Премини към основното съдържание

755 Издаване на скица-проект за измененние на поземлен имот

Услуги

Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри

  • Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава официален документ – скица-проект за изменение на поземлен имот, удостоверяващ пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че в одобрената актуална кадастрална карта и кадастрални регистри има приет проект за изменение на поземления имот, както и начина по който ще се изменят данните в кадастралната карта и кадастралните регистри. Услугата се предоставя и като вътрешна електронна административна услуга, автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията, на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1 - 5
  • Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 7, ал. 1, т. 5, и ал. 3; чл. 39, т. 2
  • Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - чл. 44
  • Закон за електронното управление - чл. 40, ал. 1
  • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 9, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • Обикновена услуга - 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месеца от датата на приемане на удостоверението за приет проект, освен в случаите на постъпване на данни за наличие на съдебен спор или административно производство пред друг административен орган.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административния съд по местонахождение на имота.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

    

 • Ограничения и условности:
  • 1. Заявлението се подава от заинтересовано лице (собственик или носител на други вещни права върху имота) или негов представител.  

   2.  Услугата се предоставя по електронен път:

        2.1.  Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

   За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

   Възможни са два начина на електронно заявяване за регистрираните потребители в КАИС:

      - БЕЗ електронен подпис, като крайния резултат може да бъде получен на гише или чрез куриерска услуга за сметка на заявителя;

      - С квалифициран електронен подпис - ако заявлението се подпише с електронен подпис е възможно крайният резултат да бъде получен под формата на електронен документ в личния профил.

        2.2.  Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

   3. Услугата се предоставя и като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ), автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията (КАИС), на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление до АГКК за достъп до ВЕАУ в КАИС. 

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Заявлението се подава:

- През уеб-портала за електронни услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала);

- Със заявление на гише в център за административно обслужване /заявление се подава до избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на недвижимия имот. При заявяване на услуга на ГИШЕ, заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление;

- Чрез ССЕВ.

Заявлението се подава от заинтересовано лице (собственик или носител на други вещни права върху имота) или негов представител

Ако заявлението има недостатъци (липса на правен интерес от страна на заявителя; не са посочени данни за платена таксата и др.), административният орган уведомява заявителя с указание да отстрани недостатъка в 14 - дневен срок (чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри). Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

Необходими документи

- Заявление(заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление)

- Документ за самоличност – при заявяване на гише или подписване на заявлението с квалифициран електронен подпис - при заявяване чрез КАИС за регистрирани потребители, от заинтересованото лице (собственик или носител на други вещни права върху имота) или упълномощено от него лице;

- Номер на удостоверение за приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри или име на заявителя;

- Документ за собственост или друго вещно право - представя се, ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;

- Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние - в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;

- Удостоверение за идентичност на лица с различни имена - при необходимост;

- Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата - при липса на документ за собственост или друго вещно право;

- Удостоверение за наследници – заявлението се подава от наследник;

- Пълномощно - в случаите на упълномощаване;

- Документ/данни за платена такса.

Форма и начин на предоставяне на услугата

Издава се скица-проект за изменение на поземлен имот, като:

Електронен документ в PDF формат;
Документ на хартия.

Скицата-проект може да бъде получена от заявителя – заинтересованото лице, от упълномощено от него лице или от трето лице, посочено в заявлението. Предава се на потребителя на услугата по избрания в заявлението начин:

- на място, в центъра за административно обслужване на СГКК;

- чрез куриерска услуга за сметка на заявителя;

- в профила на регистриран потребител в КАИС - портал, като електронен документ;

- чрез ССЕВ.

 

Предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ)

АГКК предоставя услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление за получаване на достъп до ВЕАУ в КАИС. След получаване на права за ВЕАУ, при заявяване на услуга през КАИС портал, потребителят задължително посочва нормативно и фактическо основание, съгласно които заявяваната услуга е необходима за изпълнение на законови правомощия и/или за предоставяне на електронни административни услуги. 

Заявление от административни органи за достъп до ВЕАУ се подава до АГКК чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС/ССЕВ).

Останалите лица подават заявлението до АГКК чрез ССЕВ или на адрес: Виж имейла...

 

Образци

Заявление за извършване на услуги от КККР

Заявления за достъп до ВЕАУ

Нормативна уредба

Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 20 лв.

За бърза услуга 40 лв.

Таксата е на имот. 

В случай, че услугата се заявява и получава по електронен път (заявена с квалифициран електронен подпис), таксата за услугата се намалява с 30%.

Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.

При предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) не се дължи държавна такса.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg