Работни места

Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт

Административно звено: отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Юлия Иванова Янева

Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Шумен

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Административно звено: СГКК Шумен, специализирана администрация на Агенция

по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Главен експерт в отдел „Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри”, дирекция „Геодезия, картография и кадастър”

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: главен експерт

Административно звено: отдел „Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Старши юрисконсулт в отдел „Правен”, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”,

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши юрисконсулт

Административно звено: отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК