ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, област Хасково

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-113-02.05.2018г.  

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ОС-23-264 от 26.04.2018 г. на кмета на община Димитровград, област Хасково (наш № 09-3/26.04.2018 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-286 от 14.12.2017 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Иванка Стойчева Джокова ст. специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“, се добавя още едно лице, а именно:

            „Людмила Ангелова Желязкова – ст. специалист в дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Димитровград и на началника на СГКК – Хасково, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Хасково и  Община Димитровград.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Хасково.

                                                                                                                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                           ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

                                                                          

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-286-14.12.2017г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № ОС-23-992 от 06.12.2017 г. на кмета на Община Димитровград, област Хасково (наш рег. № 09-3(221)/07.12.2017 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Димитровград, област Хасково: 

            Иванка Стойчева Джокова – ст. специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“,

            която да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №КД-3-181 от 14.12.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Димитровград, на територията на община Димитровград – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Хасково.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Димитровград и на началника на СГКК Хасково, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Хасково и Община Димитровград.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Хасково.

                                               

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.