Премини към основното съдържание

Доставка на типови бланки за скици формат А3 и А4 за нуждите на АГКК

4 February 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9038616/04.02.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

“Доставка на типови бланки за скици формат А3 и А4 за нуждите на АГКК” 

 

Доставка на бланки за скици формат А3 и А4 за нуждите на АГКК, с параметри, съгласно техническото задание, в рамките на прогнозната стойност.

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 17.02.2015 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
09.09.2019 dd-2410032015.pdf 1 MB
23.02.2015 protokolskici2015.pdf Протокол от разглеждане и класиране на оферти- 23.02.2015 1.12 MB
09.02.2015 blankia3.pdf Образец бланка А3 813.26 KB
09.02.2015 blanki-scana4.pdf Образец бланка А4 459.46 KB
09.02.2015 99-45.pdf Разяснения 09.02.2015 114.18 KB
04.02.2015 docblankizaskici.zip Пълна документация-658.27 KB/zip 658.27 KB

slogan bg