Премини към основното съдържание

20 ГОДИНИ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

20 ГОДИНИ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Агенцията по кадастъра (сега Агенцията по геодезия, картография и кадастър) е създадена с приемането на Закона за кадастъра и имотния регистър през 2000 г. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията и на териториалните ѝ структури са определени с Устройствения правилник на Агенцията по кадастъра от 2000 г., приет с ПМС № 169 от 14.08.2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър благодари, на научната общност от УАСГ, БАН – НИГГГ, МГУ, Шуменски университет и на неправителствените организации в сектора, както и на всички свои партньори за подкрепата, ползотворното сътрудничество и увереността, която ни вдъхват, че ще продължим заедно по пътя към изграждане на един по-добър свят.

В годините Агенцията по геодезия, картография и кадастър се изгради като модерна администрация със значима роля за стопанския живот. Пътят ѝ е свързан с развитието на фундаментални науки като геодезията и картографията. Тази неотделима връзка проследява юбилейната книга „Геодезията, картографията и кадастърът в България. Път през годините“, чийто дигитален вариант се презентира днес.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър изказва благодарност на автора и всички допринесли за реализацията на този труд. 

slogan bg