Премини към основното съдържание

Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри- Обн. ДВ. бр.83 от 21 Октомври 2016г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.

Документи

НАРЕДБА № РД-02-20-4 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

В сила от 22.11.2016 г.

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.83 от 21 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2019г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за заявяване и предоставяне на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и техният вид, формат и съдържание.

(2) С наредбата се определят и:

1. условията и редът за заявяване и предоставяне на услуги от общинските служби по земеделие и от общините в случаите по чл. 55, ал. 7 и 8 ЗКИР;

2. условията и редът за определяне на служители на общинските служби по земеделие и на общинските администрации, които да извършват административно обслужване от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и условията и редът за тяхното оправомощаване и прекратяване на правомощията им;

3. (нова - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по административно обслужване, от лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, контролът, осъществяван от Агенцията по геодезия, картография и кадастър върху дейността на правоспособните лица и видовете документи, които те издават от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 2. (1) Услуга от кадастралната карта и кадастралните регистри са действията, извършвани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и резултатите от тях по повод постъпило заявление или заявка за предоставяне на данни или заявление за извършване на изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри.

(2) За изпълнение на услуга чрез отдалечен достъп до административната информационна система, без да се изискват данни за заявителя, се подава заявка.

Чл. 3. Резултатите от заявени услуги са: официални документи и справки в електронна форма и/или писмен и графичен вид.

Чл. 4. Услугите се изпълняват с данни от:

1. кадастралната карта;

2. кадастралните регистри;

3. специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

4. информационно-административната карта.

Чл. 5. При заявяване на услуга обектите се определят чрез:

1. идентификаторите и номерата им;

2. местоположението им, зададено чрез посочване; очертание на територията, в която попадат, или чрез задаване на координати в указана референтна координатна система;

3. административните им адреси;

4. други характеристики, които определят еднозначно обектите.

Чл. 6. (1) Заявяването и получаването на резултатите от услуги на цифров или традиционен носител се извършват по един от следните начини:

1. чрез отдалечен достъп до административната информационна система;

2. на място, в което Агенцията по геодезия, картография и кадастър приема заявления и предоставя услуги;

3. с универсална куриерска или пощенска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка - за сметка на получателя на услугата.

(2) Заявителят избира начина по ал. 1 в зависимост от вида на услугата и условията за предоставянето ѝ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) В случаите на ал. 1, т. 3 препоръчаната пратка се предоставя лично на лицето, което е заявител, или на упълномощено от него лице след представяне на пълномощно, или на изрично посочено от заявителя трето лице. При получаване на пратката лицата се легитимират пред доставчика с документ за самоличност.

Раздел II.
Резултати от услуги

Чл. 7. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя следните групи услуги:

1. търсене на информация в източниците на данни по чл. 4;

2. разглеждане на данни от източниците по чл. 4;

3. предоставяне на каталог на данните от източниците по чл. 4 и услугите с тях;

4. предоставяне на справки от източниците по чл. 4;

5. издаване на официални документи.

(2) Условията за изпълнение на услугите по ал. 1, т. 4 са съгласно приложение № 1.

(3) Условията за изпълнение на услугите по ал. 1, т. 5 са съгласно приложение № 2.

Чл. 8. (1) Резултатите от услугите се предоставят по образец, одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(2) В електронен вид резултатите се предоставят във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР, в PDF или друг формат, определен с договор.

(3) В електронен вид предоставянето на данни се извършва чрез предаването им на цифров носител или чрез контролиран отдалечен достъп до административната информационна система.

Чл. 9. Резултатите от изпълнени услуги са със съдържание съгласно приложения № 1 и 2.

Чл. 10. (1) Услугите по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 4 се извършват чрез административната информационна система със заявка чрез отдалечен достъп.

(2) Резултатът от услуга търсене на информация е списък на обекти от източниците по чл. 4, получена на екрана на заявителя.

(3) Резултатът от услуга разглеждане на данни от източниците по чл. 4 е информация за конкретни обекти, получена на екрана на заявителя, включваща пространствени и семантични данни.

(4) Резултатът от услуга по предоставяне на каталог на данните от източниците по чл. 4 и услугите с тях е информация за обектите и услугите, получена на екрана на заявителя, която съдържа:

1. видовете обекти, тяхната идентификация и характеристиките им, включително данни за точност, актуалност, пространствен обхват и правен статут;

2. видовете услуги, условията за заявяване и получаване и вида на резултата с данни за обектите.

(5) Услугите по предоставяне на справки от източниците по чл. 4 са със съдържание, вид и формат съгласно приложение № 1 и не се авторизират от служители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Официалните документи се издават и авторизират от началника на службата по геодезия, картография и кадастър, изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или оправомощени от него служители за територията на цялата страна, от оправомощени лица по чл. 30, ал. 4 и чл. 35, ал. 4 и от лицата по чл. 36б, ал. 2.

(2) Официалните документи съдържат данните от източниците по чл. 4.

(3) Официалните документи, издадени в електронна форма, се подписват с електронен подпис.

Чл. 12. (1) Скица-проект и схема-проект се издават въз основа на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, валидни са в срок 6 месеца от приемането на проекта и не подлежат на презаверяване.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Раздел III.
Условия и ред за заявяване на услугите

Чл. 13. Формата на заявлението се одобрява от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 14. (1) Заявител е лице, идентифицирано и регистрирано в административната информационна система.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2017 г. (*), изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) За изпълнение на услуга при подаване на заявление се прилагат документи или идентификационни данни за документите, в случай че за същите има създадени регистри на държавната или общинската администрация или с тях се удостоверяват обстоятелства, които се съдържат в база данни на държавната или общинската администрация. Документите, които заявителят прилага, и тези, които се получават по служебен път, са посочени в приложения № 1 и 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Когато е налице обективна невъзможност за получаване на съответните документи по служебен път, Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да ги поиска от заявителя, който е задължен да ги представи.

(4) Извършване на изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри може да се заявява заедно с подаване на заявление за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри или отделно след издадено удостоверение за приет проект за изменение.

Чл. 15. (1) Лица, които пред друг административен или съдебен орган или пред лица с публични функции доказват (претендират) вещни права за територия в граници, определена с проект за изменение, заявяват издаване на скица-проект или схема-проект след предоставяне на удостоверение за започнато производство от съответния орган или лице.

(2) Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на обекта на кадастъра регистрира заявление в административната информационна система в случаите на служебно постъпили данни за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16 - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Заявлението за услуга съдържа:

1. уникален идентификационен номер, получен при регистрацията му в административната информационна система;

2. дата, час, минута и секунда на регистрацията на заявлението;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) данни за заявителя на услугата: име/наименование, единен граждански номер/БУЛСТАТ, качество (заинтересовано или упълномощено от него лице, или трето лице), адрес, телефон за връзка и адрес на електронна поща, както и данни за представляваното лице, в съответствие с чл. 61, ал. 1, т. 1 - 7 ЗКИР;

4. срок за изпълнение на услугата в съответствие с приложения № 1 и 2;

5. услугите, които се заявяват съгласно приложения № 1 и 2;

6. вид и основание за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно наредбата по чл. 31 ЗКИР;

7. обектите, предмет на услугата, посочени от заявителя, съгласно чл. 5;

8. вид и форма на резултатите от заявените услуги, както и начин и място на получаването им;

9. данни за правоспособното лице, извършило геодезическите измервания и изработило проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, в случаите на заявени изменения;

10. подпис, електронен подпис или клиентски идентификационен код, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

11. списък на приложените документи, включително и документите, предоставени в цифров вид, както и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в съответствие с наредбата по чл. 31 ЗКИР, когато се изменят кадастралната карта и кадастралните регистри;

12. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) име и единен граждански номер на лицето, което може да получи резултата от услугата, в случаите на чл. 26, ал. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, документите и материалите, изработени в цифров вид, се подписват с квалифициран електронен подпис от правоспособното лице.

(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Заявление за издаване на официален електронен документ и заявление за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, подадено чрез административната информационна система, се подписват с квалифициран електронен подпис.

(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Заявление за издаване на официален електронен документ, подадено чрез лицата, оправомощени по реда на чл. 30, ал. 4 и чл. 35, ал. 4, или чрез правоспособните лица, не се подписва с електронен подпис.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Заявленията се въвеждат и регистрират в административната информационна система от заявителя, от служител на службата по геодезия, картография и кадастър, от оправомощено лице по чл. 30, ал. 4 и чл. 35, ал. 4 и от лице по чл. 36б, ал. 2.

(2) При въвеждане на данни за заявление чрез административната информационна система при наличие на непълни или грешни данни заявителите се уведомяват, че документът не може да бъде регистриран.

(3) Получени по пощата заявления с установени при въвеждане липсващи или грешни данни се регистрират в отделен регистър в административната информационна система, а заявителят се уведомява на посочения от него адрес.

Чл. 18. (1) За регистрирано заявление в административната информационна система се създава административна преписка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) За входящия номер на успешно регистрираното заявление заявителят се уведомява на място на посочения от него адрес/електронен адрес.

(3) Когато заявлението е изпратено по пощата, заявителят се счита за уведомен от датата на получаване на обратната разписка.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2017 г. (*)) Регистрирани заявления, за които липсват документи или не са предоставени идентификационни данни за документи, налични в регистрите на държавната администрация, и са необходими за изпълнението на услугите, не се изпълняват до отстраняване на недостатъците.

(2) При наличие на недостатъци в заявлението и в приложените към него документи заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в 14-дневен срок, както и за последиците от неотстраняването им.

(3) Службата по геодезия, картография и кадастър не може да изисква от заявителя предоставяне на информация или документи, които са налични при нея, в друга служба по геодезия, картография и кадастър или в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2017 г. (*), отм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 88 от 2017 г. (*), отм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 88 от 2017 г. (*)) Административната преписка се прекратява и архивира, ако в срока по ал. 2 не се отстранят недостатъците на заявлението. Заплатената такса за извършване на услугата не се възстановява.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Заявление за извършване на услуга и/или за изменение на граници и очертания на обектите на кадастъра, се подава в избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър независимо от местонахождението на обекта или чрез административната информационна система.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Раздел IV.
Условия и ред за изпълнение и предоставяне на резултата от услугите

Чл. 21. (1) Услугите се изпълняват:

1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на обектите на кадастъра в случаите на изменение на граници и очертания на обектите на кадастъра;

2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) от службата по геодезия, картография и кадастър по заявено място за получаване на резултата извън случаите по т. 1;

3. чрез административната информационна система.

(2) Регистрираните заявления в административната информационна система се изпълняват от службата по геодезия, картография и кадастър по реда на тяхното постъпване след разпределянето им за изпълнение на съответните служители от началника на службата или упълномощен от него служител.

Чл. 22. (1) В административната информационна система се отбелязват датата, часът, минутата и секундата на разпределение на регистрираните заявления и заявки.

(2) Началната дата на изпълнение на измененията и услугите от едно заявление е датата на неговата регистрация, ако заявлението няма недостатъци, или датата на отстраняване на недостатъците по чл. 19, ал. 2.

(3) Резултатите и датата на уведомяване на заявителя за изпълнената услуга и/или изменение се регистрират в административната информационна система.

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) По регистрирано заявление за услуга и/или изменение службата по геодезия, картография и кадастър уведомява заявителя по посочения от него начин и на посочения от него адрес за кореспонденция/електронен адрес за:

1. началната и крайната дата на изпълнение на услугата, съответно за извършеното изменение;

2. необходимостта от допълнителни данни и документи за изпълнение на услугата и/или изменението;

3. отказ от изпълнение на услугата и/или изменението с мотивите за него, когато е постановен такъв.

(2) Уведомленията по ал. 1 съдържат информация и за:

1. номера на заявлението, заявените услуги и/или изменение, датата на регистрацията;

2. имената, длъжността и подписа на служителя, изпълняващ услугата;

3. датата на уведомлението и срока за подаване на допълнителна информация в случаите на ал. 1, т. 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Заявителят се счита за уведомен на посочения от него електронен адрес, ако изпращащият получи съобщение за доставена поща.

Чл. 24. Всички приключени преписки се архивират в административната информационна система.

Чл. 25. (1) Авторизиране на официален документ става с полагане на саморъчен подпис или на електронен подпис от лицата по чл. 11, ал. 1 или с електронен подпис на ведомството.

(2) В административната информационна система се записват дата, час и минута на създаване на резултата от услугата, както и дата на получаването му от заявителя.

(3) При предоставяне на услуга чрез контролиран отдалечен достъп до административната информационна система автоматично се записва отчет за времето и обема на предоставените данни.

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Резултатите от услугите се получават от заявителя, посочено от заявителя при заявяването лице или упълномощено от заявителя лице. В случаите, в които за изпълнение на услугата се изисква наличие на правен интерес, правото да получи резултата от услугата има заинтересованото или упълномощено от него лице.

(2) Всички етапи от изпълнение на преписката се отбелязват в административната информационна система и за заявителя са достъпни данни за:

1. обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 и чл. 23, ал. 1;

2. приключване на дейностите по изпълнение на услугите и готовността за получаване на резултатите;

3. получаване на резултата от услугата;

4. приключване и архивиране на преписка.

