Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, област Монтана

    З А П О В Е Д № РД-20-7/03.07.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо изх. №33 00-911/02.06.2023 г. на кмета на Община Вършец, област Монтана (наш рег. №ВЕАУ-59(3)/02.06.2023 г.),

Д О П Ъ Л В А М:

         Заповед №РД-13-145/13.08.2019 г., изменена със Заповед №РД-13-145(1)/03.12.2019 г., както следва:
    1. В т. 1 се добавя още едно лице:
    ● Дарина Димитрова Дамянова – главен специалист „Регулация и кадастър“.
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на Дарина Димитрова Дамянова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета Община Вършец, на началника на СГКК – Монтана, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на началника на отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Монтана и Община Вършец.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Монтана.
 

Заповед № РД-13-145-13.08.2019 г

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 33-00-1049-(2) от 30.07.2019 г. на кмета на община Вършец, област Монтана (наш per. № 10-10-8(3) от 30.07.2019 г.)

НАРЕЖДАМ:

Оправомощавам следните служители на Община Вършец, област Монтана:

Инж. Ивайло Георгиев Георгиев - специалист НСРК;

Инна Петкова Симеонова - технически сътрудник УТ

Тимка Божидарова Василева - специалист „Регулация и кадастър", които да

извършват дейностите посочени в чл. I от Споразумение  КД-3-99-2019., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Вършец, на територията на община Вършец    урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

2.    На   лицата   по   т.    1    да   се   осигури   достъп   с   необходимите   права   до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Монтана.

Заповедта да се сведе до знанието на посочените no-горе лица, на кмета на Община Вършец, на началника на СГКК - Монтана, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване", АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни", АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК - Монтана и Община Вършец.

Контрола  по  изпълнението  на  заповедта  възлагам   на  началника  на СГКК - Монтана

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

            3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg