Премини към основното съдържание

Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена

24 August 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9045168/24.08.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 „Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена“. 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в срок до 14:00 ч. на 04.09.2015 г.

 Отварянето на офертите ще се състои на 04.09.2015 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. „Мусала“ № 1. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
17.09.2015 dogovorhigiena.pdf ДОГОВОР ДД-98/2015 360.78 KB
08.09.2015 protokolhigienapublp.pdf Протокол -класиране 1.25 MB
24.08.2015 prilojeniq.rar Приложения 97.74 KB
24.08.2015 tehzadadresi.pdf Техническо задание 294.75 KB
24.08.2015 publpokanahigiena.pdf Публична покана АОП 642.33 KB

slogan bg