Премини към основното съдържание

360 Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия

Услуги

Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри

  • Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава официален документ - скица на поземлен имот, удостоверяващ пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че представените в документа данни за граници, идентификатор, основни кадастрални данни и данните за собствеността върху имота са регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри. Услугата се предоставя и като вътрешна електронна административна услуга, автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията, на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги.
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 49б; чл. 55, ал. 1 - 5
  • Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 7, ал. 1, т. 5; чл. 7, ал. 3; чл. 39, т. 2
  • Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - чл. 38
  • Закон за електронното управление - чл. 40, ал. 1
  • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 9, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • Обикновена услуга - 7 работни дни Бърза услуга - 3 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд по местонахождение на имота
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административния съд по местонахождение на имота.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

Ограничения и условности:

 • 1. Услугата се предоставя по електронен път:

      1.1. Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

  За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

  Възможни са два начина на електронно заявяване за регистрираните потребители в КАИС:

     - БЕЗ електронен подпис, като крайния резултат може да бъде получен на гише или чрез куриерска услуга за сметка на заявителя;

     - С квалифициран електронен подпис - ако заявлението се подпише с електронен подпис е възможно крайният резултат да бъде получен под формата на електронен документ в личния профил.

      1.2.  Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

  2. Скиците, необходими за нуждите на нотариалното производство могат да се предоставят чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър от нотариус и имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

  3. Услугата се предоставя и като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ), автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията (КАИС), на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление за достъп до ВЕАУ в КАИС. 

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
  •  

Административни звена

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата
Заявлението се подава чрез уеб-портала за онлайн услуги КАИС (изисква се регистрация в портала), чрез ССЕВ или на гише в избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота. Заявяването чрез КАИС за регистрирани потребители става по два начина: БЕЗ електронен подпис, като крайният резултат – документ на хартиен носител може да бъде получен единствено на гише; С електронен подпис - заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис и крайният резултат е електронен документ, получен в личния профил на заявителя в КАИС. При заявяване на услуга на гише, заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление.

Тази услуга може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е собственик на имота или не. На гише, услугата може да бъде получена от лице, различно от заявителя, само ако е посочено от заявителя при заявяване на услугата или е упълномощено от заявителя. Скици, необходими за нуждите на нотариалното производство, могат да се предоставят на нотариус, чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър и имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Скици на поземлени имоти и скици на сгради се издават и от оправомощени лица по чл. 55, ал. 7 и 8, и чл. 56 от ЗКИР. Списък на лицата е достъпен на адрес: http://www.cadastre.bg/contacts

Необходими документи
Заявление;
Документ за самоличност – при заявяване на място;
Документ/данни за платена такса.

Форма и начин на предоставяне на услугата
Издава се скица на поземлен имот като:

- Електронен документ в PDF формат;
- Документ на хартия.

Скицата се предава на потребителя на услугата по избрания в заявлението начин:

- на място, в центъра за административно обслужване на СГКК;

- чрез куриерска услуга за сметка на заявителя;

- в профила на регистриран потребител в КАИС - портал, като електронен документ;

- чрез ССЕВ. 

Предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ)
АГКК предоставя услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление за получаване на достъп до ВЕАУ в КАИС. След получаване на права за ВЕАУ, при заявяване на услуга през КАИС портал, потребителят задължително посочва нормативно и фактическо основание, съгласно които заявяваната услуга е необходима за изпълнение на законови правомощия и/или за предоставяне на електронни административни услуги.

Заявление от административни органи за достъп до ВЕАУ се подава до АГКК чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС/ССЕВ).

Останалите лица подават заявлението до АГКК чрез ССЕВ или на адрес: Виж имейла...

Образци

Заявление за извършване на услуги от КККР

Заявления за достъп до ВЕАУ

Нормативна уредба

Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 20 лв.

За бърза услуга 40 лв.

В случай, че услугата се заявява и получава по електронен път (заявена с квалифициран електронен подпис), таксата за услугата се намалява с 30%.

Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.

При предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) не се дължи държавна такса.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg