Премини към основното съдържание

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землищата на 12 населени места от област Бургас, включени в зона „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)...

Статус
Приключена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-1/28.02.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землищата на 12 населени места от област Бургас, включени в зона „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения), включително и охранителни зони „А” и „Б” попадащи в землищата на общини  Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Бургас, Поморие и Камено, област Бургас и създаване на КККР на землището на гр. Костинброд, общ. Костинброд, Софийска област”, включваща 4 (четири) обособени позиции.

            Приложената документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съобразно Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Документацията за участие е безплатна и може да бъде изтеглена от прикачените файлове.          

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 15:00ч. в деловодството на Агенцията по Геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1, в срок до 09.04.2014 г.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти, а именно на 10.04.2014 г. в 9:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

            За информация относно документацията се обръщайте към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на посочените за контакт телефони в интернет - страницата на АГКК, или на електронната поща на Агенцията.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
18.07.2014 Решение № РД-19-1/18.07.2014 1.33 MB reshrd19118072014klasirane.pdf
11.07.2014 Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти 114.9 KB pokanaceniburgaskostinbrod.pdf
21.03.2014 Разяснение по вх. № 99 - 48/18.03.2014 595.81 KB 99-48118.pdf
21.03.2014 Разяснение по вх. № 99 - 48/17.03.2014 264.24 KB 99-4817.pdf
17.03.2014 Разяснение по вх.№99 - 48/14.03.2014 240.2 KB 99-481.pdf
13.03.2014 Решение за промяна 1.77 MB reshenierd1911ot13032014.pdf
13.03.2014 Променена документация 3.09 MB promqnadokumentaciq13032014.pdf
13.03.2014 Променени приложения(архивирани doc) 145.52 KB prilojeniqpromqna.rar
12.03.2014 Разяснение по запитване вх.№ 99 - 48/07.03.2014 г. 444.61 KB 20140311094659.pdf
12.03.2014 Решение, обявление, документация 5.37 MB reshobqvldokumentaciq0.pdf
12.03.2014 Техническо задание, поименен списък 3 MB technzadpoimspis0.pdf
12.03.2014 Технически задания по позиции (архивирани doc, xls) 218.15 KB technicalassignmentdoc.rar
12.03.2014 Приложения, договори (архивирани doc, xls) 359.92 KB applicationsandcontractsdoc.rar
14.10.2020 Обявление за приключване на договор КД-1-57-2014 849.81 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-57_2014.pdf
12.11.2020 Обявление за приключване на договор 1.02 MB 07-1_62.pdf
24.11.2020 Обявление за приключване на договор КД-1-52-2014 932.57 KB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-52-2014.pdf
01.06.2021 Обявление за приключване на договор КД-1-60-2014 2.28 MB obyavlenie-za-priklyuchvane-na-dogovor-kd-1-60-2014.pdf

slogan bg