Премини към основното съдържание

Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение /СрН и НН/ по свободно договорени цени за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус
Приключена

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 25.06.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

 

Преписка  АОП № 01055-2019-0004

 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 26.06.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
17.05.2019 Обявление за поръчка-АОП № 01055-2019-0004 2.08 MB obyavleniezaporchka-aopno01055-2019-0004.pdf
17.05.2019 Решение за откриване на процедурата АОП № 01055-2019-0004 466.79 KB resheniezaotkrivanenaprocedurataaopno01055-2019-0004.pdf
20.05.2019 Документация - АОП № 01055-2019-0004 433.95 KB dokumentaciya-elenergiya-2019.pdf
20.05.2019 Образец № 1 ЕЕДОП - АОП № 01055-2019-0004 86.78 KB obrazecno1eedop-elenergiya-2019.zip
20.05.2019 Приложение № І - Техническа спецификация- АОП № 01055-2019-0004 408.31 KB prilozhenienoi-tehnicheskaspecifikaciya-elenergiya-2019.pdf
20.05.2019 Приложение № ІІ - Проект на договор- АОП № 01055-2019-0004 471.77 KB prilozhenienoii-proektnadogovor-elenergiya-2019.pdf
20.05.2019 Приложение № III - Образци към документацията- АОП № 01055-2019-0004 79.61 KB prilozhenienoiii-obrazcikmdokumentaciyata-elenergiya-2019.zip
01.07.2019 Протокол 1 404.59 KB protokol_no_1-naprezhenie.pdf
15.07.2019 Съобщение за отваряне на ценови оферти-ел. енергия 368.57 KB obshchenie_za_otvaryane_na_cenovi_oferti-el._energiya.pdf
25.07.2019 Доклад-ел. енергия 983.45 KB doklad_z.pdf
25.07.2019 Протокол № 2-ел. енергия 460.27 KB protokol_no_2-el._energiya.pdf
25.07.2019 Протокол № 3-ел. енергия 396.79 KB protokol_no_3-el._energiya.pdf
25.07.2019 Решение за избор на изпълнител-ел. енергия 475.55 KB reshenie_za_izbor_na_izplnitel-el._energiya.pdf
18.09.2019 Решение за РД-19-6 - класиране на втори участник 585.78 KB rd-19-6_-_klasirane_na_vtori_z.pdf
06.01.2020 Обявление за възложена поръчка 1.79 MB obyavlenie_za_vzlozhena_porchka.pdf
06.01.2020 Ел-159-2019 - ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД 7.26 MB el-159-2019_-_chez_treyd_blgariya_ead.pdf
28.03.2022 Обявление за приключил договор 2.46 MB obyavlenie-za-priklyuchil-dogovor.pdf
28.03.2022 Обявление за изменение 148.88 KB obyavlenie-za-izmenenie.pdf

slogan bg