Раздел V.
Административно обслужване от общинските служби по земеделие с кадастрална информация

Чл. 27. (1) Общинските служби по земеделие подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

(2) Общинските служби по земеделие с изключение на тези, които се намират в административните центрове на областите, подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация за територията на административната област, в която попадат. В населените места - административни центрове на областите, административното обслужване се извършва от службите по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 28. За подпомагане на службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация по чл. 27, ал. 1 общинските служби по земеделие извършват следните услуги:

1. издаване на скица на поземлен имот;

2. издаване на скица на сграда;

3. издаване на схема на самостоятелен обект;

4. издаване на удостоверение за наличие или липса на данни.

Чл. 29. (1) За извършване на услугите по чл. 28 общинските служби по земеделие приемат и обработват заявления и предоставят официални документи.

(2) Извън случаите по ал. 1 общинските служби по земеделие могат да приемат заявления и за извършване на изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Условията и редът за заявяване на услугите е съгласно раздел ІІІ.

(4) Условията и редът за изпълнение и предоставяне на услугите по чл. 28 е съгласно раздел ІV. Официалните документи се предоставят на хартиен носител.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Общинските служби по земеделие приемат и обработват заявления и предоставят официални документи чрез служители, определени от министъра на земеделието, храните и горите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Министърът на земеделието, храните и горите уведомява писмено изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за определените от него лица. В уведомлението се посочват трите имена, длъжността и общинската служба по земеделие, чийто служител е лицето.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Министърът на земеделието, храните и горите уведомява незабавно изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите на промени относно лицата по ал. 1.

(4) Оправомощаването на лицата по ал. 1 и прекратяването на техните правомощия се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта съдържа трите имена на служителите, длъжност и работно място. За всяка областна дирекция "Земеделие" се издава отделна заповед. При промяна на лицата по ал. 1 или при прекратяване на правомощията им се извършва промяна в заповедта за оправомощаване.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява министъра на земеделието, храните и горите за необходимостта от определяне на друго лице при неизпълнени задължения по тази наредба от оправомощено лице по ал. 4. В този случай правомощията на лицата по ал. 1 се прекратяват.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Копие от заповедите по ал. 4 се изпращат на министъра на земеделието, храните и горите, на директора на областна дирекция "Земеделие", на началника на общинската служба по земеделие и на началника на службата по геодезия, картография и кадастър. Списък на лицата, оправомощени със заповедите по ал. 4, се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31 - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Оправомощените лица по чл. 30, ал. 4 имат право на достъп до административната информационна система - разглеждане на пълната информация от кадастралната карта и кадастралните регистри, заявяване на услугите по чл. 28 и чл. 29, ал. 2 и получаване на резултатите от изпълнените услуги.

(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Оправомощените лица по чл. 30, ал. 4, които при административното обслужване обработват лични данни, са длъжни да спазват Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обн., ОВ, L 119 от 4 май 2016 г. (Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни и раздел VIII.

Раздел VI.
Административно обслужване от общинските администрации с кадастрална информация

Чл. 32. (1) Общинските администрации могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация за територии с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри при условия, определени със споразумение, подписано от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и кмета на съответната община.

(2) Териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за които общинските администрации могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация, се определят със споразумението по ал. 1.

Чл. 33. За подпомагане на службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация общинските администрации извършват следните услуги:

1. издаване на скица на поземлен имот;

2. издаване на скица на сграда;

3. издаване на схема на самостоятелен обект;

4. издаване на удостоверение за наличие или липса на данни.

Чл. 34. (1) За извършване на услугите по чл. 33 общинските администрации приемат и обработват заявления и предоставят официални документи.

(2) Извън случаите по ал. 1 общинските администрации могат да приемат заявления и за извършване на изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Условията и редът за заявяване на услугите е съгласно раздел ІІІ.

(4) Условията и редът за изпълнение и предоставяне на услугите по чл. 33 е съгласно раздел ІV. Официалните документи се предоставят на хартиен носител.

Чл. 35. (1) Общинските администрации приемат и обработват заявления и предоставят официални документи чрез служители, определени от кмета на общината.

(2) Кметът на общината уведомява писмено изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за определените от него лица. В уведомлението се посочват трите имена, длъжността и звеното от общинската администрация, чийто служител е лицето.

(3) Кметът на общината уведомява незабавно изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите на промени относно лицата по ал. 1.

(4) Оправомощаването на лицата по ал. 1 и прекратяването на техните правомощия се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта съдържа трите имена, длъжността и звеното от общинската администрация, чийто служител е лицето. За всяка общинска администрация се издава отделна заповед за оправомощаване. При промяна на лицата по ал. 1 или при прекратяване на правомощията им се извършва промяна в заповедта за оправомощаване.

(5) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява кмета на общината за необходимостта от определяне на друго лице при неизпълнени задължения по тази наредба от оправомощено лице по ал. 4. В този случай правомощията на лицата по ал. 1 се прекратяват.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Копия от заповедите по ал. 4 се изпращат на кмета на общината и на началника на службата по геодезия, картография и кадастър. Списък на лицата, оправомощени със заповедите по ал. 4, се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Оправомощените лица по чл. 35, ал. 4 имат право на достъп до информационната система на кадастъра - разглеждане на пълната информация от кадастралната карта и кадастралните регистри, заявяване на услугите по чл. 33 и по чл. 34, ал. 2 и получаване на резултат от изпълнените услуги.

(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Оправомощените лица по чл. 35, ал. 4, които при административното обслужване обработват лични данни, са длъжни да спазват Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и раздел VIII.

Раздел VI "а".
Административно обслужване с кадастрална информация от лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР (Нов - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) Лице, придобило правоспособност по реда на ЗКИР, което е търговец или е лице, упражняващо свободна професия, може да подпомага службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване с кадастрална информация за територията на цялата страна, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

(2) Правоспособното лице, което желае да извършва дейността по административно обслужване, подава заявление до изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) Заявлението по ал. 2 съдържа:

1. за физическо лице - трите имена и единен граждански номер, адрес за кореспонденция, електронен адрес, адрес на офиса/помещението, където ще се изпълнява дейността, работно време;

2. за едноличен търговец или юридическо лице - наименование, БУЛСТАТ, адрес за кореспонденция, адрес на офиса/помещението, където ще се изпълнява дейността, работно време и данни за служител/и на търговеца, които са правоспособни лица по ЗКИР и ще извършват дейността - трите имена, единен граждански номер и електронен адрес.

