Премини към основното съдържание

ОБЩИНА РАДНЕВО, област Стара Загора

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-228_2./19.03.2019 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 1400 299 от 07.03.2019 г. на кмета на община Раднево, област Стара Загора (наш № 09-4/11.03.2019 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-228 от 11.09.2018 г.,, както следва:

 

           Параграф единствен: В т. 1 след думите „Стефка Димитрова – ст. специалист в дирекция ТСУ“, се добавя още едно лице, а именно:

           „Веселина Стоева – гл.специалист в дирекция ОССД.“

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Раднево, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара Загора и  Община Раднево.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

                                                                   

                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

  

№ РД-13-228-11.09.2018 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35,    ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 1400387 от 28.08.2018 г. на кмета на община Раднево, област Стара Загора (наш рег. № 09-3/29.08.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Раднево, област Стара Загора: 

            Стефка Димитрова – ст. специалист в дирекция ТСУ,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-92 от 05.09.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Раднево, на територията на община Раднево – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Стара Загора.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Раднево, на началника на СГКК Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

 

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК Стара Загора и  Община Раднево.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Стара Загора.

                                               

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg