ОБЩИНА ВЕТОВО, област Русе

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

Заповед № РД-13-58-21.04.2020 г. 

 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД- 02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

 

П О П Р А В Я М

            допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед № РД-13-58(1)/21.04.2020 г., както следва:

            Параграф единствен. В т. 1 на заповедта думите „Айдин Рейханова Янъкова – – главен експерт ООС, УОВ и ВЕИ“ да се четат „Айлин Рейханова Янъкова – главен експерт ООС, УОВ и ВЕИ.“

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Ветово, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Русе и Община Ветово.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.  

 

 

                                                                     

 

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

Заповед № РД-13-58_2-08.05.2020  г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-77-5 от 07.04.2020 г. (наш рег. № 09-2 (74) от 10.04.2020 г.) на кмета на община Ветово

 

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-58 от 16.03.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по

геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Пламен Иванов Пенчев - гл. експерт отдел „Общинска собственост“, се добавят още 2 /две/ лица, а именно:

 

            Айдин Рейханова Янъкова – главен експерт ООС, УОВ и ВЕИ;

            Филиз Бейхан Гайтан – младши експерт „Актуване, управление на общинска собственост и регистри“;

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Ветово, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Русе и Община Ветово.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.              

                                                           

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                             

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-58-16.03.2020 г.

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № 12-77-1 от 23.01.2020 г. на кмета на община Ветово, област Русе (наш № 09-2/22/ от 23.01.2020 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Ветово, област Русе: 

            Селиме Енверова Тюлеоглуева – гл. експерт отдел „Общинска собственост“; 

            Пламен Иванов Пенчев - гл. експерт отдел „Общинска собственост“;

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-25-2020 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Ветово, област Русе, на територията на община Ветово – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Русе.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Ветово, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Русе и Община Ветово.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.

                                

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.