(4) Към заявлението лицето по ал. 1 прилага декларации за:

1. наличието на офис/помещение и необходимата офис техника, обезпечаващи изпълнението на дейностите по административно обслужване;

2. осигуряване на равен достъп до административните услуги и информация за тях (вида и начина на предоставяне на услугите, дължимите държавни такси, възможностите за предприемане на административни действия пред компетентен орган), качествено предоставяне на услугите, законност, достъпност, отговорност, обективност и безпристрастност;

3. спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, на Закона за защита на личните данни и на раздел VIII при обработване на лични данни при изпълнение на дейностите по чл. 36в.

(5) Декларацията по ал. 4, т. 3 се подава и от всички правоспособни физически лица, служители на едноличния търговец или на юридическото лице, които ще извършват административно обслужване.

Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) Заявлението и приложените към него документи се разглеждат от служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, определен със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, който проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 36а, като:

1. при изпълнение на изисквания на чл. 36а в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР се отбелязва, че правоспособното лице може да извършва дейността по административно обслужване;

2. при неизпълнение на изисквания на чл. 36а правоспособното лице писмено се уведомява да отстрани установените недостатъци в определен срок; при неотстраняване на недостатъците в определения срок правоспособното лице се уведомява, че не може да извършва дейността по административно обслужване.

(2) Правото за извършване на дейността по административно обслужване възниква за правоспособното лице от момента на отбелязване на това обстоятелство в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР.

Чл. 36в. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) При извършване на административното обслужване лицето по чл. 36б, ал. 2 приема и обработва заявления и предоставя следните официални документи:

1. скица на поземлен имот;

2. скица на сграда;

3. схема на самостоятелен обект;

4. удостоверение за наличие или липса на данни.

(2) Лицето по чл. 36б, ал. 2 може да приема и заявления за извършване на изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Чл. 36г. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) При приемане и регистриране на заявление за услуга лицето по чл. 36б, ал. 2 спазва изискванията на раздел III, които са относими към конкретната услуга, с изключение на разпоредбите относно уведомяването.

(2) При изпълнение и предоставяне на услуги лицето по чл. 36б, ал. 2 спазва изискванията на раздел IV и раздел VII, които са относими към конкретната услуга, с изключение на разпоредбите относно уведомяването.

(3) При изпълнение на дейността по административно обслужване лицето по чл. 36б, ал. 2 е длъжно:

1. да спазва принципите на административното обслужване: осигуряване на равен достъп до административните услуги и информация за тях - вида и начина на предоставяне на услугите, дължимите държавни такси, възможностите за предприемане на административни действия пред компетентен орган; качествено предоставяне на услугите, законност, достъпност, отговорност, обективност и безпристрастност;

2. да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, на Закона за защита на личните данни и на раздел VIII.

(4) Лицето по чл. 36б, ал. 2 предоставя официалните документи на хартиен носител, подписва ги и полага печат. Печатът се изработва за сметка на лицето по чл. 36б, ал. 2 по образец, одобрен със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(5) Лицето по чл. 36б, ал. 2 няма право да извършва редакции в предоставяните официални документи.

(6) Лицето по чл. 36б, ал. 2 архивира и съхранява преписките по заявленията, които са приключени - на хартия или в цифров вид.

(7) При промяна на някое от обстоятелствата по чл. 36а, ал. 3 лицето по чл. 36б, ал. 2 е длъжно да уведоми незабавно писмено изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(8) Обстоятелствата по предходната алинея се отбелязват в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР.

Чл. 36д. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) За извършване на административното обслужване на лицето по чл. 36б, ал. 2 се предоставя достъп до административната информационна система - разглеждане на пълната информация от кадастралната карта и кадастралните регистри, заявяване на услугите по чл. 36в и получаване на резултатите от изпълнените услуги.

Чл. 36е. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър осъществява контрол на лицето по чл. 36б, ал. 2 за дейността му по този раздел чрез извършване на планови проверки и проверки по повод подадени жалби или сигнали от граждани и организации, както и по инициатива на служба по геодезия, картография и кадастър или браншовите организации на геодезистите. Проверките се извършват от служители, определени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(2) За извършване на контрола по ал. 1 лицето по чл. 36б, ал. 2 е длъжно да осигурява съдействие на определените служители, да предоставя необходимите документи, данни и справки и да осигурява достъп до помещението/офиса, в който се извършва административното обслужване. Достъпът се осигурява след предварително уведомление от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. При необходимост Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да изисква от лицето по чл. 36б, ал. 2 писмени обяснения.

Чл. 36ж. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) Дейността на лицето по чл. 36б, ал. 2 по административно обслужване се прекратява със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

1. по писмено искане на лицето по чл. 36б, ал. 2;

2. при напускане на служител на правоспособното юридическо лице или на едноличния търговец, когато служителят е единствен в правоспособното юридическо лице или едноличния търговец;

3. при отнемане на правоспособност на лицето по чл. 36б, ал. 2.

(2) При констатиране неспазване изискванията на този раздел:

1. при първо нарушение изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед, с която дава указания на лицето по чл. 36б, ал. 2 за поправяне на констатираното нарушение и го уведомява, че при следващо нарушение дейността по административно обслужване ще бъде прекратена;

2. при следващо нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на заповедта по т. 1, дейността на лицето по чл. 36б, ал. 2 по административно обслужване се прекратява със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) Заповедта по ал. 1 и 2 се съобщава на правоспособното лице и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Достъпът на лицето по чл. 36б, ал. 2 до административната информационна система се прекратява незабавно след прекратяване на дейността му по административно обслужване. Прекратяването на дейността се отбелязва в регистъра по чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(5) Лицето по чл. 36б, ал. 2, на което е прекратена дейността по административно обслужване, може да подаде ново заявление по чл. 36а, ал. 2, ако обстоятелствата, предизвикали прекратяване на дейността, са отстранени.

Раздел VII.
Такси и заплащане на услугите. Срок за изпълнение на услугите

Чл. 37. За предоставяне на услугите по тази наредба Агенцията по геодезия, картография и кадастър събира такси, определени в тарифа съгласно чл. 8, ал. 2 ЗКИР.

Чл. 38. (1) Таксите за заявени услуги са предплатени, като се заплащат по сметка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез нареждане за банков превод, електронно разплащане чрез оператори за електронно разплащане, ПОС терминал.

(2) С договор между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и заявителите на услуги се уреждат ред, условия за предоставяне на услугите, отчитане и начин за плащане на таксите, различни от условията по тази наредба.

