Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, област Хасково

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-113-02.05.2018г.  

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ОС-23-264 от 26.04.2018 г. на кмета на община Димитровград, област Хасково (наш № 09-3/26.04.2018 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-286 от 14.12.2017 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Иванка Стойчева Джокова ст. специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“, се добавя още едно лице, а именно:

            „Людмила Ангелова Желязкова – ст. специалист в дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Димитровград и на началника на СГКК – Хасково, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Хасково и  Община Димитровград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Хасково.

                                                                                                                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                           ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

                                                                          

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-286-14.12.2017г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № ОС-23-992 от 06.12.2017 г. на кмета на Община Димитровград, област Хасково (наш рег. № 09-3(221)/07.12.2017 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Димитровград, област Хасково: 

            Иванка Стойчева Джокова – ст. специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“,

            която да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №КД-3-181 от 14.12.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Димитровград, на територията на община Димитровград – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Хасково.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Димитровград и на началника на СГКК Хасково, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Хасково и Община Димитровград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Хасково.

                                               

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg