Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ВЕТОВО, област Русе

З А П О В Е Д № РД-20-10/14.07.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-00-318/05.07.2023 г. на кмета на Община Ветово, област Русе (наш рег. № ВЕАУ-212-(1)/05.07.2023 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

Заповед № РД-13-58/16.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповеди №№РД-13-58(1)/21.04.2020 г. и РД-13-58(2)/08.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
1. В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.1. Думите Филиз Бейхан Гайтан – младши експерт „Атакуване, управление на общинска собственост и регистри“ се заличават.
1.2.  Точка 1 се допълва със следното лице, а именно:
    Юркюш Кадриева Генджева –  младши експерт „Атакуване, управление на общинска собственост и регистри“;
2. Да се прекрати достъпът на Филиз Бейхан Гайтан до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
3. Да се осигури достъп с необходимите права на  Юркюш Кадриева Генджева до КАИС.
Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета Община Ветово, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Русе и община Ветово.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.
 

Заповед № РД-13-58-21.04.2020 г. 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД- 02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

 

П О П Р А В Я М

            допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед № РД-13-58(1)/21.04.2020 г., както следва:

            Параграф единствен. В т. 1 на заповедта думите „Айдин Рейханова Янъкова – – главен експерт ООС, УОВ и ВЕИ“ да се четат „Айлин Рейханова Янъкова – главен експерт ООС, УОВ и ВЕИ.“

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Ветово, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Русе и Община Ветово.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.  

 

 

                                                                     

 

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

Заповед № РД-13-58_2-08.05.2020  г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-77-5 от 07.04.2020 г. (наш рег. № 09-2 (74) от 10.04.2020 г.) на кмета на община Ветово

 

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-58 от 16.03.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по

геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Пламен Иванов Пенчев - гл. експерт отдел „Общинска собственост“, се добавят още 2 /две/ лица, а именно:

 

            Айдин Рейханова Янъкова – главен експерт ООС, УОВ и ВЕИ;

            Филиз Бейхан Гайтан – младши експерт „Актуване, управление на общинска собственост и регистри“;

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Ветово, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Русе и Община Ветово.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.              

                                                           

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                             

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-58-16.03.2020 г.

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № 12-77-1 от 23.01.2020 г. на кмета на община Ветово, област Русе (наш № 09-2/22/ от 23.01.2020 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Ветово, област Русе: 

            Селиме Енверова Тюлеоглуева – гл. експерт отдел „Общинска собственост“; 

            Пламен Иванов Пенчев - гл. експерт отдел „Общинска собственост“;

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-25-2020 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Ветово, област Русе, на територията на община Ветово – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Русе.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Ветово, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Русе и Община Ветово.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.

                                

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg