Премини към основното съдържание

1186 Издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

Услуги

Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри

  • Агенция по геодезия, картография и кадастър издава удостоверение за извършения контрол и проверка на цифровите данни с контролна компютърна програма за съответствие с нормативните изисквания и изходните данни, получени от службата по геодезия, картография и кадастър, както и правните основания за исканото изменение на кадастралната карта. Услугата се предоставя и като вътрешна електронна административна услуга, автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията, на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1-5
  • Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 7, ал. 1, т. 5; чл. 7, ал. 3; чл. 39, т. 2
  • Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - чл. 49д
  • Закон за електронното управление - чл. 40, ал. 1
  • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 9, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • Обикновена услуга - 10 работни дни; Бърза услуга - 5 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месеца
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд по местонахождение на имота
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административния съд по местонахождение на имота.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

 • Ограничения и условности:
  • 1. Документът е валиден 6 месеца от датата на приемане на проекта, освен в случаите на постъпване на данни за наличие на съдебен спор или административно производство пред друг административен орган.

   2. Услугата се заявява само по електронен път:

      2.1.  Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

   За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

   Възможни са два начина на електронно заявяване за регистрираните потребители в КАИС:

      - БЕЗ електронен подпис, като крайния резултат може да бъде получен на гише или чрез куриерска услуга за сметка на заявителя;

     - С квалифициран електронен подпис - ако заявлението се подпише с електронен подпис е възможно крайният резултат да бъде получен под формата на електронен документ в личния профил.

      2.2.  Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). 

   3. Услугата се предоставя и като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) , автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията (КАИС), на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление до АГКК за достъп до ВЕАУ в КАИС. 

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Заявлението се подава само по електронен път:

- чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала);

- чрез ССЕВ.

Услугата може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е възложител за изработването на проекта за изменение.

Необходими документи

Заявление;

Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, подписан с квалифициран електронен подпис от правоспособно лице по кадастър;

Документ/данни за платена такса.

Форма и начин на предоставяне на услугата

Услугата се предоставя като:

    Електронен документ в PDF формат;
    Документ на хартия.

Услугата може да бъде получена по заявения от потребителя начин, чрез:

   Кадастрално-административната информационна система (КАИС);

   Куриерска услуга за сметка на заявителя;

   На гише в центъра за административно обслужване;

   Чрез ССЕВ.

Предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ)

АГКК предоставя услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление за получаване на достъп до ВЕАУ в КАИС. След получаване на права за ВЕАУ, при заявяване на услуга през КАИС портал, потребителят задължително посочва нормативно и фактическо основание, съгласно които заявяваната услуга е необходима за изпълнение на законови правомощия и/или за предоставяне на електронни административни услуги. 

Заявление от административни органи за достъп до ВЕАУ се подава до АГКК чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС/ССЕВ).

Останалите лица подават заявлението до АГКК чрез ССЕВ или на адрес: Виж имейла...

Образци

Заявление за услуги от КККР и изменения в КККР за подаване чрез отдалечен достъп до административната информационна система

Заявления за достъп до ВЕАУ

Нормативна уредба

Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 50 лв.

За бърза услуга 100 лв.

За услугата се заплаща следната такса:

1.       За обикновена услуга, за документ на хартиен носител - 50 лв./бр. нов обект на кадастъра (когато в проекта за изменение се съдържат до 50 обекта; когато в проекта за изменение се съдържат над 50 обекта, таксата от 50 лв. се събира за обектите до 50 бр., а за всеки следващ обект таксата е намалена с 50 на сто)

В случай, че услугата се заявява и получава по електронен път, таксата за услугата се намалява с 30%.

2.       За обикновена услуга, за електронен документ – 35 лв./бр. нов обект на кадастъра (когато в проекта за изменение се съдържат до 50 обекта; когато в проекта за изменение се съдържат над 50 обекта, таксата от 35 лв. се събира за обектите до 50 бр., а за всеки следващ обект таксата е намалена с 50 на сто)

3.       За бърза услуга, таксата по т. 1 и 2 се увеличава със 100 на сто.

Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.

При предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) не се дължи държавна такса.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

По банков път

По електронен път

slogan bg