Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Мирково, община Мирково, област София

 В ДВ, бр. 91/24.11.2015 г. e обнародвана Заповед № РД-18-74 от 05.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Мирково, община Мирково, област София.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 28.12.2015 г. вкл.) пред Административен съд – София област, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.

 

В ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г. са обнародвани следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК:

Документи: 

 

1.- Заповед № РД-18-71 от 21.10.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Велино, община Шумен, област Шумен;

- Заповед № РД-18-72 от 21.10.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Царев брод, община Шумен, област Шумен;

- Заповед № РД-18-73 от 21.10.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Коньовец, община Шумен, област Шумен

Приети са КККР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район КРАСНО СЕЛО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

 СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район КРАСНО СЕЛО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 85/03.11.2015 г. (до 03.12.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в изнесен офис в сградата на район „Красно село“, Столична община, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 124, ет. 1, стая № 117.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК 

8.30 ч. – 12.30 ч.

13.00 ч. – 17.00 ч.

ДВ, бр. 85 от 03.11.2015 г

В ДВ, бр. 85 от 03.11.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри и обяви на СГКК Бургас и СГКК София за приети кадастрална карта и кадастрални регистри.

- Заповед № РД-18-57 от 01.10.2015 г. – за землището на с. Каспичан и гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен;

- Заповед № РД-18-58 от 01.10.2015 г. – за землището на с. Мадара, община Шумен, област Шумен;