от него с квалифициран електронен подпис. Проектът е със следното съдържание:

а) материали и данни от геодезическите измервания;

б) документи, удостоверяващи собствеността или друго вещно право на възложителя на изменението;

в) данни за правоспособност на лицето, извършило геодезическите дейности и изработило проекта;

г) други документи, удостоверяващи основанието за изменение, отразено в проекта (напр. инвестиционен проект, проект на ПУП и др.);

д) копие на/данни за застрахователна полица на правоспособното лице;

3. Документ/данни за платена такса.

ЗАБЕЛЕЖКА: Таксата се събира на брой обекти - нови или обекти за изменение (поземлен имот, сграда, самостоятелен обект в сграда или в съоръжение, зона на ограничение, обект на специализирана карта)

 

slogan bg