Премини към основното съдържание

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ (ВЕАУ) В КАИС

Услуги

Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри

 

Услуги, които се предоставят и като вътрешна електронна административна услуга, автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията, на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги:

980. Предоставяне на списък с координати на подробни точки
1684. Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид 
352. Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид 
589. Издаване на удостоверение за наличие или липса на данни 
1683. Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия. 
360. Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия.
2690. Издаване на скица на сграда.
1449. Издаване на схема на самостоятелен обект
755. Издаване на скица-проект за изменение на поземлен имот
1186. Издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри
1682. Издаване на схема-проект за изменение на самостоятелен обект 

 Правно основание: 

-     Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 39, т.2;
-    Закон за електронното управление - чл. 40, ал. 1;
-    Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 9, ал. 4.
Такси: 

При предоставяне на услугите като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) не се дължи държавна такса.

Изисквания, процедури, инструкции:  

АГКК предоставя услугите като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление за получаване на достъп до ВЕАУ в КАИС. След получаване на права за ВЕАУ, при заявяване на услуга през КАИС портал, потребителят задължително посочва нормативно и фактическо основание, съгласно които заявяваната услуга е необходима за изпълнение на законови правомощия и/или за предоставяне на електронни административни услуги. 
Заявление от административни органи за достъп до ВЕАУ се подава до АГКК чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС/ССЕВ).
Останалите лица подават заявлението до АГКК чрез ССЕВ или на адрес: Виж имейла...
 

slogan bg