Премини към основното съдържание

Осигуряване на информация и публичност по проект „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронна административна услуга за досиета на имоти от АГКК

13 January 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София,
ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а  и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9037953/13.01.2015г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Осигуряване на информация и публичност по проект „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронна административна услуга за досиета на имоти от АГКК”

 

, с параметри, съгласно техническото задание, в рамките на прогнозната стойност.

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 23.01.2015 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
18.02.2015 dogovor-dd-18-17022015.pdf Договор-ДД-18-17.02.2015 11.17 MB
30.01.2015 protokolzaocenkanaoferti-29012015.pdf Протокол за оценка на оферти-29.01.2015 11.75 MB
20.01.2015 99-920012015.pdf Разяснения 20.01.2015 145.49 KB
19.01.2015 99-919012015.pdf Разяснения 16.01.2015 147.57 KB
15.01.2015 razqsnenie-15012015.pdf Разяснение 15.01.2015 496.27 KB
13.01.2015 publichnapokana.pdf Публична покана 2.39 MB
13.01.2015 prilogeniya-dokumentacia-dosieta-imoti.zip 11.62 MB

slogan bg