Премини към основното съдържание

1684 Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид

Услуги

Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри

  • Агенция по геодезия, картография и кадастър предоставя копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид с данните за урбанизирана и неурбанизирана територия, за които има одобрена кадастрална карта.  Услугата се предоставя и като вътрешна електронна административна услуга, автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията, на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, ал. 1 - 5
  • Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - §. 3, ал. 2
  • Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 39, т. 2
  • Закон за електронното управление - чл. 40, ал. 1
  • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 9, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • Обикновена услуга - 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До настъпване на изменение в обстоятелствата.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд по местонахождение на имота
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административния съд по местонахождение на имота.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

    

Ограничения и условности:

 • 1. Съгласно изменение (ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 08.01.2021 г.) на § 3, ал. 2 от ПЗР на Постановление № 293 от 8.11.2016 г. услугата се изпълнява до 31.12.2023 г.

  2. Услугата се предоставя по електронен път:

     -  Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС) - за да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС);                

     - Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

  3. Услугата се предоставя и като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) , автоматизирано, чрез Кадастрално-административната информационна система на агенцията (КАИС), на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление до АГКК за достъп до ВЕАУ в КАИС. 

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Изисквания, процедури, инструкции

Форма и начин на заявяване на услугата

Заявлението се подава:

- В избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота. При заявяване на услуга на гише, заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление;

- Чрез уеб-портала за онлайн услуги – КАИС (изисква се регистрация в портала); 

- Със заявление по електронна поща;

- Със заявление по пощата;

- Чрез ССЕВ.

 

Необходими документи

- Заявление;

В заявлението задължително се посочва територията и/или идентификаторите на имотите, за които се заявява услугата или се прикачва файл, съдържащ обхващащия контур във формат CAD 4. Когато заявлението се подава по електронен път, предоставяните данни трябва да бъдат архивирани в *.rar – формат и прикачени.

- Документ/данни за платена такса.

Форма и начин на предоставяне на услугата

Изготвеното копие от кадастралната карта или на част от нея в графичен вид, се предоставя на потребителя на услугата по заявения от него начин:

- На гише;

- Чрез куриерска услуга за сметка на заявителя, на посочения адрес за кореспонденция;

- По електронен път - при достъпване на услугата през КАИС като справка.

 

Предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ)

АГКК предоставя услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции, и на организации, предоставящи обществени услуги, въз основа на заявление за получаване на достъп до ВЕАУ в КАИС. След получаване на права за ВЕАУ, при заявяване на услуга през КАИС портал, потребителят задължително посочва нормативно и фактическо основание, съгласно които заявяваната услуга е необходима за изпълнение на законови правомощия и/или за предоставяне на електронни административни услуги. 

Заявление от административни органи за достъп до ВЕАУ се подава до АГКК чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС/ССЕВ).

Останалите лица подават заявлението до АГКК чрез ССЕВ или на адрес: Виж имейла...

 

Образци

Заявление за извършване на услуги от КККР

Заявления за достъп до ВЕАУ

Заплащане

За услугата се заплаща такса

Обикновена услуга - по 2,00 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 10,00 лв. за едно копие;

Бърза услуга - таксата се увеличава със 100 на сто;

В случай, че заявителят не може да определи точния размер на дължимата държавна такса се заплаща минимална такса от 10 лв.

Таксата за услугата се предплаща.

Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса.

При предоставяне на услугата като вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) не се дължи държавна такса.

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

По електронен път

slogan bg