ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, област Монтана

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Заповед № РД-13-145-13.08.2019 г

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 33-00-1049-(2) от 30.07.2019 г. на кмета на община Вършец, област Монтана (наш per. № 10-10-8(3) от 30.07.2019 г.)

НАРЕЖДАМ:

Оправомощавам следните служители на Община Вършец, област Монтана:

Инж. Ивайло Георгиев Георгиев - специалист НСРК;

Инна Петкова Симеонова - технически сътрудник УТ

Тимка Божидарова Василева - специалист „Регулация и кадастър", които да

извършват дейностите посочени в чл. I от Споразумение  КД-3-99-2019., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Вършец, на територията на община Вършец    урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

2.    На   лицата   по   т.    1    да   се   осигури   достъп   с   необходимите   права   до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Монтана.

Заповедта да се сведе до знанието на посочените no-горе лица, на кмета на Община Вършец, на началника на СГКК - Монтана, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване", АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни", АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК - Монтана и Община Вършец.

Контрола  по  изпълнението  на  заповедта  възлагам   на  началника  на СГКК - Монтана

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

            3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.