Премини към основното съдържание

Създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЦЕТК) за района на Българската антарктическа база (БАБ)

12 September 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (АГКК),
гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-11/12.09.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, Рег. № 687327/12.09.2015 год. в РОП с предмет:

“Създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЦЕТК) за района на Българската антарктическа база (БАБ)

 

Поканения участник - Сдружение Български антарктически институт (БАИ), с ЕИК: 121546427 и адрес по регистрация: гр. София, бул. "Цар Освободител" № 15, следва да представи оферта за участие не по-късно от 16.09.2015 г. до 15:00 часа в деловодството на АГКК - гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж 1-ви, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Договарянето ще се проведе на 17.09.2015г. в сградата на АГКК - ЦУ, гр. София, кв. "Павлово", ул. “Мусала“ №1 от 09:30 часа.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
12.11.2015 gd-1-52-2015sdruzhenieblgarskiantarkticheskiinstitut.pdf ДОГОВОР ГД-1-52/17.09.2015 5.17 MB
12.09.2015 prilozheniya.doc Приложения 114.5 KB
12.09.2015 tehnicheskozadanie.pdf Техническо задание 326.16 KB
12.09.2015 peshenierd-19-11.pdf Решение за публикуване - АОП 464.13 KB
12.09.2015 pokanaantactic.pdf Покана 1.05 MB

slogan bg