Премини към основното съдържание

Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра – за физически лица

Наименование

Описание

Име 

Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра – за физически лица

Правно основание 

чл. 18 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 10 и чл. 12 от Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Начин на заявяване

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление;

Копие от документ за завършено висше образование по геодезия, магистър – инженер;

Трудова автобиография;

Документ, удостоверяващ наличие на двегодишен стаж в областта на кадастъра;

Свидетелство за съдимост - оригинал или код за достъп на електронно свидетелство за съдимост;

Физическите лица – еднолични търговци освен горните документи прилагат и:

Документ за вписване в Търговския регистър - заверено копие;

Удостоверение за актуално състояние на едноличния търговец - заверено копие;

Удостоверение за регистрация в БУЛСТАТ/ ЕИК – заверено копие;

Документ от НАП, удостоверяващ броя на осигурените лица по трудов договор в едноличния търговец - оригинал;

Списък на постоянния специализиран състав, включително на правоспособните физически лица, съдържащ трите имена, ЕГН, специалност, заемана длъжност, подпис и дата.

Съдържание на резултата

Издаване на заповед

Форма на предоставяне

На хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

Не се изисква такса

Срок за изпълнение на услугата

До 30 дни от постъпване на заявлението

Срок на валидност

Няма

slogan bg