Чл. 39. Не се дължат такси за услуги по тази наредба в случаите на:

1. заявени услуги по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 3;

2. вътрешни административни услуги извън случаите на чл. 58, ал. 5 ЗКИР;

3. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до административната информационна система;

4. други случаи, определени със закон.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) Всяка услуга за предоставяне на официален удостоверителен документ може да бъде предоставяна като обикновена или бърза. Сроковете за изпълнение на услугите са определени в приложения № 1 и 2.

(2) Срокът за изпълнение на услугата - изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, е до 14 дни. Когато за извършване на изменението е необходимо съгласието или мнението на друг орган, срокът за извършване на изменението може да се удължава, но с не повече от 14 дни.

(3) Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на работния ден на последния ден от срока.

(4) В срока за изпълнение не се включва времето, необходимо за уведомяване на заинтересованите лица за провеждане на административната процедура, свързана със заявената услуга.

(5) Когато с едно заявление са поискани две или повече услуги, чието изпълнение изисква технологична последователност, срокът за изпълнение на услугите е сборът от сроковете за всяка една от услугите.

Раздел VIII.
Ограничения на достъпа до данни и услуги. Мерки и средства за защита на личните данни при предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Загл. доп. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Чл. 41. Услугите за предоставяне на данни от източниците по чл. 4 са публични.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) В случаите, в които е налице правно основание, посочено в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, на заявителя се предоставят услугите по чл. 7, ал. 1 със съдържание съгласно чл. 9 и 10, без ограничения на съдържащите се в тях данни.

(2) Извън случаите по ал. 1 услугите по чл. 7, ал. 1 се предоставят на заявителя без данни за единен граждански номер и адрес на собствениците и носители на други вещни права.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) (1) Лицата, които извършват административно обслужване по реда на наредбата, имат право да обработват следните лични данни на потребителите на кадастрални услуги: три имена, единен граждански номер, адрес, данни за акт за собственост или други вещни права върху недвижимите имоти. Обработването на личните данни е единствено за целите на предоставянето на административни услуги и извършване на изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри.

(2) Лицата по ал. 1 се регистрират в административната информационна система, като получават потребителски акаунт. Служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, отговарящ за администриране на потребителите, предоставя необходимите права за достъп до административната информационна система за изпълнение на правомощията на лицата по чл. 36б, ал. 2.

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Лицата, които във връзка с административното обслужване обработват лични данни, са длъжни:

1. да гарантират поверителността на предоставените им лични данни, включително и по отношение действията на техните служители;

2. да уведомят Агенцията по геодезия, картография и кадастър във всички случаи на нарушение на сигурността на предоставените им лични данни в срок до 24 часа от узнаването;

3. да прилагат подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността на обработваните лични данни;

4. да изготвят и съхраняват в писмена форма, включително в електронен вид, документацията, необходима за доказване на изпълнението на задълженията им, произтичащи от приложимото законодателство за защита на личните данни;

5. след приключване на дейността по административно обслужване да унищожат всички лични данни.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Административна информационна система" е част от информационната система на кадастъра, предназначена да осигурява процесите на заявяване, изпълнение, предоставяне на услуги, разработена и внедрена в съответствие с чл. 4 на Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, приета с ПМС № 101 от 2008 г.

2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) "Вътрешни административни услуги" са услуги, които един административен орган предоставя на друг за изпълнение на неговите законови правомощия.

3. "Каталог на данни и услуги" са структурирани данни, които описват:

а) местоположение, произход, точност, вид, формат, съдържание и други характеристики на източниците и данните по чл. 4;

б) възможността за изпълнение, наименованието, условията за заявяване, изпълнението, таксите, начина на получаване и други характеристики на услугите по чл. 7, ал. 1.

4. "Отдалечен достъп" е всеки начин за заявяване и предоставяне на услугите по тази наредба чрез интернет достъп до административната информационна система на кадастъра.

5. "Официален документ" е: скица, схема, скица-проект, схема-проект, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения и други документи с форма и съдържание, определени с тази наредба, които имат доказателствено значение по отношение на съдържащите се в тях факти и обстоятелства.

6. "Преписка" е съвкупността от подадено заявление, приложените към него документи, писма и уведомления, изготвените резултати, както и всички други данни и документи, регистрирани в административната информационна система по повод изпълнението на заявлението или искането.

7. "Справка" е всяко неавторизирано копие на данните от един или няколко от източниците по чл. 4 в структуриран вид в цифрова или писмена форма.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Производствата по предоставяне на услуги, започнали до влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред. За започнало производство се счита производството по предоставяне на административна услуга, за което има подадено и успешно регистрирано заявление.

(2) Скици-проекти и схеми-проекти, издадени до влизане в сила на тази наредба, имат срок на валидност 6 месеца от датата на приемане на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 58, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

§ 4. (1) Наредбата влиза в сила един месец след обнародването ѝ в "Държавен вестник".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) В срок до 31.12.2023 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър осигурява създаването на функционалности в информационната система на кадастъра, които да осигурят прилагането на наредбата.

(3) До изтичане на срока по ал. 2 услугите, за които не е осигурена необходимата функционалност на информационната система, се предоставят по досегашния ред.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-4 ОТ 2016 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2017 Г., ДОП. - ДВ, БР. 86 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2019 Г.)

 

§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) Наредбата влиза в сила след присъединяване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към средата на междурегистров обмен RegiX, но не по-късно от 22.11.2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-4 ОТ 2016 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2019 Г.)

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-4 ОТ 2016 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2019 Г.)

 

§ 24. Навсякъде в наредбата думите "земеделието и храните" се заменят със "земеделието, храните и горите".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-4 ОТ 2016 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2019 Г.)

 

§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 27, т. 3, 5, 7 и 8 относно съдържанието на резултата, описано за услугите в таблици 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 и 13, които влизат в сила след изтичане на срока по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-4 ОТ 2016 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)

 

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2

 

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

 

Услуги по чл. 7, ал. 1, т. 4

 

Справката по чл. 7, ал. 1, т. 4 е избрана от заявителя комбинация от данните, посочени в част "Съдържание на резултата" на таблици 1, 2, 3:

Таблица 1. Справка от кадастралната карта, кадастралните регистри и/или от специализираните карти.

Таблица 2. Справка за границите на административно-териториалните и териториалните единици.

Таблица 3. Справка от информационно-административната карта.

