Работни места

Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново

 

ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ в СГКК Велико Търново, специализирана администрация при АГКК

 

           Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-82/1/ от 13.05.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши:

 

Старши експерт „Административно обслужване", в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Ловеч

 

ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността старши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Ловеч, специализирана администрация при АГКК.

 

           Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-83/1/ от 13.05.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши:

 

Младши експерт в отдел „Правен", дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

 

ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до конкурса  за длъжността младши експерт в отдел „Правен“,

дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

 

 

Старши експерт в отдел „Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри"

 

ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до конкурса  за длъжността старши експерт в отдел „Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“

 

 

Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“, Сектор „Южен“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, специализирана администрация при АГКК.


Старши експерт в отдел „Финансово-стопански дейности", дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

за допуснатите кандидати до конкурса  за длъжността старши експерт в отдел „Финансово-стопански дейности“,

дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“