Премини към основното съдържание

2730 Предоставяне на копие от единичен архивен документ в цифров вид

Услуги

Услуги предоставяни от Геокартфонд

  • Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя копия от единични архивни документи в цифров вид (PDF формат). Понятието "единичен архивен документ": включва редица многообразни данни и материали, съхранявани в Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), напр. ключове от извършени аерозаснемания, разписни списъци към архивни планове, научни трудове, условни знаци, архивни нормативни документи и др.
 • На основание на:
  • Закон за геодезията и картографията - чл. 22
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 12, т. 3
  • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители - чл. 49 и, ал. 1, т. 24, и ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административен съд.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

   Услугата се предоставя по електронен път:

   - Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС). За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС);

   - Чрез електронната поща на  Геокартфонд или онлайн формата на заявяване;

   - Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Геодезия, картография и геокартфонд"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 8188322
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Дирекция "Геодезия и картография"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, обл. София (столична), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: Виж имейла...
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Подава се заявление:

- На място в административното звено на Геокартфонд;

- По електронен път чрез e-mail   Виж имейла...  или чрез онлайн формата на заявяване;

- Чрез Кадастрално-административната информационна система КАИС;

- Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя;

- Чрез ССЕВ.

Необходими документи

Заявление.

Специални изисквания към съдържанието на заявлението - задължително се посочват наименование, номер, годината на създаване и други атрибути, които точно да идентифицират документа или частта от него (напр. номер на ключ за аерозаснемане и година на летене или копие от „Условни знаци за топографски карти в мащаби 1:5000 и 1:10 000“ от 1959 г. – табла 3, 4, 5 и 6).

Задължително се посочва и желаната форма и начин на предоставяне на услугата.

Форма и начин на предоставяне на услугата

Услугата се предоставя:

- В цифров вид - заявителят получава заверен с електронен подпис файл (PDF или JPEG формат ), съдържащ сканирано копие на документа.

 - Документ на хартия - заявителят получава разпечатан на хартия и заверен с печата на АГКК - Геокартфонд сканиран документ.

Услугата се получава по заявения от потребителя начин:

  - На място в административното звено за обслужване на Геокартфонд;

  - По електронен път;

  - Чрез лицензиран пощенски оператор по избор и за сметка на заявителя.

Образци

Заявление за услуги предоставяни от Геокартфонд

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 5 лв.

Таксата е на сканиран лист с формат А4.

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

При заявяване на документа разпечатан на хартия и заверен, таксата се завишава с 20%.

Таксата за услугата се предплаща.

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg