Работни места

Началник на сектор „София-Север“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на сектор

Административно звено: сектор „София-Север“, СГКК София,

специализирана администрация при АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Началник на сектор „София-Запад“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на сектор

Административно звено: сектор „София-Запад“, СГКК София,

специализирана администрация при АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Директор на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: директор на дирекция 

Административно звено: Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Румен Василев Янков