Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.ЗАМФИРОВО

Документи: 

АГЕНЦИЯТА  ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

   Община БЕРКОВИЦА 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Открито е  производство по създаване на Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри със заповед на Изпълнителния директор на АГКК, РД-16-32 /01.11.2016 г.обнародвана   в "Държавен вестник" № 96/01.12.2016г.

Изпълнител на договора КД-1-100/31.10.2016  е фирма  „ГЕОХАЙД” ООД  гр. София. Дружеството е вписано в регистъра на правоспособните лица със заповед 577 /11.07.2001г.

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в гр.Бойчиновци

АГЕНЦИЯТА  ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Община БОЙЧИНОВЦИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в гр.Бойчиновци

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Открито е  производство по създаване на Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри със заповед на Изпълнителния директор на АГКК, РД-16-32 /01.11.2016 г.обнародвана   в "Държавен вестник" № 96/01.12.2016г.

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.БОРОВЦИ

АГЕНЦИЯТА  ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

   Община БЕРКОВИЦА

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.БОРОВЦИ

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г.

 

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за следните територии:

- Заповед № РД-18-71/21.07.2016 г. – за поземлен имот с идентификатор 56215.410.1 по трасето на железопътен участък гара Волуяк – гара Костинброд – спирка Петърч, попадащ в землището на с. Петърч, общ. Костинброд, обл. София;

- Заповед № РД-18-96/23.11.2016 г. – за поземлен имот с идентификатор 02659.2242.26, гр. Банкя, район „Банкя”, Столична община;