 

Таблица 1

 

Наименование

на услуга

Справка от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти, съдържаща данни, избрани от заявителя

Форма на заявяване и необходими документи

Заявка

Съдържание на резултата

 

1) Данни от кадастралната карта за заявените обекти;

2) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за заявените обекти на кадастъра, без данни за единен граждански номер и адрес на собственик/носител на друго вещно право;

3) Данни от регистъра на геодезическата основа;

4) Координати на подробни точки от границите на заявените обекти;

5) Данни за зоните на ограничения;

6) Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата на заповедта или дата на последното изменение за всеки заявен обект;

7) Обхват на приети проекти за изменение в границите на обектите на кадастъра, номера и дати на заявленията за изменение;

8) Граници и идентификатори на проектни имоти;

9) Основни кадастрални данни за недвижимите имоти, обекти на кадастъра, изменени в посочен период от време;

10) Данни от специализираните карти, предоставени на АГКК или приети от АГКК;

11) Геореферирано изображение на слой по видове обекти;

12) Данни, създадени въз основа на източниците по чл. 4.

Срок за изпълнение

До 1 работен ден от подаване на заявката.

Форма на предоставяне

В цифров вид: PDF формат; във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР; WMS

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 2

 

Наименование

на услуга

Справка за границите на административно-териториалните и

териториалните единици

Форма на заявяване и необходими документи

Заявка

Съдържание на резултата

1) Данни за местоположението на границата от кадастралната карта;

2) Данни от регистъра на границите на административно-териториалните и териториалните единици;

3) Координати и номера на точки от границата;

4) Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата на заповедта или дата на последното изменение за всеки участък от границата;

5) Геореферирано изображение на слой по видове обекти.

Срок за изпълнение

До 1 работен ден от подаване на заявката.

Форма на предоставяне

В цифров вид: PDF формат; във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР; WMS

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 3

 

Наименование

на услуга

Справка от информационно-административната карта

Форма на заявяване и необходими документи

Заявка

Съдържание на резултата

1) Граници на територии с открито производство по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри;

2) Данни от приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти;

3) Данни от приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти след отразяване на основателните възражения;

4) Данни от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри, които не са влезли в сила;

5) Данни за подадени жалби срещу заповедта за одобряване;

6) Геореферирано изображение на слой по видове обекти.

Срок за изпълнение

До 1 работен ден от подаване на заявката.

Форма на предоставяне

В цифров вид: PDF формат; във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР; WMS

Срок на валидност на документа

Няма

 

 

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3

 

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

 

Услуги по чл. 7, ал. 1, т. 5

 

Официалният документ по таблици 13, 14 и 15 съдържа избрана от заявителя комбинация от данните, посочени в частта "Съдържание на резултата":

Таблица 1. Скица на поземлен имот.

Таблица 2. Скица на сграда.

Таблица 3. Схема на самостоятелен обект.

Таблица 4. Удостоверение за зона на ограничение и имотите от КККР, които попадат в нея.

Таблица 5. Удостоверение за наличие или липса на данни.

Таблица 6. Скица-проект за изменение на поземлени имоти.

Таблица 7. Схема-проект за изменение на самостоятелни обекти.

Таблица 8. (Зал. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

Таблица 9. Комбинирана скица.

Таблица 10. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот към минал момент.

Таблица 11. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда към минал момент.

Таблица 12. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект към минал момент.

Таблица 13. Извлечение от кадастралната карта, кадастралните регистри и специализирани карти.

Таблица 14. Извлечение за границите на административно-териториалните и териториалните единици.

Таблица 15. Извлечение от информационно-административната карта.

Таблица 16. Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 

Таблица 1 (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г. (*))

 

Услуга

Скица на поземлен имот

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност - при заявяване на място;

Документ/данни за платена такса.

Съдържание на резултата

1) Номер и дата на издаване на скицата;

2) Идентификатор на поземления имот, за който се издава скицата;

3) Трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване;

4) Адрес на имота;

5) Площ на имота;

6) Предишен идентификатор;

7) Номер от предходен план;

8) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на поземления имот и сградите в него, както и граници и номера на съседни имоти и сгради, и очертанията на зони на ограничения;

9) Категория на земята (за поземлени имоти в земеделска територия); отдел, подотдел - площ, вид на гората (за поземлени имоти в горска територия);

10) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;

11) Идентификатор на сградата/ите, попадащи в поземления имот, предназначение и площ на сградата/ите, брой (надземни и подземни) етажи;

12) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;

13) Площта на имота, попадаща в зоните на ограничения, както и номерата на зоните, основанията за нанасянето им в кадастралната карта и вида на ограниченията;

14) Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо имота;

15) Номер и дата на заявлението, по което се издава скицата;

16) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия.

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 2 (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г. (*))

 

Услуга

Скица на сграда

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност - при заявяване на място;

Документ/данни за платена такса.

Съдържание на резултата

1) Номер и дата на издаване на скицата;

2) Идентификатор на сградата, за която се издава скицата;

3) Предназначение на сградата;

4) Адрес на сградата;

5) Площ на сградата;

6) Предишен идентификатор;

7) Брой (надземни и подземни) етажи и брой самостоятелни обекти в сградата;

8) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, както и граници на съседните сгради при сключено застрояване;

9) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;

10) Идентификаторът на поземления имот, в който попада сградата (идентификаторите на поземлените имоти, когато сградата попада в повече от един имот);

11) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;

12) Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо сградата;

13) Номер и дата на заявлението, по което се издава скицата;

14) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия.

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 3 (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г. (*))

 

Услуга

Схема на самостоятелен обект

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност - при заявяване на място;

Документ/данни за платена такса.

Съдържание на резултата 

1) Номер и дата на издаване на схемата;

2) Идентификатор на самостоятелния обект, за който се издава схемата;

3) Предназначение на самостоятелния обект;

4) Адрес на самостоятелния обект;

5) Площ на самостоятелния обект;

6) Брой нива в самостоятелния обект;

7) Етаж в сградата, на който се намира самостоятелният обект;

8) Предишен идентификатор;

9) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, прилежащите улици, както и границите на съседните сгради при сключено застрояване. В контура на сградата е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;

10) За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура - извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;

11) Графични части за всеки етаж, на който е разположен самостоятелният обект, съдържащи очертанията на самостоятелния обект на етажа и номера му, надпис за предназначението на самостоятелния обект, ако не е жилище, съседните самостоятелни обекти с номерата им и общи части на етажа;

12) Идеалните части от общите части на сградата и прилежащите части към самостоятелния обект;

13) Идентификаторите на съседните самостоятелни обекти на етажа, както и съседите под и над обекта;

14) Идентификатор, брой етажи и предназначение на сградата/съоръжението, в които попада самостоятелният обект;

15) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;

16) Данни за акта за одобряване на кадастралната карта и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо самостоятелния обект;

17) Номер и дата на заявлението, по което се издава схемата;

18) Данни за издателя на схемата, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия.

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 4 (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

 

Услуга

Удостоверение за зона на ограничение и имотите от КККР, които
попадат в нея

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление

Документ/данни за платена такса

Съдържание на резултата

1) Данните от кадастралния регистър на недвижимите имоти за имотите, попадащи в зоната на ограничение;

2) Данните за зоната на ограничение от регистъра на зоните на ограничения;

3) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 5 (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

 

Услуга

Удостоверение за наличие или липса на данни

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление

Документ/данни за платена такса

Съдържание на резултата

1) При наличие на данни за заявените обекти, определени по реда на чл. 5, в документа се записват: местоположение, произход, точност, вид, формат, съдържание и източниците на данните по чл. 4.

2) При липса на данни в източниците по чл. 4 това се посочва в удостоверението.

3) Данни за заявените обекти, създадени въз основа на източниците по чл. 4.

4) Документът съдържа и данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 6 (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г. (*))

 

Услуга

Скица-проект за изменение на поземлен имот

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност - при заявяване на място;

Документ за собственост или друго вещно право - представя се, ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата - при липса на документ за собственост или друго вещно право;

Удостоверение за наследници;

Пълномощно - в случаите на упълномощаване;

Удостоверение за идентичност на лица с различни имена - при необходимост;

Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние - в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

Документ/данни за платена такса;

№ на удостоверение за приет проект за изменение, съответстващ на обекта, за който се издава скицата-проект, или име на заявителя.

Служебно:

Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа - ако документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена
имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Удостоверение за актуален адрес - от общинската администрация - при необходимост.

Съдържание на резултата

1) Номер и дата на скицата-проект;

2) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за засегнатите от изменението имоти;

3) Данни за заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри и за заповедта за изменение или датата на последното изменение в засегнатите имоти;

4) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб в обхвата на проекта с данни от проекта за изменение, съдържащ новите граници, новите номера на имотите, номерата и координатите на граничните точки, включително очертанията на зони на ограничения;

5) Мащаб на изображението;

6) Идентификатори на имотите, съседни на новообразуваните имоти;

7) Описание на изменението, което ще настъпи с актуализацията на проекта;

8) Данни за новообразуваните имоти с техните идентификатори, площ, трайно предназначение и начин на трайно ползване;

9) Площ на новообразувания имот, попадащ в зона на ограничение, както и номера на зоната, основанието за нанасянето ѝ в кадастралната карта и вида на ограничението;

10) Данни за заявлението, с което е заявено издаването на скицата-проект;

11) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия.

Срок на валидност на документа

6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебен спор или до приключване на административно производство пред друг административен орган.

 

Таблица 7 (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г. (*))

 

Услуга

Схема-проект за изменение на самостоятелен обект

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност - при заявяване на място;

Документ за собственост или друго вещно право - представя се, ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата - при липса на документ за собственост или друго вещно право;

Удостоверение за наследници;

Пълномощно - в случаите на упълномощаване;

Удостоверение за идентичност на лица с различни имена - при необходимост;

Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние - в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

Документ/данни за платена такса;

№ на удостоверение за приет проект за изменение, съответстващ на обекта, за който се издава скицата-проект, или име на заявителя.

Служебно:

Документ за собственост или друго вещно право или данни за документа - ако документът е вписан в службата по вписванията и/или за него има създадена
имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

Удостоверение за актуален адрес - от общинската администрация - при необходимост.

Съдържание на резултата

1) Номер и дата на схемата-проект;

2) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за засегнатите от изменението самостоятелни обекти;

3) Данни за заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри и за заповедта за изменение или датата на последното изменение за засегнатите самостоятелни обекти;

4) Извлечение от кадастралната карта с границите на сградата или част от нея, включително очертанията на подземната част или част от нея, част от прилежащите улици, както и от границите на съседните сгради при сключено застрояване, изобразени в подходящ мащаб. В контура на сградата се изобразяват очертанията на самостоятелните обекти, засегнати от изменението;

5) За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура - извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния обект, засегнат от изменението;

6) Мащаб на изображението;

7) Графична част, съдържаща за всеки етаж, на който са разположени самостоятелните обекти:

- контурите на самостоятелните обекти, които ще се изменят, номерата им и надпис за предназначението, когато не са жилища;

- проектни контури, нови (проектни) номера и надпис за предназначението на новообразуваните самостоятелни обекти, когато не са жилища;

8) Описание на изменението, което ще настъпи с актуализацията на проекта;

9) Данни за новообразуваните самостоятелни обекти с техните идентификатори, площ, предназначение, етаж и нива;

10) Прилежащи части и идеални части от общите части на сградата за новообразуваните самостоятелни обекти;

11) Данни за заявлението, с което е заявено издаването на схемата-проект;

12) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронни документи в PDF формат;

Документи на хартия.

Срок на валидност на документа

6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебния спор или до приключване на административно производство пред друг административен орган.

 

Таблица 8 (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

 

Таблица 9 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2019 г. (*))

 

Наименование на услуга

Комбинирана скица

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление;

Документ/данни за платена такса.

Съдържание на резултата

 

1) Номер и дата на комбинираната скица;

2) Данни за заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри и за заповедта за изменение или датата на последното изменение за указаните в заявлението имоти;

3) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за имотите, посочени в заявлението без данни за единен граждански номер и адрес на собственик/носител на друго вещно право;

4) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб, съдържащо границите на посочените имоти, техните съседи, данните за поземлени имоти и сгради, актуални за определен период от време или преди конкретно изменение;

5) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за имотите, актуални за посочения период от време или преди конкретно изменение без данни за собствеността;

6) Данни от специализирани карти или други специализирани данни, приети или предоставени на АГКК за територията на заявените имоти;

7) Мащаб на изображението;

8) Легенда на условните знаци, използвани при изобразяване на различните графични данни;

9) Координати и номера на точките на пресичане между границите на посочените имоти от актуалната кадастрална карта и границите, актуални за период от време или преди посочено изменение, и/или данните от специализираните карти за територията на заявените имоти;

10) Идентификация и площ на сеченията, определени от координатите на точките на пресичане;

11) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис за електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документи на хартия

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 10 (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г. (*))

 

Услуга

Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот към минал момент

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност - при заявяване на място;

Документ/данни за платена такса.

Съдържание на резултата

1) Номер и дата на издаване на извлечението;

2) Идентификатор на поземления имот, за който се издава извлечението;

3) Трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване;

4) Адрес на имота;

5) Площ на имота;

6) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на поземления имот и сградите в него, както и граници на съседни имоти и сгради, и очертанията на зони на ограничения;

7) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;

8) Идентификатор на сградата/ите, брой (надземни и подземни) етажи, брой самостоятелни обекти, предназначението и площта на сградата/ите, попадащи в поземления имот;

9) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;

10) Площта на имотите, попадащи в зоните на ограничения, както и номерата на зоните, основанията за нанасянето им в кадастралната карта и вида на ограниченията;

11) Данни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо имота;

12) Дата на актуалност на данните;

13) Номер и дата на заявлението, по което се издава документът;

14) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия.

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 11 (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г. (*))

 

Услуга

Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда към минал момент

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност - при заявяване на място;

Документ/данни за платена такса.

Съдържание на резултата

1) Номер и дата на издаване на извлечението;

2) Идентификатор на сградата, за която се издава извлечението;

3) Предназначение на сградата;

4) Адрес на сградата;

5) Площ на сградата;

6) Брой (надземни и подземни) етажи и брой самостоятелни обекти в сградата;

7) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, както и границите на съседните сгради при сключено застрояване;

8) Мащаб на извлечението от кадастралната карта;

9) Идентификаторите на поземлените имоти, в които попада сградата, предназначението на територията, начините на трайно ползване и площта им;

10) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;

11) Данни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо сградата;

12) Дата на актуалност на данните;

13) Номер и дата на заявлението, по което се издава документът;

14) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 12 (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г. (*))

 

Услуга

Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект към минал момент

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност - при заявяване на място;

Документ/данни за платена такса.

Съдържание на резултата

1) Номер и дата на издаване на извлечението;

2) Идентификатор на самостоятелния обект, за който се издава извлечението;

3) Предназначение на самостоятелния обект;

4) Адрес на самостоятелния обект;

5) Площ на самостоятелния обект;

6) Брой нива в самостоятелния обект;

7) Етаж в сградата, на който се намира самостоятелният обект;

8) Извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на сградата, включително очертанията на подземната част, прилежащите улици, както и границите на съседните сгради при сключено застрояване. В контура на сградата се изобразява очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;

9) За самостоятелен обект в съоръжение на техническата инфраструктура - извлечение от кадастралната карта в подходящ мащаб с границите на съоръжението или част от него. В контура на съоръжението е нанесено очертанието на самостоятелния обект в съответствие с местоположението му;

10) Графични части за всеки етаж, на който е разположен самостоятелният обект, съдържащи очертанията на самостоятелния обект на етажа и номера му, предназначението на самостоятелния обект, ако не е жилище, съседните самостоятелни обекти с номерата им и общите части на етажа;

11) Идеалните части от общите части и прилежащите части към самостоятелния обект;

12) Идентификаторите на съседните самостоятелни обекти на етажа, както и съседите под и над обекта;

13) Идентификатор, брой (надземни и подземни) етажи и предназначение на сградата, в която попада самостоятелният обект;

14) Данни за собствеността, собствениците и носителите на вещни права, актовете, удостоверяващи правата и номера на имотната партида;

15) Данни за акта за одобряване на картата и за заповедта за изменение или датата на последното изменение, засягащо самостоятелния обект;

16) Дата на актуалност на данните;

17) Номер и дата на заявлението, по което се издава схемата;

18) Данни за издателя на схемата, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

7 работни дни - обикновена услуга;

3 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия.

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 13 (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г. (*))

 

Наименование

на услуга

Извлечение от кадастралната карта, кадастралните регистри и/или от специализирани карти по видове данни, избрани от заявителя

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Документ за самоличност - при заявяване на място;

Документ/данни за платена такса.

Съдържание на резултата

1) Данни от кадастралната карта за заявените обекти;

2) Данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за заявените обекти на кадастъра;

3) Данни от регистъра на геодезическата основа;

4) Координати на подробни точки от границите на заявените обекти;

5) Данни за зоните на ограничения;

6) Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата на заповедта или дата на последното изменение за всеки имот;

7) Обхват на приети проекти за изменение в границите на обектите на кадастъра, номер и дата на заявлението за изменение;

8) Граници и идентификатори на проектни имоти;

9) Основни кадастрални данни за недвижимите имоти, обекти на кадастъра, изменени в посочен период от време;

10) Данни от специализираните карти, приети или предоставени на Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

11) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

3 работни дни - обикновена услуга;

1 работен ден - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат или във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;

Документ на хартия.

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 14 (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

 

Наименование

на услуга

Извлечение за границите на административно-териториалните и

териториалните единици

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление

Документ/данни за платена такса

Съдържание на резултата

1) Данни за местоположението на границата от кадастралната карта;

2) Данни от регистъра на границите на административно-териториалните и териториалните единици;

3) Координати и номера на точки от границата;

4) Номер и дата на заповедта за одобряване на кадастралната карта, номер и дата на заповедта или дата на последното изменение за всеки участък от границата;

5) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документ на хартия и електронен подпис, когато е електронен документ.

Срок за изпълнение

3 работни дни - обикновена услуга;

1 работен ден - бърза услуга

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат или във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;

Документ на хартия.

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 15 (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

 

Наименование

на услуга

Извлечение от информационно-административната карта

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление

Документ/данни за платена такса

Съдържание на резултата

1) Граници на територии с открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;

2) Данни от приетата кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти;

3) Данни от приетата кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти след отразяване на основателните възражения;

4) Данни от одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри, които не са влезли в сила;

5) Данни за подадени жалби срещу заповедта за одобряване.

Срок за изпълнение

3 работни дни - обикновена услуга;

1 работен ден - бърза услуга

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат или във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР;

Документ на хартия.

Срок на валидност на документа

Няма

 

Таблица 16 (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)

 

Наименование

на услуга

Удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри

Форма на заявяване и необходими документи

От заявителя:

Заявление;

Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;

Документ/данни за платена такса.

Съдържание на резултата

1) Номер и дата на удостоверението;

2) Номер и дата на заявлението, с което е поискано издаване на удостоверението за приемане на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;

3) Име на собственик на имота/възложител на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, на когото се издава удостоверението;

3) Становище за съответствие на предоставените документи с нормативно определените документи за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;

4) Становище за допустимост на исканото изменение въз основа на предоставените в заявлението документи и нормативно определените изисквания;

5) Аргументирано заключение, в което се посочва приемане, приемане при определени условия и срок за изпълнението им или неприемане на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;

6) Данни за издателя на документа, подпис и печат за документа на хартия и електронен подпис за електронен документ;

7) Приложение - графичната част от проекта за изменение.

Срок за изпълнение

10 работни дни - обикновена услуга;

5 работни дни - бърза услуга.

Форма на предоставяне

Електронен документ в PDF формат;

Документ на хартия.

Срок на валидност на документа

6 месеца от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебен спор или до приключване на административно производство пред друг административен орган.

 

 

Категория
Подзаконови нормативни актове

slogan bg