Работни места

Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Шумен

Началник на СГКК

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Шумен,

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“,

Главен експерт в отдел „Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри”, дирекция „Геодезия, картография и кадастър”

Обява за Главен експерт 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Главен експерт  в отдел „Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри”, дирекция „Геодезия, картография и кадастър”,

 

С изисквания, както следва:

Старши юрисконсулт в отдел „Правен”, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”,

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши юрисконсулт

Административно звено: отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК 

 

Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра"Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Сектор „София-Изток“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Сектор “София-изток“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Старши експерт „Административно обслужване“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кюстендил

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: СГКК Кюстендил, специализирана администрация.

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Капка Павлова Йорданова

Младши експерт „Административно обслужване“, Адм. звено: Сектор „София-Юг“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: сектор „София-юг“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Хасково

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Хасково, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Веселина Стоянова Колева

Началник на сектор „София-Север“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на сектор

Административно звено: сектор „София-Север“, СГКК София,

специализирана администрация при АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Началник на сектор „София-Запад“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на сектор

Административно звено: сектор „София-Запад“, СГКК София,

специализирана администрация при АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Директор на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: директор на дирекция 

Административно звено: Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Румен Василев Янков