Новини

20 ГОДИНИ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

20 ГОДИНИ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Агенцията по кадастъра (сега Агенцията по геодезия, картография и кадастър) е създадена с приемането на Закона за кадастъра и имотния регистър през 2000 г. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията и на териториалните ѝ структури са определени с Устройствения правилник на Агенцията по кадастъра от 2000 г., приет с ПМС № 169 от 14.08.2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г.

Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от закона за устройството на черноморското крайбрежие

Документи: 

НАРЕДБА № 1 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ОБЕКТИТЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 4 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

В сила от 26.09.2008 г.

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.84 от 26 Септември 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект на Инструкция за създаване и поддържане на държавната нивелачна мрежа

Проектът на Инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа е разработен с цел актуализиране на нормативната уредба, регламентираща изпълнението на държавната политика в областта на геодезията.

Основанието за издаването на инструкцията е предвидено в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-21-1 от 9.07.2015 г. за Държавната нивелачна мрежа /обн., ДВ, бр. 55 от 21.07.2015 г./

Мерки за безопасност в АГКК във връзка с COVID-19

Ежедневни мерки за безопасност:

1.   Отменя  се приемното време на началниците на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК). Клиентите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)   могат да осъществяват връзка с началниците на СГКК  на телефоните обявени на www.cadastre.bg, в часовете и деня, обявени за прием.