ОБЩИНА РАДНЕВО, област Стара Загора

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-228_2./19.03.2019 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 1400 299 от 07.03.2019 г. на кмета на община Раднево, област Стара Загора (наш № 09-4/11.03.2019 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-228 от 11.09.2018 г.,, както следва:

 

           Параграф единствен: В т. 1 след думите „Стефка Димитрова – ст. специалист в дирекция ТСУ“, се добавя още едно лице, а именно:

           „Веселина Стоева – гл.специалист в дирекция ОССД.“

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Раднево, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара Загора и  Община Раднево.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

                                                                   

                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

  

№ РД-13-228-11.09.2018 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35,    ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 1400387 от 28.08.2018 г. на кмета на община Раднево, област Стара Загора (наш рег. № 09-3/29.08.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Раднево, област Стара Загора: 

            Стефка Димитрова – ст. специалист в дирекция ТСУ,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-92 от 05.09.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Раднево, на територията на община Раднево – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Стара Загора.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Раднево, на началника на СГКК Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

 

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК Стара Загора и  Община Раднево.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Стара Загора.

                                               

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.